Projekti izgradnje kapaciteta

IZGRADNJA KAPACITETA U OBLASTI MLADIH

Projekti izgradnje kapaciteta su projekti međunarodne saradnje zasnovani na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u oblasti mladih u zemljama učesnicama u programu i trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Cilj im je pružanje podrške međunarodnoj saradnji i dijalog o politikama u oblasti mladih i neformalnog učenja kao pokretač održivog socioekonomskog razvoja i dobrobiti mladih i njihovih organizacija.

CILJEVI AKTIVNOSTI

Cilj aktivnosti biće:

 • povećanje kapaciteta organizacija koje rade s mladima izvan formalnog obrazovanja
 • unapređenje aktivnosti neformalnog učenja u trećim zemljama koje nisu pridružene programu, naročito za mlade s manjim mogućnostima, radi poboljšanja nivoa kompetencija i aktivnog učešća mladih u društvu
 • podrška razvoju rada s mladima u trećim zemljama koje nisu pridružene programu kako bi se poboljšao njegov kvalitet i priznavanje
 • podsticanje razvoja, ispitivanja i pokretanja programa mobilnosti u svrhu neformalnog učenja u trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • doprinos sprovođenju strategije EU za mlade (2019. – 2027.), uključujući 11 evropskih ciljeva za mlade
 • podsticanje saradnje među različitim regijama svijeta zajedničkim inicijativama
 • poboljšanje sinergija i komplementarnosti s formalnim obrazovnim sistemima i/ili tržištem rada.

TEMATSKE OBLASTI / POSEBNI CILJEVI

Prijedlozi treba da budu usmjereni na jedno ili više sledećih tematskih oblasti:

 • političko učešće i dijalog s donosiocima odluka
 • uključivanje mladih s manjim mogućnostima
 • demokratija, vladavina prava i vrijednosti
 • osnaživanje/angažman/zapošljavanje mladih
 • mir i pomirenje nakon sukoba
 • životna sredina i klima
 • borba protiv diskriminacije i ravnopravnost polova
 • digitalne i preduzetničke vještine.

AKTIVNOSTI

Predložene aktivnosti moraju biti direktno povezane s opštim i posebnim ciljevima aktivnosti, tj. moraju odgovarati jednom ili više prethodno navedenih tematskih oblasti i moraju biti detaljno opisane u opisu projekta koji obuhvata cijeli period sprovođenja. Na kraju, u kontekstu ove međunarodne aktivnosti na globalnom nivou, projektne aktivnosti moraju biti usmjerene na izgradnju i jačanje kapaciteta organizacija mladih i mladih, prvenstveno u trećim zemljama koje nisu pridružene programu koje aktivnost obuhvata.

Finansirani projekti uključivaće širok spektar aktivnosti saradnje, razmjene, komunikacije i drugih aktivnosti koje:

 • doprinose podsticanju političkog dijaloga, saradnje, umrežavanja i razmjene prakse
 • unapređuju stratešku saradnju između organizacija mladih i javnih tijela, naročito u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • unapređuju saradnju između organizacija mladih i organizacija aktivnih u oblasti obrazovanja i osposobljavanja te s organizacijama s tržišta rada
 • jačaju kapacitet savjeta za mlade, platformi za mlade i lokalnih, regionalnih i nacionalnih tijela koja se bave mladima, naročito u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • poboljšavaju upravljanje inovacionog kapaciteta, vođstvo i internacionalizaciju organizacija mladih, naročito u prihvatljivim trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • pružaju podršku razvoju informativnih kampanja i informacionih, komunikacionih i medijskih alata
 • pomažu prilikom razvoja metoda, alata i materijala za rad s mladima
 • stvaraju nove oblike rada s mladima i pružanja osposobljavanja i podrške; olakšavaju mobilnosti u svrhu neformalnog učenja.

KRITERIJUMI KVALIFIKOVANOSTI

Ko može da se prijavi?

Sledeće organizacije mogu biti uključene kao koordinatori:

 • nevladine organizacije (uključujući evropske nevladine organizacije za mlade i nacionalne savjete mladih) koje su aktivne u oblasti mladih
 • javna tijela na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou.

Organizacija se prijavljuje u ime svih organizacija učesnica uključenih u projekat i mora imati sjedište u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu, a ispunjava uslove za učešće u ovoj aktivnosti.

Koje su vrste organizacija kvalifikovane za učešće u projektu?

Svaka organizacija, javna ili privatna, sa svojim povezanim subjektima (ako postoje), koja radi s mladima ili za mlade izvan formalnog okruženja sa sjedištem u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili u trećoj zemlji koja nije pridružena programu iz regija 1 i 3.

Takve organizacije mogu, na primjer, biti:

 • neprofitne organizacije, udruženja, nevladine organizacije (uključujući evropske nevladine organizacije za mlade)
 • nacionalni savjeti mladih
 • javna tijela na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou
 • obrazovne ustanove ili naučni instituti

Mogu biti uključena javna ili privatna preduzeća (mala, srednja ili velika), uključujući socijalna preduzeća. Stoga, iako je ova aktivnost prije svega usmjerena na udruženja, nevladine organizacije i uopšteno neprofitne organizacije, profitne organizacije mogu biti uključene ako se dokaže da to donosi dodatnu vrijednost projektu. Međutim, u cilju jačanja kapaciteta zadaci koordinacije moraju biti ograničeni na neprofitne organizacije.

Broj i profil organizacija učesnica

Projekti izgradnje kapaciteta transnacionalni su i uključuju najmanje jednu organizaciju iz dvije zemlje države članice EU i/ili treće zemlje pridružene programu i dvije organizacije iz najmanje jedne prihvatljive zemlje koja nije pridružena programu (tj. najmanje četiri organizacije iz najmanje tri zemlje).

Broj organizacija iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu ne smije biti veći od broja organizacija iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu.

Trajanje projekta

Projekti izgradnje kapaciteta mogu trajati 12, 24 ili 36 mjeseci. Trajanje se mora odabrati u fazi prijavljivanja, u zavisnosti od cilja projekta i predviđenih aktivnosti.

Kome se podnosi prijava?

Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

KRITERIJUMI ZA DODJELU

 • Relevantnost projekta (najviše 30 bodova)
 • Kvalitet projektnog plana i sprovođenja (najviše 30 bodova)
 • Kvalitet sporazuma o partnerstvu i saradnji (najviše 20 bodova)
 • Uticaj (najviše 20 bodova)

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova da bi došli u obzir za finansiranje. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od kategorija prethodno navedenih kriterijuma za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „kvalitet projektnog plana i sprovođenja”; 10 bodova za kategorije „kvalitet sporazuma o partnerstvu i saradnji” i „uticaj”).

KOJA SU PRAVILA FINANSIRANJA?

Za ovu aktivnost koristi se model finansiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivaće se za sva bespovratna sredstva na osnovu procijenjenog proračuna aktivnosti koju podnosilac prijave predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odrediće jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na osnovu prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa finansiranja i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Iznos bespovratnih sredstava EU po projektu biće od najmanje 100 000 EUR do najviše 300 000 EUR.

VIŠE INFORMACIJA

Za detaljnije informacije u vezi sa akcijom Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

 

 

IZGRADNJA KAPACITETA U OBLASTI SPORTA

Projekti izgradnje kapaciteta projekti su međunarodne saradnje zasnovani na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u oblasti sporta u zemljama učesnicama u programu i trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Njihov cilj je pružanje podrške sportskim aktivnostima i politikama u oblasti sporta u trećim zemljama koje nisu pridružene programu kao sredstvo unapređenja vrijednosti i obrazovni alat za podsticanje ličnog i socijalnog razvoja pojedinaca i izgradnju povezanijih zajednica.

CILJEVI AKTIVNOSTI

Cilj aktivnosti biće:

 • povećanje kapaciteta sportskih organizacija na lokalnom nivou
 • podsticanje bavljenja sportom i fizičkom aktivnošću u trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • unapređenje socijalne inkluzije kroz sport
 • unapređenje pozitivnih vrijednosti kroz sport (kao što su načelo poštene igre, tolerancija, timski duh)
 • podsticanje saradnje među različitim regijama svijeta zajedničkim inicijativama.

TEMATSKE OBLASTI / POSEBNI CILJEVI

Prijedlozi treba da budu usmjereni na određene tematske oblasti utvrđene u fazi izrade programa. Posebno su relevantne, npr., sledeće oblasti:

 • unapređenje zajedničkih vrijednosti, nediskriminacije i rodne ravnopravnosti putem sporta
 • razvoj vještina (putem sporta) potrebnih za poboljšanje društvene uključenosti grupa u nepovoljnom položaju (npr. samostalnost, vođstvo itd.)
 • integracija migranata
 • pomirenje nakon sukoba.

AKTIVNOSTI

Predložene aktivnosti moraju biti direktno povezane s opštim i posebnim ciljevima aktivnosti, tj. moraju odgovarati jednom ili više prethodno navedenih tematskih oblasti i moraju biti detaljno opisane u opisu projekta koji obuhvata cijeli period sprovođenja. Na kraju, u kontekstu ove međunarodne aktivnosti na svjetskom nivou, projektne aktivnosti moraju biti usmjerene na izgradnju i jačanje kapaciteta sportskih organizacija, prvenstveno u trećim zemljama koje nisu pridružene programu iz regije 1 koje aktivnost obuhvata.

Finansirani projekti uključivaće širok spektar aktivnosti saradnje, razmjene, komunikacije i drugih aktivnosti uključujući npr.:

 • stvaranje i razvoj mreža među organizacijama/zemljama/regijama
 • razvoj i sprovođenje razmjene najbolje prakse/ideja
 • sprovođenje zajedničkih sportskih aktivnosti i pratećih obrazovnih događanja
 • pokretanje, ispitivanje, razmjenu i sprovođenje novih metoda, alata, postupaka i materijala za neformalno učenje putem praktičnog osposobljavanja i mobilnosti sportskog osoblja
 • jačanje svijesti o problemu diskriminacije grupa u nepovoljnom položaju u sportu
 • podršku izgradnji angažovanog i aktivnog civilnog društva.

KRITERIJUMI KVALIFIKOVANOSTI

Ko može da se prijavi?

Svaka javna ili privatna organizacija sa svojim povezanim subjektom (ako postoji), aktivna u oblasti sporta, sa sjedištem u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu, a ispunjava uslove za učešće u ovoj aktivnosti. Organizacija se prijavljuje u ime svih organizacija učesnica uključenih u projekat sa sjedištem u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu, a ispunjava uslove za učešće u ovoj aktivnosti.

Koje vrste organizacija su kvalifikovane za učešće u projektu?

Svaka javna ili privatna organizacija koja radi s mladima ili za mlade izvan formalnog okruženja i ima sjedište u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili u trećoj zemlji koja nije pridružena programu iz regije 1.

Takve organizacije mogu, na primjer, biti:

 • javno tijelo nadležno za sport na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou
 • sportska organizacija na lokalnom, regionalnom, evropskom ili međunarodnom nivou
 • nacionalni olimpijski odbor ili nacionalni sportski savez
 • organizacija koja predstavlja pokret „sport za sve”
 • organizacija aktivna u oblasti unapređenja fizičke aktivnosti
 • organizacija koja predstavlja sektor aktivnog slobodnog vremena

Mogu biti uključena javna ili privatna preduzeća (mala, srednja ili velika), uključujući socijalna preduzeća. Stoga, iako je ova aktivnost prije svega usmjerena na udruženja, nevladine organizacije i uopšteno neprofitne organizacije, profitne organizacije mogu biti uključene ako se dokaže da to donosi dodatnu vrijednost projektu. Međutim, u cilju jačanja kapaciteta zadaci koordinacije moraju biti ograničeni na neprofitne organizacije.

Broj i profil organizacija učesnica

Projekti izgradnje kapaciteta transnacionalni su i uključuju najmanje četiri organizacije iz najmanje tri zemlje: najmanje jedna organizacija iz dvije države članice EU i treće zemlje pridružene programu te najmanje dvije organizacije iz najmanje jedne prihvatljive treće zemlje koja nije pridružena programu iz regije 1.

Broj organizacija iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu ne smije biti veći od broja organizacija iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu.

Trajanje projekta

Projekti izgradnje kapaciteta mogu trajati jednu, dvije ili tri godine. Trajanje se mora odabrati u fazi prijavljivanja, u zavisnosti od cilja projekta i predviđenih aktivnosti.

Kome se podnosi prijava?

Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

KRITERIJUMI ZA DODJELU

 • Relevantnost projekta (najviše 30 bodova)
 • Kvalitet projektnog plana i sprovođenja (najviše 20 bodova)
 • Kvalitet sporazuma o partnerstvu i saradnji (najviše 20 bodova)
 • Uticaj (najviše 30 bodova)

Prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova da bi došli u obzir za finansiranje. Osim toga, moraju dobiti najmanje polovinu maksimalnog broja bodova u svakoj od prethodno navedenih kategorija kriterijuma za dodjelu (tj. najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „uticaj”; 10 bodova za kategorije „kvalitet sporazuma o partnerstvu i saradnji” i „kvalitet projektnog plana i sprovođenja”).

KOJA SU PRAVILA FINANSIRANJA?

Za ovu aktivnost koristi se model finansiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivaće se za sva bespovratna sredstva na osnovu procijenjenog proračuna aktivnosti koju podnosilac prijave predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odrediće jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na osnovu prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa finansiranja i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

Iznos bespovratnih sredstava EU po projektu biće od najmanje 100 000 EUR do najviše 200 000 EUR.

VIŠE INFORMACIJA

Za detaljnije informacije u vezi sa akcijom Izgradnja kapaciteta u oblasti sporta: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide