Žan Mone

AKTIVNOSTI JEAN MONNET

U okviru aktivnosti Jean Monnet nude se mogućnosti u oblasti visokog obrazovanja i u drugim oblastima obrazovanja i osposobljavanja. Aktivnosti Jean Monnet doprinose širenju znanja o pitanjima integracija u Evropskoj uniji. Pruža se podrška sledećim aktivnostima:

 • aktivnosti Jean Monnet u oblasti visokog obrazovanja
 • aktivnosti Jean Monnet u drugim oblastima obrazovanja i osposobljavanja.
 • rasprava o politikama programa Jean Monnet (visoko obrazovanje i druge oblasti obrazovanja i osposobljavanja).

Te aktivnosti će sprovoditi Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).

AKTIVNOSTI JEAN MONNET U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

Aktivnosti Jean Monnet u oblasti visokog obrazovanja pružaju podršku izvođenju nastave i istraživanju u oblasti studija o Evropskoj uniji širom svijeta.

Pod studijama o EU podrazumijeva se proučavanje Evrope u cijelini, prije svega EU, iz unutrašnje, ali i iz globalne perspektive.

Opseg studija o EU može biti različit, ali važno je da se istražuju teme u vezi s EU.

Studije o EU treba da unapređuju aktivno evropsko građanstvo i vrijednosti te da se bave ulogom EU u globalizovanom svijetu. Na taj način upoznaju javnost s EU i olakšavaju buduće angažmane i dijalog među građanima.

Osim toga, aktivnosti Jean Monnet treba da budu usmjerene na javnu diplomatiju prema trećim zemljama, unapređujući vrijednosti EU te povećavajući vidljivost onoga za šta se Evropska unija zalaže i onoga što namjerava da postigne.

IZVOĐENJE NASTAVE I ISTRAŽIVANJE

CILJEVI AKTIVNOSTI

Aktivnosti programa Jean Monnet koje se odnose na izvođenje nastave i istraživanje:

 • unapređuju izvrsnost u držanju nastave i istraživanju u oblasti studija o Evropskoj uniji širom svijeta
 • podstiču dijalog između akademske zajednice i društva, uključujući lokalne i državne kreatore politika, državne službenike, subjekte civilnog društva, predstavnike različitih nivoa obrazovanja i medije
 • stvaraju znanja i uvide koji mogu biti osnov za kreiranje politika EU i ojačavaju ulogu EU u Evropi i u globalizovanom svijetu
 • uključuju širu javnost i šire znanje o EU na društvo u cjelini (izvan akademske zajednice i specijalizovane publike), približavajući na taj način EU javnosti.

USPOSTAVLJANJE PROJEKTA

„Izvođenje nastave i istraživanje” u okviru programa Jean Monnet mora da se sprovodi u jednom od sledećih oblika: moduli, katedre i centri izvrsnosti.

 • Moduli su kratki nastavni programi ili kursevi u oblasti studija o Evropskoj uniji koji se sprovode na ustanovi visokog obrazovanja. Svaki modul traje najmanje 40 sati po akademskoj godini, i to tri godine. Moduli mogu biti usmjereni na jednu disciplinu evropskih studija ili imati multidisciplinarni pristup koji zahtijeva doprinos više profesora i stručnjaka. Mogu biti i u obliku kratkih specijalizovanih ili ljetnjih programa.
 • Katedre su radna mjesta univerzitetskih profesora sa specijalizacijom u području studija o Evropskoj uniji (kako je prethodno opisano) i dodjeljuju se na tri godine. Katedru Jean Monnet vodi samo jedan profesor koji treba da održi najmanje 90 sati nastave u akademskoj godini. Katedra može imati i tim za podršku i poboljšanje njenih aktivnosti, uključujući održavanje dodatnih sati nastave.
 • Centri izvrsnosti Jean Monnet su centralna tačka kompetencija i znanja o temama u oblasti Evropske unije. U okviru tih centara treba okupljati stručno znanje i kompetencije eminentnih stručnjaka radi razvoja sinergija između različitih disciplina i resursa u oblasti studija o EU (kako je prethodno opisano) i stvaranja zajedničkih transnacionalnih aktivnosti te osigurati otvorenost prema civilnom društvu. Centri izvrsnosti Jean Monnet imaju važnu ulogu u uspostavljanju kontakata sa studentima fakulteta koji se obično ne bave pitanjima Evropske unije, kreatorima politika, državnim službenicima, organizovanim civilnim društvom i širom javnosti.

