Mogućnosti učešća Crne Gore

KAKVA JE STRUKTURA PROGRAMA ERASMUS+?

Kako bi se ostvarili njegovi ciljevi, u programu Erasmus+ predviđeno je sprovođenje sledećih aktivnosti za period od 2021. do 2027. godine:

KLJUČNA AKTIVNOST 1 – MOBILNOST U SVRHU UČENJA ZA POJEDINCE
Ova ključna aktivnost podržava:

 • Mobilnost učenika i osoblja
 • Aktivnosti učešća mladih
 • Discover EU
 • Virtuelne razmjene u oblasti visokog obrazovanja i mladih

 

KLJUČNA AKTIVNOST 2 – SARADNJA ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA

Ova ključna aktivnost podržava:

Partnerstva za saradnju, uključujući sledeća:

 • Saradnička partnerstva
 • Mala partnerstva

Partnerstva za izvrsnost, uključujući sledeća:

 • Evropski univerziteti
 • Centri stručne izvrsnosti (CoVE)
 • Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+
 • Aktivnosti Erasmus Mundus

Partnerstva za inovacije, uključujući sledeća:

 • Savezi za inovacije
 • Projekti usmjereni na budućnost

Projekti izgradnje kapaciteta, uključujući sledeće:

 • Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja
 • Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i osposobljavanja
 • Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti mladih
 • Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti sporta

Neprofitna sportska događanja

Internetske platforme (eTwinning, EPALE, SEG, EYP)

 

KLJUČNA AKTIVNOST 3 – PODRŠKA RAZVOJU POLITIKE I SARADNJI

Mladi Evrope zajedno

 

AKTIVNOSTI JEAN MONNET

 • Aktivnosti Jean Monnet u oblasti visokog obrazovanja
 • Aktivnosti Jean Monnet u drugim oblastima obrazovanja i osposobljavanja
 • Rasprava o politikama programa Jean Monnet
 • Podrška za odabrane ustanove

 

KOLIKA SU FINANSIJSKA SREDSTVA?

Ukupna indikativna finansijska sredstva programa iznose više od 26 milijardi EUR iz proračuna EU za sedam godina (2021. – 2027.). Godišnji proračun donosi budžetsko tijelo. Koraci u donošenju budžeta EU mogu se pratiti na: https://ec.europa.eu/budget/explained/management/deciding/deciding_detail/decide_detail_en.cfm

KOJE AKCIJE SU OTVORENE ZA CRNU GORU?

Ključne akcije otvorene za Crnu Goru, koje prati Nacionalna Erasmus+ kancelarija[1] su:

 • Međunarodna kreditna mobilnost
 • Virtuelne razmjene u oblasti visokog obrazovanja i mladih
 • Izgradnja kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja
 • Izgradnja kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja
 • Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih
 • Izgradnja kapaciteta u oblasti sporta
 • Erasmus Mundus zajednički master programi
 • Žan Mone aktivnosti

 

Procedura oslobađanja od plaćanja PDV-a za projekte finansirane od strane Evropske unije

Procedura oslobađanja od plaćanja PDV-a sprovodi se u skladu sa dinamikom sprovođenja aktivnosti ugovora. S tim u vezi, ugovarač/korisnik granta može podnijeti zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV-a za programe Evropske unije – Erasmus+ za svaki račun pojedinačno.

Dodatno, uz zahtjev se dostavlja i predračun (ili račun u situacijama kada vrijednost prethodno ne može biti utvrđena zbog prirode pružene usluge). Predračun mora da sadrži iznos troškova za izvršenu uslugu/izvedene radove/nabavljenu robu bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupan iznos (iznos troškova za izvršenu uslugu/izvedene radove/nabavljenu robu sa PDV-om).
Predračun, pored navedenog, mora sadržati i sljedeće podatke:

– datum izdavanja
– broj
– naziv ugovora
– broj ugovora
– naziv ugovarača ili izdavaoca predračuna
– adresu ugovarača ili izdavaoca predračuna
– PIB ugovarača ili izdavaoca predračuna
– broj žiro-računa ugovarača ili izdavaoca predračuna

Uz Zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV-a ugovarač/korisnik granta dostavlja potvrdu o evidenciji ugovora. Naime, nakon potpisivanja ugovora, ugovarač/korisnik granta je u obavezi da evidentira ugovor u Ministarstvu vanjskih poslova, Generalnom direktoratu za konzularne poslove, koji izdaje pomenutu potvrdu o evidentiranju ugovora.

Tijelo nadležno za sprovođenje procedure oslobađanja od obaveze plaćanja PDV-a za program Erasmus+ je MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA CRNE GORE.

Na osnovu dostavljenog zahtjeva za oslobađanje od plaćanja PDV-a, nadležno tijelo, tj. Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore priprema potvrdu za oslobađanje od plaćanja PDV-a za programe Evropske unije  koju dostavlja ugovaraču/korisniku granta i poreskom organu u roku od 5 dana od dana izdavanja.

Oslobađanje od plaćanja PDV-a vrši se na cjelokupni iznos računa, uključujući EU dio sredstava i sredstva ko-finansiranja. Oslobađanje od plaćanja PDV-a vrši se na nivou pojedinačnih računa, a ne na nivou ugovora.

Nadležno tijelo za izdavanje potvrde i ugovarač/korisnik granta (uvoznik, isporučilac proizvoda, pružalac usluga, odnosno korisnik donacija) su dužni da vode evidenciju o izdatim potvrdama i svrsi na koju se odnosi poresko oslobođenje (naročito po vrsti, količini, vrijednosti proizvoda i usluga).

[1] Navedene akcije su isključivo akcije za koje je zadužena Nacionalna Erasmus+ kancelarija. Crna Gora je ipak kvalfikovana za učešće kao partner i u određenim vrstama akcija u oblasti mladih, podrške za obrazovne politike, itd. koje se prate od strane drugih relevantnih kontakt tačaka.