Tim stručnjaka za reformu visokog obrazovanja (HERE)

Erasmus+ program promoviše institucionalnu saradnju između Evropske unije i partnerskih zemalja koja je fokusirana na reformu sistema visokog obrazovanja i univerziteta. U okviru Ključne akcije 3 – Podrška politikama – Podrška evropskim mjerama politike, EU podržava nacionalne timove eksperata za reformu visokog obrazovanja (HEREs) u partnerskim zemljama.

HERE timove obično sačinjavaju rektori, prorektori, dekani, redovni profesori, službenici u kancelarijama za međunarodne odnose i studenti. Članovi HERE tima mogu biti i službenici ministarstava nadležnih za visoko obrazovanje. Oni obezbjeđuju ekspertsku pomoć, promovišu i povećavaju napredak u modernizaciji sektora visokog obrazovanja u skladu sa ciljevima Bolonjskog procesa. Svaki nacionalni HERE tim sastoji se od najmanje tri a najviše petnaest članova, u zavisnosti od veličine zemlje i broja ustanova visokog obrazovanja.

HERE timovi koriste obuke, tehničku pomoć, instrukcije i povezivanja od  strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) i učestvuju u razvoju politika i reformi u svojim zemljama. HERE timovi učestvuju na međunarodnim konferencijama i regionalnim seminarima u vezi sa modernizacijom visokog obrazovanja, što doprinosi povećanju njihovih znanja i vještina.

Od HERE timova se očekuje da osmisle strategiju razvoja Bolonjskog procesa sa akademskim, kao i sa neakademskim tijelima, kao što su industrijske, kulturne ili društvene organizacije, a u skladu sa nacionalnim strategijama. HERE timovi organizuju i pružaju kurseve obuke drugih eksperata koji su aktivno uključeni u promovisanje reforme visokog obrazovanja u nihovim zemljama. Oni su takođe uključeni u aktivnosti   promovisanja i podizanja svijesti. HERE timovi pružaju smjernice ustanovama visokog obrazovanja u oblasti osiguranja kvaliteta, reformi kurikuluma, nacionalnim i evropskim okvirima kvalifikacija, prilagođavanju i međunarodnom priznavanju (ECTS, dodatak diplome).

Članove HERE tima imenuje Ministarstvo prosvjete uz konsultacije sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom, Delegacijom EU i Izvršnom agencijom (EACEA). Nacionalna Erasmus+ kancelarija pruža administrativnu i finansijsku podršku aktivnostima HERE tima. Nacionalna Erasmus+ kancelarija priprema godišnji izvještaj o aktivnostima HERE tima, uključujući rezultate tima i izvještaj o napretku učinjenom ka postizanju dogovorenih ciljeva.

Članovi HERE tima

1. Prof. dr Mira Vukčević, Univerzitet Crne Gore, Metalurško-tehnološki fakultet

2Mubera Kurpejović, generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje, Ministarstvo prosvjete Crne Gore

3. Prof. dr Aneta Spaić, Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet

4. Prof. dr Danilo Nikolić, Rektor Univerziteta Crne Gore

5. Prof. dr Radovan Stojanović, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet

6. Doc. dr Jelena Knežević, Univerzitet Crne Gore, Filološki fakultet

7. Prof. dr Saša Popović, Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet

8. Prof. dr Ramo Šendelj, Univerzitet Donja Gorica, Fakultet humanističkih studija

9. Prof. dr Nikola Latković,   Univerzitet Mediteran, Fakultet vizuelnih umjetnosti

10. Sara Arianna Serhatlić, Univerzitet Crne Gore, Studentski parlament