Virtuelne Razmjene

VIRTUELNE RAZMJENE U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I MLADIH

Projekti virtuelnih razmjena sastoje se od aktivnosti povezivanja ljudi putem interneta kojima se unapređuje međukulturalni dijalog i razvoj mekih vještina. Svim mladima omogućavaju pristup visokokvalitetnom međunarodnom i međukulturalnom (formalnom i neformalnom) obrazovanju bez fizičke mobilnosti. Iako virtuelne rasprave i osposobljavanje ne mogu u potpunosti da nadoknade prednosti fizičke mobilnosti, učesnici u virtuelnim razmjenama treba da iskoriste prednosti međunarodnih obrazovnih iskustava. Digitalne platforme vrijedan su alat kojim se djelimično odgovara na globalna ograničenja mobilnosti koja je uzrokovala pandemija COVID-19. Virtuelnim razmjenama šire se i evropske vrijednosti. Štaviše, u nekim slučajevima mogu biti osnov za produbljivanje i širenje fizičkih razmjena, pa čak i podstaći dodatnu potrebu za njima.

Virtuelne razmjene odvijaju se u malim grupama i vodi ih obučeni facilitator. Njihova integracija u projekte u oblasti (neformalnog obrazovanja) mladih ili nastavu u visokom obrazovanju treba da bude jednostavna. Virtuelne razmjene mogu da privuku učesnike iz oba sektora, iako, u zavisnosti od konkretnih projekata, mogu uključivati učesnike iz samo jednog ili iz oba sektora. U svim projektima u okviru ovog poziva učestvovaće organizacije i učesnici iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu te trećih zemalja koje nisu pridružene programu.

CILJEVI AKTIVNOSTI

Cilj aktivnosti biće:

 • podsticanje međukulturalnog dijaloga s trećim zemljama koje nisu pridružene programu i povećanje tolerancije zahvaljujući interakcijama na internetu pomoću digitalnih tehnologija koje su prilagođene mladima
 • unapređenje raznih vrsta virtuelnih razmjena kao podrška fizičkoj mobilnosti programa Erasmus+, čime se mladima omogućava da iskoriste prednosti međukulturalnih i međunarodnih iskustava
 • jačanje kritičkog mišljenja i medijske pismenosti, posebno u korišćenju interneta i društvenih mreža, npr. u borbi protiv diskriminacije, indoktrinacije, polarizacije i nasilne radikalizacije
 • podsticanje razvoja digitalnih i mekih vještina studenata, mladih i osoba koje rade s mladima, uključujući vježbanje stranih jezika i timskog rada, kako bi se poboljšalo njihovo zapošljavanje
 • unapređenje građanstva i zajedničkih vrijednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije putem obrazovanja
 • jačanje dimenzije mladih u odnosima EU s trećim zemljama.

TEMATSKE OBLASTI / POSEBNI CILJEVI

Erasmus+ virtuelne razmjene mogu da se posmatraju kao inicijative „odozdo prema gore”. U ovom pozivu organizacije učesnice mogu da odaberu teme na koje namjeravaju da se usredsrede, ali prijedlozi moraju uvjerljivo da prikažu kakav se uticaj očekuje s obzirom na jedan ili više prethodno navedenih ciljeva (vidjeti odjeljak „Očekivani uticaj” u nastavku). Rodne aspekte trebalo bi uzeti u obzir prema potrebi, u zavisnosti od oblasti primjene i tema projekata (npr. uvođenjem aspekata rodne osjetljivosti u osposobljavanju). Posebna pažnja treba da bude posvećena uključivanju društveno i materijalno ranjivih osoba i osoba koje se ne mogu prijaviti za fizičku mobilnost. S obzirom da je virtuelne razmjene lakše organizovati sa studentima i univerzitetima, podnosoci prijava se ohrabruju na uključivanje mladih i organizacija koji nisu dio sistema visokog obrazovanja.

AKTIVNOSTI

Projekti će se finansirati na osnovu planova rada u koje se može uključiti širok spektar aktivnosti saradnje putem interneta, kao što su:

 • rasprave putem interneta među mladima iz organizacija mladih iz različitih zemalja, u okviru projekata u oblasti mladih; mogu uključivati igre uloga
 • osposobljavanje osoba koje rade s mladima i žele da osmisle projekat virtuelne razmjene s kolegama iz drugih zemalja
 • rasprave putem interneta među studentima visokoobrazovnih ustanova sa sjedištem u različitim zemljama, u okviru sticanja visokoškolskih kvalifikacija
 • osposobljavanje univerzitetskih profesora/osoblja koji žele da osmisle projekat virtuelne razmjene s kolegama iz drugih zemalja
 • interaktivni otvoreni internetski kursevi uključujući tradicionalne materijale za kurs, kao što su snimljena predavanja, čitanja i grupe problema (kao što su masovni otvoreni internetski kursevi, ali s naglaskom na interaktivne korisničke forume u malim grupama za pružanje podrške interakciji među studentima, profesorima, saradnicima u nastavi, mladima i osobama koje rade s mladima).

USPOSTAVLJANJE PROJEKTA

Za sve projekte virtuelne razmjene moraju da važe sledeći uslovi:

 • vode ih obučeni facilitatori
 • sigurni su za učesnike i domaćine te u potpunosti usklađeni s pravilima EU o zaštiti podataka
 • politički su ispravni i kulturološki relevantni; aktivnosti virtuelnih razmjena moraju vjerno da odražavaju sektore mladih i visokog obrazovanja te da budu usklađene s kulturama mladih na internetu i izvan njega u zemljama učesnicama
 • otvoreni su i pristupačni na nivou iskustva i interakcije korisnika; registracija i interakcija s vršnjacima, facilitatorima, administratorima i drugim učesnicima treba da budu direktne i jednostavne
 • uglavnom se odvijaju sinhrono, uz poneke asinhrone sastavne djelove (npr. čitanja, video-zapisi).

Organizacije učesnice moraju da organizuju virtuelne razmjene za osobe starosne dobi od 13 do 30 godina. Ako u projektu učestvuju osobe mlađe od 18 godina, organizacije učesnice moraju za to da dobiju prethodnu saglasnost njihovih roditelja ili staratelja. Pojedinci koji učestvuju u projektu treba da se nalaze u zemljama organizacija učesnica u projektu.

Za sprovođenje aktivnosti projekata potrebno je u što većoj mjeri oslanjati se na postojeće alate i platforme. Ako je za konkretne projekte potrebno razviti nove alate ili platforme, to treba dobro obrazložiti.

KRITERIJUMI KVALIFIKOVANOSTI

Ko može da se prijavi?

Sledeće organizacije mogu biti uključene kao koordinatori:

 • javne ili privatne organizacije koje su aktivne u području visokog obrazovanja ili mladih (neformalno obrazovanje)
 • ustanove visokog obrazovanja, udruženja ili organizacije ustanova visokog obrazovanja te pravno priznate nacionalne ili međunarodne organizacije rektora, nastavnika ili studenata.

Organizacija se prijavljuje u ime svih organizacija učesnica uključenih u projekat i mora imati sjedište u državi članici EU i/ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

Koje vrste organizacija su kvalifikovane za učešće u projektu?

Organizacije učesnice mogu imati sjedište u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili u kvalifikovanoj trećoj zemlji koja nije pridružena programu. Svaki projektni prijedlog može uključivati organizacije i učesnike iz samo jedne od prihvatljivih regija trećih zemalja koje nisu pridružene programu. Prihvatljive regije obuhvaćene ovom aktivnosti jesu regije 1, 2, 3, 4 i 9 (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A Programskog vodiča).

Organizacije učesnice mogu da pripadaju sledećim kategorijama:

 • organizacije mladih
 • ustanove visokog obrazovanja, udruženja ili organizacije ustanova visokog obrazovanja te pravno priznate nacionalne ili međunarodne organizacije rektora, nastavnika ili studenata
 • pokretači promjena u obrazovnom sistemu (čelnici univerziteta, sektori za međunarodnu saradnju, dekani, agencije za osiguravanje kvaliteta itd.) javne ili privatne organizacije aktivne u oblasti visokog obrazovanja ili mladih sa sjedištem u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili u nekoj od kvalifikovanih trećih zemalja koje nisu pridružene programu.

 

Drugi subjekti mogu učestvovati u drugim ulogama u konzorcijumu, kao što su pridruženi partneri, podugovarači, treće strane koje daju doprinos itd. Povezani subjekti nemaju pravo na finansiranje.

Broj i profil organizacija učesnica

Prijedloge mora podnijeti konzorcijum najmanje četiri organizacije (korisnici, a ne povezani subjekti). Konzorcijumi moraju ispunjavati sledeće uslove:

 • najmanje dvije visokoobrazovne ustanove ili organizacije mladih iz dvije države članice EU i trećih zemalja pridruženih programu i dvije visokoobrazovne ustanove ili organizacije mladih iz dvije kvalifikovane treće zemlje koje nisu pridružene programu iz iste regije (osim u slučaju projekata s Rusijom, u kojima će Rusija učestvovati samo kao treća zemlja koja nije pridružena programu) i
 • broj organizacija iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu ne smije biti veći od broja organizacija iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu.
 • U slučaju Supsaharske Afrike podnosioci prijava se podstiču da u prijedloge uključe učesnike iz raznih zemalja, uključujući najmanje razvijene zemlje i/ili partnere s manje iskustva u programu Erasmus+.

 

Trajanje projekta

Projekti virtuelne razmjene u oblasti visokog obrazovanja i mladih traju tri godine.

Kome se podnosi prijava?

Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

KRITERIJUMI ZA DODJELU

 • Relevantnost projekta (najviše 30 bodova)
 • Kvalitet projektnog plana i sprovođenja (najviše 20 bodova)
 • Kvalitet sporazuma o partnerstvu i saradnji (najviše 20 bodova)
 • Uticaj (najviše 30 bodova)

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova da bi došli u obzir za finansiranje. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od prethodno navedenih kategorija kriterijuma za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „uticaj”; 10 bodova za kategorije „kvalitet sporazuma o partnerstvu i saradnji” i „kvalitet projektnog plana i sprovođenja”).

KOJA SU PRAVILA FINANSIRANJA?

Za ovu aktivnost koristi se model finansiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivaće se za sva bespovratna sredstva na osnovu procijenjenog proračuna aktivnosti koju podnosilac prijave predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odrediće jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na osnovu prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa finansiranja i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Maksimalna bespovratna sredstva EU po projektu iznosiće 500 000 EUR uz maksimalno ulaganje od 200 EUR po učesniku (tj. projekat u vrijednosti od 500 000 EUR treba da ima najmanje 2500 učesnika). Iznos bespovratnih sredstava može biti niži od traženog.

VIŠE INFORMACIJA

Za detaljnije informacije u vezi sa akcijom Virtuelne razmjene u oblasti visokog obrazovanja i mladih: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide