Izgradnja kapaciteta

IZGRADNJA KAPACITETA U OBLASTI STRUČNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA

Projekti izgradnje kapaciteta su projekti međunarodne saradnje koji su zasnovani na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u području SOO-a u državama članicama EU, trećim zemljama pridruženim programu i trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Cilj im je da kao pokretač održivog socioekonomskog razvoja pruže podršku relevantnosti, pristupačnosti i prilagodljivosti ustanova i sistema za stručno obrazovanje i osposobljavanje u trećim zemljama koje nisu pridružene programu.

CILJEVI AKTIVNOSTI

U okviru aktivnosti posebno će se:

 ojačati veze između sistema SOO trećih zemalja koje nisu pridružene programu i tržišta rada kako bi se stručno obrazovanje i osposobljavanje bolje uskladilo s (novim) prilikama na lokalnom tržištu rada

 povećati povezanost između profila stručnog obrazovanja i osposobljavanja te lokalnih/regionalnih/nacionalnih strategija i prioriteta na koje utiču vještine, posebno onih koje pružaju podršku drugim aktivnostima Evropske unije, kako bi se osigurala doslednost

 povećati kapaciteti pružaoca SOO, posebno u oblastima upravljanja, inkluzije, osiguravanja kvaliteta, inovacija i internacionalizacije

 pružati podrška upoznavanju osoblja, rukovodilaca, kreatora politika i starijih nastavnika s pristupima kojima se bolje povezuju tržište rada i sektor SOO (naizmjenično osposobljavanje, razvoj nastavnog plana i programa s partnerima iz privatnog sektora…)

 poboljšati znanje, tehničke, upravljačke i pedagoške vještine nastavnika i predavača u SOO

 uključiti nastavnike/predavače, učenike stručnih škola i poslodavce, posebno iz privatnog sektora, u izradu nastavnog plana i programa, oblikovanje profila i reformu osposobljavanja

 poboljšati nivo kompetencija, vještina i mogućnosti za zapošljavanje učenika stručnih škola razvojem novih i inovativnih obrazovnih programa u SOO, posebno onih za sticanje ključnih kompetencija, osnovnih jezičkih vještina i vještina IKT-a

 podsticati saradnja među različitim regijama svijeta zajedničkim inicijativama.

TEMATSKE OBLASTI

Odlike koje su svojstvene izgradnji kapaciteta u SOO uključuju neke tematske oblasti prikazane u nastavku. Prijedlozi treba da budu usmjereni na jednu ili više sledećih tema:

 učenje kroz rad (za mlade i/ili odrasle osobe)

 mehanizmi za osiguranje kvaliteta

 stručno usavršavanje nastavnika/predavača u stručnom obrazovanju i osposobljavanju

 ključne kompetencije, uključujući preduzetništvo

 usklađivanje vještina u privrednim sektorima usmjerenim na budućnost

 podrška razvoju zelenih i digitalnih vještina za dvostruku tranziciju.

Osim toga, podnosilac prijave može obuhvatiti tematske oblasti koje nisu prethodno prikazane. Za njih mora dokazati da su posebno primjerene za ispunjavanje ciljeva poziva i utvrđenih potreba.

AKTIVNOSTI

Predložene aktivnosti moraju biti direktno povezane s ciljevima i tematskim oblastima aktivnosti, tj. moraju odgovarati jednom ili više prethodno navedenih tematskih oblasti i moraju biti detaljno opisane u opisu projekta koji obuhvata cijeli period sprovođenja.

U kontekstu ove međunarodne aktivnosti na globalnom nivou, projektne aktivnosti moraju biti usmjerene na izgradnju i jačanje kapaciteta organizacija koje su aktivne u oblasti SOO, prvenstveno u trećim zemljama koje nisu pridružene programu koje aktivnost obuhvata.

Finansirani projekti moći će da uključuju širok spektar aktivnosti saradnje, razmjene, komunikacije i drugih aktivnosti, uključujući npr.:

 stvaranje i razvoj mreža i razmjena primjera dobre prakse između pružalaca SOO iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu i onih iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih programu

 izradu alata, programa i drugih materijala za izgradnju kapaciteta ustanova iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu (programi praktičnog osposobljavanja i alati za procjenu i vrednovanje ishoda učenja u stručnom obrazovanju i osposobljavanju, pojedinačni akcioni planovi za ustanove učesnice, metode za profesionalno usmjeravanje, savjetovanja i mentorstvo…)

 uspostavljanje mehanizama za uključivanje privatnog sektora u osmišljavanje i izradu nastavnog plana i programa te za pružanje kvalitetnog radnog iskustva učenicima stručnih škola

 razvijanje i prenos pedagoških pristupa, materijala i metoda držanja nastave i osposobljavanja, uključujući učenje kroz rad, virtuelnu mobilnost, otvorene obrazovne sadržaje i bolje iskorišćavanje potencijala IKT-a

 razvijanje i sprovođenje međunarodnih (virtuelnih) aktivnosti razmjene prvenstveno za osoblje (uključujući nastavno i nenastavno osoblje kao što su direktori škola, rukovodioci, savjetnici itd.).

KRITERIJUMI KVALIFIKOVANOSTI

Ko može da se prijavi?

Sve javne i privatne organizacije koje su aktivne u oblasti SOO sa sjedištem u državi članici EU ili prihvatljivoj trećoj zemlji pridruženoj programu. Organizacija koja je podnosilac prijave prijavljuje se u ime svih organizacija koje učestvuju u projektu.

Koje su vrste organizacija kvalifikovane za učešće u projektu?

Kvalifikovane organizacije učesnice:

  • pružaoci stručnog obrazovanja i osposobljavanja sa sjedištem u državi članici EU ili prihvatljivoj trećoj zemlji pridruženoj programu ili u prihvatljivoj trećoj zemlji koja nije pridružena programu
  • druge javne ili privatne organizacije aktivne u oblasti stručnog obrazovanja i osposobljavanja i na tržištu rada i sa sjedištem u državi članici EU ili prihvatljivoj trećoj zemlji pridruženoj programu ili u prihvatljivoj trećoj zemlji koja nije pridružena programu
  • pridruženi partneri iz javnog ili privatnog sektora koji doprinose sprovođenju posebnih projektnih zadataka/aktivnosti ili pružaju podršku diseminaciji i održivosti projekta. Kad je riječ o pitanjima ugovornog upravljanja, pridruženi partneri ne smatraju se projektnim partnerima i ne primaju finansijska sredstva.

Broj i profil organizacija učesnica

Projekti izgradnje kapaciteta transnacionalni su i uključuju najmanje četiri organizacije iz najmanje tri zemlje: najmanje jedna organizacija iz dvije države članice EU i treće zemlje pridružene programu te najmanje dvije organizacije iz najmanje jedne prihvatljive treće zemlje koja nije pridružena programu.

Broj organizacija iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu ne smije biti veći od broja organizacija iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu.

Trajanje projekta

Projekti mogu trajati jednu, dvije ili tri godine. Trajanje se mora odabrati u fazi prijavljivanja, u zavisnosti od cilja projekta i predviđenih aktivnosti.

Kome se podnosi prijava?

Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

KRITERIJUMI ZA DODJELU

  • Relevantnost projekta (najviše 30 bodova)
  • Kvalitet projektnog plana i sprovođenja (najviše 30 bodova)
  • Kvalitet sporazuma o partnerstvu i saradnji (najviše 20 bodova)
  • Uticaj (najviše 20 bodova)

Prijedlozi moraju dobiti barem 60 bodova (od ukupnih 100 bodova) kako bi se mogli uzeti u obzir za finansiranje.

KOJA SU PRAVILA FINANSIRANJA?

Za ovu aktivnost koristi se model finansiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivaće se za sva bespovratna sredstva na osnovu procijenjenog proračuna aktivnosti koju podnosilac prijave predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odrediće jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na osnovu prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa finansiranja i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Iznos bespovratnih sredstava EU po projektu biće od najmanje 100 000 EUR do najviše 400 000 EUR.

VIŠE INFORMACIJA

Za detaljnije informacije u vezi sa akcijom Izgradnja kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i osposobljavanja: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide