Akcija Erasmus Mundus

ERASMUS MUNDUS

Aktivnosti Erasmus Mundus obuhvataju:

 • potprogram: zajedničke magistarske studije Erasmus Mundus (EMJM) i
 • potprogram: mjere za pripremu zajedničkih magistarskih studija Erasmus Mundus (EMDM).

Cilj je podsticanje izvrsnosti i svjetske internacionalizacije ustanova visokog obrazovanja putem studijskih programa (na nivou magistarskih studija) koje zajednički sprovode i međusobno priznaju ustanove visokog obrazovanja u Evropi, a ta aktivnost je otvorena i za obrazovne ustanove u drugim zemljama svijeta.

Zajedničke magistarske studije Erasmus Mundus i mjere za pripremu zajedničkih magistarskih studija Erasmus Mundus su 2 nezavisna potprograma. Nije obavezno sprovesti EMDM prije EMJM. Dodjela EMDM ne podrazumijeva automatsko finansiranje u okviru EMJM, a završetak projekta EMDM nije kriterijum za dodjelu EMJM.

 1. potprogram: zajedničke magistarske studije Erasmus Mundus (EMJM)

EMJM pruža podršku integrisanim transnacionalnim studijskim programima na magistarskom nivou koje pruža međunarodni konzorcijum visokoobrazovnih ustanova iz različitih zemalja svijeta i, prema potrebi, drugih partnera iz vaspitno-obrazovnog sistema i/ili izvan njega s posebnim stručnim znanjem i interesom u predmetnim studijskim oblastima/stručnim domenima.

EMJM su programi izvrsnosti i treba da doprinesu integraciji i internacionalizaciji evropskog prostora visokog obrazovanja. Specifičnost EMJM zasniva se na visokom nivou zajedništva/integracije među ustanovama učesnicama i na izvrsnosti njihovog akademskog sadržaja.

CILJEVI EMJM-a

EMJM nastoji da poveća privlačnost i izvrsnost evropskog visokog obrazovanja u svijetu i da privuče talente u Evropu, i to kombinacijom sledećeg:

 • institucionalne akademske saradnje radi predstavljanja evropske izvrsnosti u visokom obrazovanju i
 • pojedinačne mobilnosti za sve studente koji učestvuju u EMJM, uz stipendije koje finansira EU za najbolje studente koji se prijave.

KOJI SU KRITERIJUMI ZA PRIJAVU ZA ZAJEDNIČKE MAGISTARSKE STUDIJE ERASMUS MUNDUS?

KRITERIJUMI KVALIFIKOVANOSTI

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus, projektni prijedlozi za zajedničke magistarske studije Erasmus Mundus moraju ispuniti sledeće kriterijume:

Ko može da se prijavi?

Prijavu može podnijeti svaka kvalifikovana ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Koje vrste organizacija su kvalifikovane za učešće u projektu?

Organizacija učesnica može biti svaka javna ili privatna organizacija, zajedno sa svojim pridruženim subjektima (ako ih ima), sa sjedištem u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu koja direktno i aktivno doprinosi održavanju EMJM.

Ustanove visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu moraju imati validnu Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE). Ustanove visokog obrazovanja koje učestvuju u programu iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu ne moraju imati Erasmus povelju u visokom obrazovanju, ali moraće da se obavežu da poštuju njena načela.

 

U fazi prijavljivanja visokoobrazovne ustanove koje su punopravni partneri moraju dokazati da su ispunile zahtjeve za vanjsko osiguranje kvaliteta (QA) iz svoje nadležnosti (npr. akreditaciju ili evaluaciju) za zajedničke studije. To može biti rezultat (i) uspješne primjene evropskog pristupa osiguranju kvaliteta zajedničkih studija (ako je to dozvoljeno nacionalnim zakonodavstvom) ili (ii) se može zasnivati na posebnoj akreditaciji/evaluaciji zajedničkih studija ili (iii) svake nacionalne odrednice na osnovu koje je oblikovan EMJM.

 

Osim toga, studijski program EMJM može imati koristi i od učešća pridruženih partnera (nije obavezno). Te organizacije indirektno doprinose sprovođenju određenih zadataka/aktivnosti i/ili pružaju podršku diseminaciji i održivosti EMJM-a. Takav doprinos može, npr., biti u obliku prenosa znanja i vještina, pružanja dodatnih kurseva ili mogućnosti upućivanja na rad ili zapošljavanja. Iz aspekta prihvatljivosti i ugovornog upravljanja oni se ne smatraju korisnicima finansijskih sredstava iz programa.

 

Broj i profil organizacija učesnica

EMJM uključuje najmanje tri punopravne partnerske visokoobrazovne ustanove iz tri zemlje, od kojih najmanje dvije moraju biti države članice EU ili treće zemlje pridružene programu.

Kvalifikovani učesnici

Na EMJM se upisuju studenti na diplomskom nivou koji su stekli diplomu osnovnih studija ili su dokazali da imaju priznat identičan nivo obrazovanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom u zemljama/ustanovama koje dodjeljuju akademske stepene.

Studenti koji su prethodno dobili stipendiju za EMJM ne mogu se prijaviti za dodatnu stipendiju u okviru EMJM.

Stipendije za EMJM mogu se ponuditi studentima iz cijelog svijeta. Međutim, konzorcijumi treba da osiguraju geografsku ravnotežu, tj. kandidatima istog državljanstva može se dodijeliti najviše 10 % ukupnog broja dodijeljenih stipendija za vrijeme sprovođenja projekta (to pravilo se ne odnosi na dodatne stipendije za ciljane regije svijeta, ako je to primjenjivo).

Mjesto sprovođenja aktivnosti

Zajedničke magistarske studije Erasmus Mundus (EMJM) uključuju obaveznu fizičku mobilnost za sve upisane studente (bez obzira na to jesu li stipendisti EMJM) koja se sastoji od najmanje dva perioda studiranja u dvije zemlje, od kojih barem jedna mora biti država članica EU ili treća zemlja pridružena programu. Te dvije zemlje moraju se razlikovati od zemlje boravišta studenta u fazi upisivanja. Svako od dva obavezna perioda studiranja mora odgovarati radnom obimu od najmanje jednog akademskog semestra (30 ECTS bodova ili identično tome).

Svi periodi magistarskih studija moraju se odvijati na partnerskim visokoobrazovnim ustanovama ili pod njihovim direktnim nadzorom.

Periodi obavezne mobilnosti ne mogu se zamijeniti virtuelnom mobilnošću (učenjem na daljinu).

Trajanje projekta (i aktivnosti, ako je primjenjivo)

Konzorcijum će sklopiti ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u trajanju od 74 mjeseca za finansiranje najmanje četiri sprovođenja diplomskog programa, svakog u trajanju od 1 do 2 akademske godine (60, 90 ili 120 ECTS bodova).

Prethodno finansirani zajednički akademski ili stručni nazivi na diplomskom nivou Erasmus Mundus (EMJMD) i zajedničke magistarske studije (EMJM) mogu se prijaviti za produžavanje najranije godinu dana prije isteka ugovora. Dva diplomska studija koja se finansiraju u okviru dva različita ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava ni u kojem slučaju ne mogu započeti u istoj akademskoj godini.

Stipendija se dodjeljuje za upis na redovne studije i obuhvata cjelokupno trajanje diplomskih studija (tj. 12, 18, 24 mjeseca). Skraćeno trajanje stipendije primjenjivo je u slučaju priznavanja prethodnog obrazovanja (s najkraćim trajanjem stipendije od jedne akademske godine).

Prva generacija upisanih studenata treba da započne studije najkasnije početkom akademske godine koja slijedi nakon godine odabira projekata.

Kome se podnosi prijava?

Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu.

USPOSTAVLJANJE PROJEKTA

Očekuje se da zajedničke magistarske studije Erasmus Mundus ispune sledeće zahtjeve:

 1. uključuju zajednički pripremljen i potpuno integrisan nastavni plan i program u skladu sa standardima za osiguranje kvaliteta zajedničkih studija u evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA)191 koji se primjenjuju na datum prijave EMJM. Ti standardi obuhvataju sve ključne aspekte zajedničkih studija, u smislu zajedničke pripreme, sprovođenja, održavanja i osiguranja kvaliteta.
 2. studije sprovodi konzorcijum ustanova visokog obrazovanja i, ako je relevantno, drugih partnera iz vaspitno-obrazovnog sistema i/ili izvan njega sa sjedištem u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu. Konzorcijum mora uključivati najmanje tri visokoobrazovne ustanove iz tri zemlje, od kojih najmanje dvije moraju biti države članice EU ili treće zemlje pridružene programu.
 3. upisuju izvrsne studente iz cijelog svijeta. Konzorcijum zajedničkih magistarskih studija Erasmus Mundus nadležan je za odabir, upis i praćenje pojedinačnih studenata. Odabir studenata mora biti organizovan transparentno, nepristrasno i pravedno. Određeni broj odabranih studenata može dobiti stipendiju EMJM.
 4. uključuju obaveznu fizičku mobilnost za sve upisane studente: načini praćenja mobilnosti te mehanizam priznavanja perioda studiranja među partnerskim ustanovama moraju se dogovoriti unutar konzorcijuma u fazi prijavljivanja projekta
 5. na studijama se podstiče razmjena osoblja i pozvanih stručnjaka kako bi doprinijeli aktivnostima držanja nastave, osposobljavanja i istraživanja te administrativnim aktivnostima
 6. nakon uspješnog završetka programa zajedničkih magistarskih studija Erasmus Mundus dodjeljuje se zajednička diploma (tj. jedinstvena diploma koju dodjeljuju najmanje dvije ustanove visokog obrazovanja iz različitih zemalja, od kojih najmanje jedna mora biti država članica EU ili treća zemlja pridružena programu) ili višestruka diploma (tj. najmanje dvije diplome koje dodjeljuju dvije ustanove visokog obrazovanja iz različitih zemalja, od kojih najmanje jedna mora biti država članica EU ili treća zemlja pridružena programu) ili kombinacija navedenog

KRITERIJUMI ZA DODJELU

 • Relevantnost projekta (najviše 30 bodova)
 • Kvalitet projektnog plana i sprovođenja (najviše 30 bodova)
 • Kvalitet sporazuma o partnerstvu i saradnji (najviše 20 bodova)
 • Uticaj (najviše 20 bodova)

Da bi došli u obzir za finansiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova. Osim toga, moraju dobiti najmanje 22 boda za kriterijum za dodjelu „relevantnost projekta”. U slučaju jednako rangiranih prijedloga prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za „relevantnost projekta”, a zatim za „uticaj”.

PRAVILA FINANSIRANJA I VIŠE INFORMACIJA:

Za pravila finansiranja, uključujući doprinos institucionalnim i individualnim troškovima, studentskim stipendijama, kao i više infomacija o Erasmus Mundus aktivnostima: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

 

 1. potprogram: mjere za pripremu zajedničkih magistarskih studija Erasmus Mundus

Mjere za pripremu zajedničkih magistarskih studija Erasmus Mundus treba da povećaju kapacitete univerziteta za modernizaciju i internacionalizaciju nastavnog plana i programa i nastavne prakse, udružiti sredstva, a sistemima visokog obrazovanja pomoći da razviju zajedničke mehanizme povezane s osiguranjem kvaliteta, akreditacijom i priznavanjem diploma i bodova. Podrška je namijenjena i istraživanju i iskorišćavanju mogućnosti koje nudi evropski pristup osiguranju kvaliteta zajedničkih studija. Zbog visokog stepena zajedništva/integracije među ustanovama učesnicama takvi integrisani transnacionalni programi treba da doprinesu integraciji i internacionalizaciji evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA).

CILJ MJERA ZA PRIPREMU ZAJEDNIČKIH MAGISTARSKIH STUDIJA ERASMUS MUNDUS

Glavni cilj mjera za pripremu zajedničkih magistarskih studija Erasmus Mundus je podsticanje razvoja novih, inovativnih, visoko integrisanih magistarskih programa. Te mjere za pripremu treba da uključe sledeće kategorije za koje se utvrdi da su nedovoljno zastupljene u programu Erasmus Mundus: a) države članice EU i treće zemlje pridružene programu i/ili b) ustanove iz tih zemalja i/ili c) tematske oblasti (vidjeti katalog programa Erasmus Mundus).

KOJI SU KRITERIJUMI ZA PRIJAVU ZA MJERE ZA PRIPREMU ZAJEDNIČKIH MAGISTARSKIH STUDIJA ERASMUS MUNDUS?

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava, projektni prijedlozi za mjere za pripremu zajedničkih magistarskih studija Erasmus Mundus moraju ispuniti sledeće kriterijume:

Ko može da podnese prijavu?

Svaka ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici EU, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu može da se prijavi za učešće.

Trajanje projekta (i aktivnosti)

15 mjeseci

Kome se podnosi prijava?

Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu.

USPOSTAVLJANJE PROJEKTA

EMDM pruža podršku pripremi transnacionalnih studijskih programa na diplomskom nivou koje pružaju međunarodni konzorcijumi ustanova visokog obrazovanja iz različitih zemalja svijeta i, prema potrebi, drugi partneri iz vaspitno-obrazovnog sistema i/ili izvan njega s posebnim stručnim znanjem i interesom u predmetnim studijskim oblastima / stručnim domenima.

EMDM su projekti s jednim korisnikom. Korisnici će uspostavljati kontakte i inicirati aktivnosti saradnje s ciljem uspostavljanja magistarskog programa u skladu s definicijom „integrisanog diplomskog programa” (vidjeti odjeljak o EMJM „Uspostavljanje projekta”). U fazi prijavljivanja korisnik treba da utvrdi organizacije učesnice. Međutim, one neće učestvovati u postupku potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Planirane aktivnosti biće opisane u dijelu B obrasca za prijavu i u jedinstvenom radnom paketu.

Do kraja perioda finansiranja zajednički pripremljene magistarske studije treba da:

 • ponude potpuno integrisani nastavni plan i program koji sprovodi konzorcijum visokoobrazovnih ustanova (koji čine najmanje tri ustanove visokog obrazovanja iz tri zemlje, od kojih najmanje dvije moraju biti države članice EU ili treće zemlje pridružene programu)
 • nastoje privući izvrsne studente iz cijelog svijeta
 • uključe obaveznu fizičku mobilnost za sve upisane studente
 • završe dodjelom zajedničkog akademskog ili stručnog naziva (tj. jedinstvene diplome koju dodjeljuju najmanje dvije visokoobrazovne ustanove iz različitih zemalja, od kojih najmanje jedna mora biti država članica EU ili treća zemlja pridružena programu) ili višestrukog akademskog ili stručnog naziva (tj. najmanje dvije diplome koje dodjeljuju dvije visokoobrazovne ustanove iz različitih zemalja, od kojih najmanje jedna mora biti država članica EU ili treća zemlja pridružena programu) ili kombinacija navedenog.

Potom, očekuje se da se u okviru projekta osmisle sledeći zajednički mehanizmi:

 • zajednički zahtjevi za upis studenata te pravila/postupci za prijavu, odabir, praćenje, ispitivanje/evaluacija rezultata
 • zajednički plan programa i integrisane aktivnosti držanja nastave/osposobljavanja
 • usaglašene usluge koje se nude studentima (npr. kursevi jezika, podrška za vize)
 • zajednička strategija za unapređenje i informisanje
 • zajedničko administrativno i finansijsko upravljanje konzorcijuma
 • politika o zajedničkim akademskim nazivima
 • nacrt zajedničkog sporazuma o partnerstvu koji uključuje najmanje tri visokoobrazovne ustanove iz tri zemlje, od kojih najmanje dvije moraju biti države članice EU ili treće zemlje pridružene programu. Taj sporazum treba da obuhvati sve akademske, operativne, administrativne i finansijske aspekte u vezi s sprovođenjem magistarskog programa.
 • zajednički nacrt ugovora o studiranju.

Očekuje se da će magistarski program u razvoju biti u skladu sa standardima za osiguranje kvaliteta zajedničkih studija u evropskom prostoru visokog obrazovanja (EHEA).

Partnerske institucije podstiču se da barem pokrenu neki od postupaka akreditacije/evaluacije prije kraja projekta i istraže mogućnosti koje nudi evropski pristup osiguranju kvaliteta zajedničkih studija (ako je to dozvoljeno nacionalnim zakonodavstvom).

KRITERIJUMI ZA DODJELU

 • Relevantnost (najviše 40 bodova)
 • Kvalitet projektnog plana i sprovođenja (najviše 20 bodova)
 • Kvalitet sporazuma o partnerstvu i saradnji (najviše 20 bodova)
 • Uticaj (najviše 20 bodova)

Da bi došli u obzir za finansiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 60 bodova. U slučaju jednako rangiranih prijedloga prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za „relevantnost projekta”, a zatim za „uticaj”.

KOJA SU PRAVILA FINANSIRANJA?

Podrška ima oblik jednokratnog finansijskog doprinosa za troškove direktno povezane s aktivnostima potrebnim za uspostavljanje novog magistarskog programa, kao što su sastanci i konferencije, studije/ankete, postupak akreditacije/evaluacije itd. Taj doprinos može se iskoristiti i za pokrivanje troškova osoblja, putnih troškova i troškova smještaja, administrativnih troškova i aktivnosti podugovaranja, u mjeri u kojoj je to relevantno za sprovođenje mjera za pripremu zajedničkih magistarskih studija Erasmus Mundus.

Jednokratni iznos biće 55 000 EUR po projektu.

VIŠE INFORMACIJA

Za detaljnije informacije u vezi s aktivnostima mjera za pripremu zajedničkih magistarskih studija Erasmus Mundus: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide