Šta su HERE?

Erasmus+ program promoviše institucionalnu saradnju između Evropske unije i partnerskih zemalja koja je fokusirana na reformu sistema visokog obrazovanja i univerziteta. U okviru Ključne akcije 3 – Podrška politikama – Podrška evropskim mjerama politike, EU podržava nacionalne timove eksperata za reformu visokog obrazovanja (HEREs) u partnerskim zemljama.

HERE timove obično sačinjavaju rektori, prorektori, dekani, redovni profesori, službenici u kancelarijama za međunarodne odnose i studenti. Članovi HERE tima mogu biti i službenici ministarstava nadležnih za visoko obrazovanje. Oni obezbjeđuju ekspertsku pomoć, promovišu i povećavaju napredak u modernizaciji sektora visokog obrazovanja u skladu sa ciljevima Bolonjskog procesa. Svaki nacionalni HERE tim sastoji se od najmanje tri a najviše petnaest članova, u zavisnosti od veličine zemlje i broja ustanova visokog obrazovanja.

HERE timovi koriste obuke, tehničku pomoć, instrukcije i povezivanja od  strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) i učestvuju u razvoju politika i reformi u svojim zemljama. HERE timovi učestvuju na međunarodnim konferencijama i regionalnim seminarima u vezi sa modernizacijom visokog obrazovanja, što doprinosi povećanju njihovih znanja i vještina.

Od HERE timova se očekuje da osmisle strategiju razvoja Bolonjskog procesa sa akademskim, kao i sa neakademskim tijelima, kao što su industrijske, kulturne ili društvene organizacije, a u skladu sa nacionalnim strategijama. HERE timovi organizuju i pružaju kurseve obuke drugih eksperata koji su aktivno uključeni u promovisanje reforme visokog obrazovanja u nihovim zemljama. Oni su takođe uključeni u aktivnosti   promovisanja i podizanja svijesti. HERE timovi pružaju smjernice ustanovama visokog obrazovanja u oblasti osiguranja kvaliteta, reformi kurikuluma, nacionalnim i evropskim okvirima kvalifikacija, prilagođavanju i međunarodnom priznavanju (ECTS, dodatak diplome).

Članove HERE tima imenuje Ministarstvo prosvjete uz konsultacije sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom, Delegacijom EU i Izvršnom agencijom (EACEA). Nacionalna Erasmus+ kancelarija pruža administrativnu i finansijsku podršku aktivnostima HERE tima. Nacionalna Erasmus+ kancelarija priprema godišnji izvještaj o aktivnostima HERE tima, uključujući rezultate tima i izvještaj o napretku učinjenom ka postizanju dogovorenih ciljeva.