KRITERIJUMI KVALIFIKOVANOSTI

Za module programa Jean Monnet primjenjuju se sledeći kriterijumi kvalifikovanosti:

Ko može da se prijavi?

Svaka ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu, može da se prijavi.

Pojedinci se ne mogu direktno prijaviti za bespovratna sredstva.

Koje vrste organizacija su kvalifikovane za učešće u projektu?

Ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

 

Broj i profil organizacija učesnica

Jedna ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Trajanje projekta

3 godine.

Za svaki modul programa Jean Monnet mora se održati najmanje 40 sati nastave po akademskoj godini u oblasti studija o Evropskoj uniji (kako je prethodno opisano) na ustanovi visokog obrazovanja koja je podnosilac prijave.

U sate nastave ubrajaju se grupna predavanja, seminari ili vježbe (svi ti oblici nastave mogu se odvijati i na daljinu), ali se ne ubrajaju individualni časovi i/ili mentorstvo.

Kome se podnosi prijava?

Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Za katedre programa Jean Monnet primjenjuju se sledeći kriterijumi prihvatljivosti:

Ko može da se prijavi?

Svaka ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Koje vrste organizacija su kvalifikovane za učešće u projektu?

Ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Broj i profil organizacija učesnica

Jedna ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu. Nosioci katedre Jean Monnet moraju da budu stalno zaposleni na ustanovi visokog obrazovanja koja je podnosilac prijave. Katedru Jean Monnet vodi samo jedan profesor, nosilac katedre, koji je isključivo odgovoran za održavanje najmanje 90 sati nastave u akademskoj godini. Katedra može imati i tim za podršku njenim aktivnostima.

Trajanje projekta

3 godine.

Nosilac katedre treba da održi najmanje 90 sati nastave u akademskoj godini u oblasti studija o Evropskoj uniji (kako je prethodno opisano) na ustanovi visokog obrazovanja koja je podnosilac prijave. U sate nastave ubrajaju se grupna predavanja, seminari ili vježbe (svi ti oblici nastave se mogu odvijati i na daljinu), ali se ne ubrajaju individualni časovi i/ili mentorstvo.

Kome se podnosi prijava?

Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Za centre izvrsnosti programa Jean Monnet primjenjuju se sledeći kriterijumi prihvatljivosti:

Ko može da se prijavi?

Jedna ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici EU, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Pojedinci ne mogu da se direktno prijave za bespovratna sredstva. Na pojedinim uključenim ustanovama visokog obrazovanja može se istovremeno podržati samo jedan centar izvrsnosti Jean Monnet. Ustanova domaćin koordinira aktivnosti jednog ili više fakulteta/odsjeka.

Koje vrste organizacija su kvalifikovane za učešće u projektu?

Ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Broj i profil organizacija učesnica

Jedna ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Trajanje projekta

3 godine.

Kome se podnosi prijava?

Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

KRITERIJUMI ZA DODJELU

Za centre izvrsnosti programa Jean Monnet primjenjuju se sledeći kriterijumi za dodjelu:

 • Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)
 • Kvalitet projektnog plana i sprovođenja (najviše 25 bodova)
 • Kvalitet sporazuma o partnerstvu i saradnji (najviše 25 bodova)
 • Uticaj (najviše 25 bodova)

Da bi došli u obzir za finansiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova ukupno i 15 bodova za svaki kriterijum za dodjelu.

OČEKIVANI UTICAJ

 • Sve veći broj visokoobrazovnih ustanova koje u disciplinama koje obuhvataju imaju sve izraženiju dimenziju Evropske unije.
 • Sve više tema o Evropskoj uniji uvedenih u nastavu i istraživanje fakulteta/odsjeka na kojim perspektiva EU obično nije u prvom planu, i to ne samo tema koje se obično povezuju s EU.

Aktivnosti „izvođenja nastave i istraživanja” u okviru programa Jean Monnet imaće pozitivne i dugoročne efekte na studente i na istraživače/profesore koji u njima direktno učestvuju te će:

 • unapređivati demokratiju i osjećaj pripadnosti zajedničkom području, pri čemu bi se povećanje interesa mladih za evropske politike moglo procijeniti putem posebnih anketa
 • povećati interesovanje za produbljivanje znanja o politikama koje su specifične za Evropsku uniju, što bi moglo dovesti do aktivnijeg učešća u aktivnostima EU i javnoj službi
 • povećati mogućnosti za mlade istraživače da poboljšaju svoje stručne kompetencije i ostvare napredak u karijeri.

Za organizacije učesnice, aktivnosti „izvođenja nastave i istraživanja” u okviru programa Jean Monnet uvešće novu dinamiku i:

 • povećati kapacitet ustanova visokog obrazovanja za izvođenje nastave o temama u oblasti EU
 • privući više novih polaznika i nastavnika zainteresovanih za sticanje znanja o Evropskoj uniji
 • uspostaviti strukturirane centre koji će pružati visok nivo stručnog znanja o Evropskoj uniji i omogućiti napredno istraživanje za fakultete i odsjeke koji zatraže podršku.

KOJA SU PRAVILA FINANSIRANJA?

Za ovu aktivnost koristi se model finansiranja jednokratnim iznosom. Taj model finansiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitet i postignute mjerljive ciljeve.

Maksimalna bespovratna sredstva EU po projektu iznose:

 • moduli programa Jean Monnet: 30 000 EUR
 • katedre Jean Monnet: 50 000 EUR
 • centri izvrsnosti Jean Monnet: 100 000 EUR

Jednokratni doprinosi pokriće troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranja te druge troškove (diseminacija informacija, objavljivanje, prevod).

VIŠE INFORMACIJA

Za detaljnije informacije u vezi sa aktivnostima Jean Monnet u oblasti visokog obrazovanja: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

 

RASPRAVA O POLITIKAMA PROGRAMA JEAN MONNET

Primarni cilj velikih tematskih mreža u oblasti visokog obrazovanja (svake godine pružaće se podrška jednoj mreži za unutrašnja pitanja EU i jednoj mreži za pitanja vanjske politike koje se bave jednim posebnim prioritetom) je prikupljanje i razmjena rezultata istraživanja, nastavnih sadržaja i iskustava te naučnih radova (studija, članaka itd.), kao i rasprava o njima među partnerima. Svaka mreža uspostaviće alat kojim će se partnerima omogućiti da podijele svoje naučne radove i sprovode vrednovanje na istom nivou te komentarišu objavljena dokumenta. Koordinator mreže redovno će birati najinovativnije i najzanimljivije rezultate te ih dostavljati Komisiji.

 • Mreža za unutrašnja pitanja EU baviće se temom „budućnost Evrope”
 • Mreža za pitanja vanjske politike baviće se temom „Evropa u svijetu”

TEMATSKE MREŽE U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

Sljedeći kriterijumi prihvatljivosti primjenjuju se za mreže Jean Monnet (u visokom obrazovanju):

Ko može da podnese prijavu?

Svaka ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Organizacije učesnice

Svaka ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Broj i profil organizacija učesnica

 • Mreža za unutrašnja pitanja EU: najmanje 12 visokoobrazovnih ustanova iz sedam država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu.
 • Mreža za pitanja vanjske politike: najmanje 12 visokoobrazovnih ustanova s najmanje šest učesnika iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu i koje se finansiraju instrumentima EU za vanjsko djelovanje.

Trajanje projekta

3 godine.

Kome se podnosi prijava?

Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

KRITERIJUMI ZA DODJELU

Za mreže se primjenjuju sledeći kriterijumi za dodjelu:

 • Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)
 • Kvalitet projektnog plana i sprovođenja (najviše 25 bodova)
 • Kvalitet sporazuma o partnerstvu i saradnji (najviše 25 bodova)
 • Uticaj (najviše 25 bodova)

Da bi došli u obzir za finansiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova ukupno i najmanje 15 bodova za svaki kriterijum za dodjelu.

KOJA SU PRAVILA FINANSIRANJA?

Za ovu aktivnost koristi se model finansiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivaće se za sva bespovratna sredstva na osnovu procijenjenog proračuna aktivnosti koju podnosilac prijave predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odrediće jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na osnovu prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa finansiranja i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

 • Maksimalni doprinos EU po mreži za unutrašnja pitanja EU iznosi 1 000 000 EUR.
 • Maksimalni doprinos EU po mreži za pitanja vanjske politike iznosi 1 200 000 EUR.

VIŠE INFORMACIJA

Za detaljnije informacije u vezi sa aktivnostima rasprave o politikama programa Jean Monnet u oblasti visokog obrazovanja: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide