Međunarodna kreditna mobilnost

PROJEKTI MOBILNOSTI ZA STUDENTE I OSOBLJE U VISOKOM OBRAZOVANJU

U okviru ove aktivnosti mobilnosti u području visokog obrazovanja pruža se podrška fizičkoj i kombinovanoj mobilnosti studenata u svim studijskim oblastima i ciklusima (kratke stručne studije te preddiplomski, postdiplomski i doktorski nivo studija). Studenti mogu da studiraju u inostranstvu na partnerskoj ustanovi visokog obrazovanja ili da stažiraju u preduzeću, naučnom institutu, laboratoriji, organizaciji ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada u inostranstvu. Mogu i da kombinuju period studiranja u inostranstvu sa stručnom praksom (stažiranjem), čime se dodatno poboljšavaju ishodi učenja i razvoj transverzalnih vještina. Iako se preporučuje dugoročna fizička mobilnost, za ovu se aktivnost uzima u obzir potreba za fleksibilnijim trajanjem fizičke mobilnosti kako bi se osigurala dostupnost programa studentima iz svih sredina, okolnosti i studijskih oblasti.

U okviru ove aktivnosti podstiče se nastavno i administrativno osoblje u visokom obrazovanju da učestvuje u aktivnostima stručnog usavršavanja u inostranstvu, a osoblje iz poslovnog svijeta da učestvuje u osposobljavanju studenata i osoblja sa ustanova visokog obrazovanja. Te se aktivnosti mogu sastojati od perioda nastave, ali i osposobljavanja (kao što su praćenje rada, prisustvovanje nastavi ili kursevi osposobljavanja).

Osim toga, u okviru ove aktivnosti pruža se podrška kombinovanim intenzivnim programima, što grupama obrazovnih ustanova omogućava da zajednički osmisle nastavne planove i programe i aktivnosti kombinovane mobilnosti za studente i za akademsko i administrativno osoblje.

CILJEVI AKTIVNOSTI

Cilj je ove aktivnosti doprinijeti uspostavljanju evropskog prostora obrazovanja globalnog opsega i učvrstiti vezu između obrazovanja i istraživanja.

Cilj je i podsticati zapošljavanje, socijalnu inkluziju, građanski angažman, inovativnost i održivost životne sredine u Evropi i šire tako da se studentima iz svih studijskih oblasti i ciklusa omogući da studiraju ili se osposobljavaju u inostranstvu u okviru svojih studija. Ciljevi inicijative su sledeći:

 • upoznati studente s različitim polazištima, znanjem, nastavnim i istraživačkim metodama i praksom rada u njihovoj studijskoj oblasti u evropskom i međunarodnom kontekstu
 • razviti njihove transverzalne vještine, kao što su komunikacijske vještine, jezičke vještine, rješavanje problema, međukulturalne i istraživačke vještine
 • razviti njihove vještine usmjerene na budućnost, kao što su digitalne i zelene vještine, koje će im omogućiti da se suočavanju sa sadašnjim i budućim izazovima
 • olakšati lični razvoj, kao što je sposobnost prilagođavanja novim situacijama i samopouzdanje.

Cilj je i omogućiti svim članovima osoblja, uključujući osoblje iz preduzeća da drže nastavu ili pružaju osposobljavanje u inostranstvu u okviru svojeg stručnog usavršavanja kako bi:

 • podijelili svoje stručno znanje
 • iskusili nova okruženja za držanje nastave
 • stekli nove i inovativne vještine u oblasti pedagogije i izrade nastavnog plana i programa te digitalnih vještina
 • povezali se s kolegama stručnjacima u inostranstvu kako bi osmislili zajedničke aktivnosti radi ostvarenja ciljeva programa
 • razmjenjivali dobru praksu i poboljšali saradnju među ustanovama visokog obrazovanja
 • bolje pripremili studente za tržište rada.

OPIS AKTIVNOSTI

Mobilnost studenata

Mobilnost studenata može se odvijati u bilo kojoj studijskoj oblasti i ciklusu (kratke stručne studije, preddiplomske, magistarske ili doktorske studije). Kako bi se osigurale visokokvalitetne aktivnosti mobilnosti s najvećim mogućim uticajem na studente, moraju odgovarati potrebama studenta u pogledu ishoda učenja u zavisnosti od kvalifikacija i ličnih razvojnih potreba.

Studenti mogu biti uključeni u aktivnosti opisane u nastavku.

 • Period studiranja u inostranstvu na partnerskoj ustanovi visokog obrazovanja. Period studiranja u inostranstvu mora biti dio studentovog studijskog programa kojim se stiče kvalifikacija u bilo kojem ciklusu studija. Period studiranja u inostranstvu može obuhvatati i period stručne prakse (stažiranja). Takvom kombinacijom stvaraju se sinergije između akademskog i stručnog iskustva u inostranstvu.
 • Stručna praksa (stažiranje, pripravništvo) u inostranstvu u preduzeću, naučnom institutu, laboratoriji, organizaciji ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada. Stručna praksa (stažiranje) u inostranstvu podržava se za vrijeme studiranja u bilo kojem ciklusu studija i za osobe koje su nedavno diplomirale. To uključuje i ulogu asistenta u nastavi za studente na nastavnoj praksi te naučno zvanje asistenta za studente i doktorande u bilo kojoj relevantnoj istraživačkoj ustanovi. Da bi se dodatno ojačale sinergije s programom Horizon Europe, te mobilnosti mogu se odvijati i u kontekstu istraživačkih projekata finansiranih iz tog programa, uz puno poštovanje načela prema kojem nije dopušteno dvostruko finansiranje aktivnosti sredstvima EU. Ako je moguće, stručna praksa treba da bude sastavni dio studentovog studijskog programa.

Mobilnost u okviru doktorskih studija

Kako bi se bolje ispunile razne potrebe doktoranada za učenjem i osposobljavanjem i osigurale jednake mogućnosti s onima koji imaju status osoblja u visokom obrazovanju, doktorandi i osobe koje su nedavno doktorirale („poslijedoktorandi”) 35 mogu se odlučiti na kratkoročne ili dugoročne periode fizičke mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse u inostranstvu. Podstiče se dodavanje virtuelne komponente fizičkoj mobilnosti.

Kombinovana mobilnost

Svaki period studiranja ili stručne prakse u inostranstvu bilo kojeg trajanja, uključujući mobilnost u okviru doktorskih studija, može biti u obliku kombinovane mobilnosti. Kombinovana mobilnost spoj je fizičke mobilnosti i virtuelne komponente, koja olakšava saradničko učenje i timski rad putem interneta. Na primjer, virtuelna komponenta može putem interneta okupiti studente iz različitih zemalja i studijskih oblasti radi pohađanja programa putem interneta ili zajedničkog i istovremenog rada na zadacima koji se priznaju kao dio njihovih studija.

Svaki student može se uključiti i u kombinovanu mobilnost učešćem u kombinovanom intenzivnom programu u skladu s posebnim kriterijumima prihvatljivosti za kombinovane intenzivne programe.

Uz to, studenti (u kratkim stručnim studijama ili preddiplomskim ili postdiplomskim studijama) koji ne mogu da učestvuju u dugoročnoj fizičkoj mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse, npr. zbog svoje studijske oblasti ili zato što imaju manje mogućnosti za učešće, moći će da obave kratkoročnu fizičku mobilnost tako što će da je kombinuju sa obaveznom virtuelnom komponentom.

Mobilnost osoblja

U mobilnosti osoblja mogu da učestvuju članovi nastavnog i nenastavnog osoblja u visokom obrazovanju ili članovi pozvanog osoblja koji dolaze izvan univerziteta. Kako bi se osigurale visokokvalitetne aktivnosti mobilnosti sa što većim uticajem, aktivnost mobilnosti mora biti povezana sa profesionalnim razvojem članova osoblja i odgovarati njihovim potrebama za učenjem i ličnim razvojem.

Osoblje može biti uključeno u bilo koju od aktivnosti opisanih u nastavku.

 • Period izvođenja nastave u inostranstvu na partnerskom univerzitetu. Period držanja nastave u inostranstvu omogućava nastavnom osoblju ustanova visokog obrazovanja ili osoblju preduzeća da podučavaju na partnerskoj ustanovi visokog obrazovanja u inostranstvu. Mobilnost osoblja u svrhu držanja nastave može se odvijati u bilo kojoj studijskoj oblasti.
 • Period osposobljavanja u inostranstvu na partnerskoj ustanovi visokog obrazovanja, preduzeću ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada. Period osposobljavanja u inostranstvu omogućava osoblju visokoobrazovne ustanove da učestvuje u aktivnosti osposobljavanja u inostranstvu koja je relevantna za njihov svakodnevni rad na ustanovi visokog obrazovanja. Može biti u obliku aktivnosti osposobljavanja (isključujući konferencije) ili praćenja rada i prisustvovanja nastavi.

Tokom perioda mobilnosti osoblja u inostranstvu mogu se kombinovati aktivnosti držanja nastave i osposobljavanja. Svaki period držanja nastave ili osposobljavanja u inostranstvu može da se sprovodi kao kombinovana mobilnost.

 

 

 

Kombinovani intenzivni programi

Riječ je o kratkim, intenzivnim programima u kojima se primjenjuju inovativni načini učenja i držanja nastave, uključujući saradnju putem interneta. Programi mogu uključivati učenje usmjereno na konkretna pitanja, u kojem transnacionalni i transdisciplinarni timovi zajedno rade na njihovom rješavanju. To na primjer mogu biti pitanja povezana s UN-ovim ciljevima održivog razvoja ili druga društvena pitanja relevantna u određenim regijama, gradovima ili preduzećima. Intenzivni program treba da ima dodatnu vrijednost u poređenju sa postojećim kolegijumima ili programima osposobljavanja koje pružaju visokoobrazovne ustanove učesnici i može trajati više godina. Omogućavanjem novih i fleksibilnijih oblika mobilnosti u kojima se fizička mobilnost kombinuje s virtuelnim elementom, kombinovani intenzivni programi imaju za cilj da obuhvate sve vrste studenata iz svih sredina, studijskih oblasti i ciklusa.

Grupe visokoobrazovnih ustanova imaće priliku da organizuju kratke kombinovane intenzivne programe učenja, držanja nastave i osposobljavanja za studente i osoblje. Tokom tih kombinovanih intenzivnih programa grupe studenata ili članova osoblja kao polaznici programa obavljaju kratkoročnu fizičku mobilnost u inostranstvu u kombinaciji sa obaveznom virtuelnom komponentom, koja omogućava saradničko učenje i timski rad putem interneta. Virtuelna komponenta mora da okupi učesnike putem interneta kako bi zajednički i istovremeno radili na posebnim zadacima koji su integrisani u kombinovani intenzivni program i ubrajaju se u ukupne ishode učenja.

Uz to, kombinovani intenzivni programi mogu biti otvoreni za studente i osoblje visokoobrazovnih ustanova izvan partnerstva. Ti programi jačaju kapacitete za razvoj i uvođenje inovativne prakse držanja nastave i učenja na visokoobrazovnim ustanovama učesnicima.

 

MEĐUNARODNA MOBILNOST KOJA UKLJUČUJE TREĆE ZEMLJE KOJE NISU PRIDRUŽENE PROGRAMU

Aktivnost mobilnosti u visokom obrazovanju prvenstveno je usmjerena na pružanje podrške aktivnostima mobilnosti među državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim programu, odnosno evropsku dimenziju. Osim toga, međunarodna dimenzija podržava se u okviru dva potprograma aktivnosti mobilnosti koji uključuju treće zemlje koje nisu pridružene programu iz cijelog svijeta. U okviru jednog potprograma, koji se finansira sredstvima EU za unutrašnju politiku, podržava se mobilnost u svim trećim zemljama koje nisu pridružene programu (regije 1 – 14). U okviru drugog potprograma, koji se finansira instrumentima za vanjsko djelovanje EU (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A Programskog vodiča), podržava se mobilnost u trećim zemljama koje nisu pridružene programu i iz njih (isključujući regije 13 i 14).

Ti potprogrami međunarodne mobilnosti imaju različite, ali komplementarne ciljeve, koji odražavaju prioritete politike odgovarajućih izvora finansiranja.

Međunarodna odlazna mobilnost finansirana sredstvima za unutrašnju politiku: pažnja je prvenstveno usmjerena na razvoj vještina okrenutih budućnosti i drugih relevantnih vještina studenata i osoblja visokoobrazovnih ustanova koje se nalaze u državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim programu. Aktivnosti međunarodne mobilnosti u bilo kojoj zemlji koja nije pridružena programu finansiraju se bespovratnim sredstvima koja su dodijeljena projektima mobilnosti. Korisnici bespovratnih sredstava mogu iskoristiti do 20 % posljednjih dodijeljenih bespovratnih sredstava za odlaznu mobilnost u nepridruženim zemljama cijelog svijeta (regije 1 – 14). Svrha tih mogućnosti je podsticanje organizacija u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu da razvije odlazne aktivnosti mobilnosti s više trećih zemalja koje nisu pridružene programu, a očekuje se da obuhvate što širi geografski opseg.

Međunarodna odlazna i dolazna mobilnost finansirana sredstvima za vanjsku politiku: ta aktivnost usklađena je s prioritetima vanjske politike EU. To znači da su s 12 prihvatljivih regija (1 – 12) utvrđeni brojni ciljevi i pravila za saradnju koji su u nastavku opisani u odjeljku „Dodatne informacije za projekte mobilnosti finansirane sredstvima za vanjsku politiku”.

Ako nije drugačije navedeno, aktivnosti međunarodne mobilnosti opisane u toj ključnoj aktivnosti primjenjuju se na oba potprograma.

KOJI SU KRITERIJUMI ZA PRIJAVU ZA PROJEKAT MOBILNOSTI I NJEGOVO SPROVOĐENJE?

Opšti kriterijumi prihvatljivosti za projekte mobilnosti

Projekat mobilnosti u visokom obrazovanju mora ispuniti sledeće formalne kriterijume da bi bio prihvatljiv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa Erasmus+. Opšti kriterijumi prihvatljivosti odnose se na opšte zahtjeve na nivou projekta, a posebni kriterijumi navedeni u sledećim odjeljcima na zahtjeve za sprovođenje posebnih aktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti

Visokoobrazovne ustanove mogu da sprovode jednu ili više sledećih aktivnosti:

 • mobilnost studenata u svrhu studija
 • mobilnost studenata u svrhu stručne prakse
 • mobilnost osoblja u svrhu držanja nastave
 • mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja
 • kombinovane intenzivne programe (osim za projekte mobilnosti finansirane sredstvima za vanjsku politiku).

 

Smjerovi prihvatljivih aktivnosti mobilnosti:

 • za projekte mobilnosti finansirane sredstvima za unutrašnju politiku: iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu u bilo koju zemlju svijeta (države članice EU, treće zemlje pridružene programu i treće zemlje koje nisu pridružene programu iz regija 1 – 14)
 • za projekte mobilnosti finansirane sredstvima za vanjsku politiku: između država članica EU ili trećih zemalja pridruženih programu i trećih zemalja koje nisu pridružene programu (osim regija 13 i 14).

 

Ko može da se prijavi?

 

Bespovratna sredstva mogu zatražiti organizacije sa sledećom akreditacijom:

 • u slučaju prijave pojedinačne visokoobrazovne ustanove: visokoobrazovne ustanove sa sjedištem u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu kojima je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju (ECHE)
 • u slučaju prijave kao konzorcijum za mobilnost: organizacije koordinatori sa sjedištem u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu koje koordiniraju konzorcijumom kojem je dodijeljena Erasmus akreditacija za konzorcijume za mobilnost u visokom obrazovanju. Organizacije koje nemaju validnu akreditaciju za konzorcijum mogu da je zatraže u ime konzorcijuma za mobilnost u okviru istog poziva kao i za prijavu projekta mobilnosti ili u okviru prethodnog poziva. Sve uključene visokoobrazovne ustanove iz država članica EU i trećih zemalja koje nisu pridružene programu moraju posjedovati Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE). Te organizacije biće prihvatljive za projekat mobilnosti samo ako dobiju akreditaciju za konzorcijum.

 

Studenti i osoblje u visokom obrazovanju ne mogu direktno zatražiti bespovratna sredstva; kriterijume za odabir za učešće u aktivnostima mobilnosti i u kombinovanim intenzivnim programima određuje visokoobrazovna ustanova na kojoj studiraju odnosno rade.

 

Kvalifikovane zemlje

Za učešće u aktivnostima:

 • sve države članice ili treće zemlje pridružene programu
 • sve treće zemlje koje nisu pridružene programu (za moguće uslove projekata mobilnosti koji su finansirani sredstvima za vanjsku politiku vidjeti odjeljak ove aktivnosti „Dodatne informacije za projekte mobilnosti finansirane sredstvima za vanjsku politiku” i „Kvalifikovane zemlje” u dijelu A Programskog vodiča).

 

Broj organizacija učesnica

 

U obrascu za prijavljivanje navodi se jedna organizacija (ona koja podnosi prijavu). To može biti pojedinačna visokoobrazovna ustanova ili koordinator konzorcijuma za mobilnost sa sjedištem u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

U sprovođenje projekta mobilnosti moraju biti uključene najmanje dvije organizacije (najmanje jedna organizacija koja šalje i najmanje jedna organizacija koja prima). U projekte mobilnosti finansirane sredstvima za vanjsku politiku mora biti uključena najmanje jedna organizacija iz treće zemlje koja nije pridružena programu.

Kad je riječ o kombinovanim intenzivnim programima u okviru projekata mobilnosti finansiranih sredstvima za unutrašnju politiku, osim ustanove koja podnosi prijavu (visokoobrazovna ustanova koja se prijavljuje ili visokoobrazovna ustanova u konzorcijumu za mobilnost koja se prijavljuje), u organizaciju kombinovanog intenzivnog programa tokom sprovođenja moraju biti uključene najmanje dvije visokoobrazovne ustanove iz druge dvije države članice EU i trećih zemalja pridruženih programu.

 

Trajanje projekta

Projekti mobilnosti finansirani sredstvima za unutrašnju politiku: 26 mjeseci

Projekti mobilnosti finansirani sredstvima za vanjsku politiku: 24 ili 36 mjeseci

Kome se podnosi prijava?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija koja se prijavljuje ima sjedište.

Kako se prijaviti?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C Programskog vodiča.

KRITERIJUMI ZA DODJELU za projekte mobilnosti finansirane sredstvima za vanjsku politiku

Prihvatljivi zahtjevi za bespovratna sredstva (nakon provjere prihvatljivosti) ocjenjuju se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Kvalitet projektnog plana i sporazuma o saradnji (najviše 40 bodova)
 • Relevantnost strategije (najviše 40 bodova)
 • Uticaj i diseminacija (najviše 20 bodova)

PRAVILA FINANSIRANJA I VIŠE INFORMACIJA

Za pravila finansiranja i detaljnije informacije u vezi sa akcijom Međunarodne kreditne mobilnosti u visokom obrazovanju: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

 

Među-institucionalni sporazum

Često postavljana pitanja za studente i zaposlene u visokom obrazovanju

Često postavljana pitanja za ustanove visokog obrazovanja

Savjeti za ustanove visokog obrazovanja

Brzi referentni vodič za ustanove visokog obrazovanja u partnerskim zemljama

Vodič za korišćenje ugovora o učenju za studiranje

Ugovor o učenju za studije

Vodič za korišćenje ugovora o učenju za praksu

Ugovor o učenju za praksu

 

Najčešće postavljena pitanja o mobilnosti studenata:

 1. Šta je međunarodna kreditna mobilnost?

Kreditna mobilnost može se definisati kao ograničeni period studiranja ili osposobljavanja u inostranstvu (u okviru tekućih studija na matičnoj instituciji) radi dobijanja kredita. Nakon faze mobilnosti, studenti se vraćaju na svoju matičnu instituciju, gdje se krediti priznaju i studenti završavaju svoje studije.

 1. Šta nudi Erasmus+ u kontekstu mobilnosti?

Erasmus+ program nudi širok spektar mogućnosti za studente da studiraju i obave praksu u inostranstvu. Erasmus+ kroz međunarodnu kreditnu mobilnost omogućava i mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja univerziteta.

 1. Na kom nivou studija je moguća mobilnost kroz akciju međunarodne kreditne mobilnosti?

Mobilnost je moguća na nivou osnovnih, magistarskih i doktorskih studija.

 1. Da li mogu da se prijavim za mobilnost na prvoj godini osnovnih studija?

Ne možete se prijaviti za odlazak na mobilnost dok ne završite prvu godinu osnovnih studija, odnosno završena prva godina predstavlja neophodan uslov kako biste konkurisali za učešće u ovom programu razmjene.

 1. Da li mogu da se prijavim za kompletne studije i dobijanje diploma kroz programe međunarodne kreditne mobilnosti? Koliko može da traje mobilnost?

Prijava za kompletne studije nije moguća u okviru međunarodne kreditne mobilnosti. Učešće u međunarodnoj kreditnoj mobilnosti podrazumijeva isključivo razmjenu koja može da traje od 3 do 12 mjeseci u svrhu studija, dok mobilnost u svrhu prakse traje od 2 do 12 mjeseci u okviru jednog studijskog ciklusa. Tokom ovog perioda razmjene studenti polažu ispite na inostranim univerzitetima, koji im se potom priznaju po povratku na matičnu ustanovu visokog obrazovanja.

 1. U kojim zemljama se sprovodi međunarodna kreditna mobilnost?

Međunarodna kreditna mobilnost se realizuje između tzv. “programskih“ i “partnerskih zemalja“. Programske zemlje su one zemlje koje u potpunosti učestvuju u Erasmus+ programu. Da bi to uradile, one formiraju Nacionalne agencije i finansijski doprinose programu. 33 programske zemlje su: 28 država članica EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Turska i Srbija. Partnerske zemlje su sve druge zemlje svijeta.

 1. Gdje su dostupni otvoreni konkursi?

Otvoreni konkursi su dostupni na web stranici Vašeg univerziteta.

 1. Pod kojim uslovima je student kvalifikovan za razmjenu u svrhu studiranja/obavljanja prakse?

Student mora biti upisan na instituciju visokog obrazovanja i pratiti studije koje vode do priznate diplome ili druge priznate kvalifikacije tercijalnog nivoa, kao što su Bachelor, Master, i Doktorat. Vaša institucija mora da se nalazi u jednoj od zemalja koje učestvuju u Erasmus+ mobilnosti za visoko obrazovanje. Kriterijumi odabira za studiranje ili obavljanje pripravničkog staža (traineeship u inostranstvu) za Erasmus+ su definisani od strane vaše institucije visokog obrazovanja.

 1. Kome s univerziteta mogu da se obratim za informacije o otvorenim konkursima u okviru međunarodne kreditne mobilnosti?

Za sve potrebne informacije o uslovima učešća u svakom pojedinačnom konkursu, kao i o nephodnoj dokumentaciji, možete se obratiti Kancelariji za međunarodnu saradnju koja se nalazi u okviru Vašeg fakulteta, odnosno univerziteta.

 1. Koji su kriterijumi odabira za učešće u Erasmus+ međunarodnoj kreditnoj mobilnosti i kada mogu da se prijavim za mobilnost?

Da biste učestvovali u Erasmus+ kreditnoj mobilnosti, morate ispuniti kriterijume za kvalifikaciju definisane od strane vaše institucije. Kriterijumi za odabir studenta su, između ostalog: akademski rezultati kandidata, prethodno iskustvo mobilnosti, motivacija, iskustvo u zemlji koja prima itd. Odabir studenata kao i postupak dodjele grantova mora biti pravičan, transparentan, koherentan i dokumentovan, i mora biti stavljen na raspolaganje svim stranama uključenim u proces selekcije. Sve dodatne informacije nalaze se na web stranici vaše institucije za visoko obrazovanje ili njihove kancelarije za međunarodnu saradnju. Za mobilnost možete da se prijavite nakon završene prve godine osnovnih studija.

 1. Da li postoji starosno ograničenje za učešće u bilo kojoj aktivnosti Erasmus+ mobilnosti?

Starosno ograničenje za učešće u aktivnostima Erasmus+ mobilnosti ne postoji. Međutim, morate ispuniti kriterijume odabira za program za koji se prijavljujete, kako su definisane od strane vaše institucije visokog obrazovanja.

 1. Gdje se može studirati ili obaviti praksa u okviru programa Erasmus+?

Počevši od 2015./2016. akademske godine, moguće je studirati na institucijama koje se nalaze u programskim i partnerskim zemljama ukoliko su ove institucije potpisale “međuinstitucionalni sporazum“ sa vašom matičnom institucijom. Da biste znali tačno gdje možete studirati/obaviti praksu, molimo kontaktirajte međunarodnu kancelariju vaše institucije visokog obrazovanja.

 1. Kako mogu znati da li je moj fakultet uključen u program međunarodne kreditne mobilnosti? Koje opcije su dostupne ako moj univerzitet iz partnerske zemlje nema sporazum sa univerzitetom iz programske zemlje?

Bez međuinstitucionalnog sporazuma između oba univerziteta, nećete biti kvalifikovani za kreditnu mobilnost. Međutim, postoje i druge međunarodne mogućnosti u okviru programa Erasmus+, kao što su Erasmus Mundus Zajedničke Master Studije i Zajednički Doktorati.

 1. Koje dodatne mogućnosti u okviru međunarodne kreditne mobilnosti su na raspolaganju studentima?

Jedna od mogućnosti koje pruža Erasmus+ su i kombinovane i višestruke mobilnosti. Erasmus+ omogućava studentima da studiraju ili obavljaju stručnu praksu kao Erasmus+ studenti više puta, sve dok se poštuje minimalno trajanje za svaku aktivnost i maksimalno trajanje od 12 mjeseci za jedan ciklus studija. Studenti koji prate program dugog ciklusa ili jednog ciklusa kao što je medicina, mogu biti na razmjeni tokom perioda dužeg od 24 mjeseca. To znači da se možete prijaviti na primjer, da studirate u inostranstvu u trajanju od 6 mjeseci, a kasnije obaviti praksu u trajanju od 6 mjeseci u okviru istog studijskog ciklusa (npr. Bachelor stepen). Takođe, mogu se kombinovati obje vrste aktivnosti. Podjele na 4+8 mjeseci, ili 3+3+6 itd. su moguće, ali u svim slučajevima mora se poštovati minimalno trajanje za svaku vrstu aktivnosti (tj. 2 mjeseca za stručnu praksu, 3 mjeseca ili jedan akademski period ili trimestar za studije). Maksimalni rok od 12 mjeseci po ciklusu studija takođe uključuje i prethodno iskustvo sa mobilnošću u okviru prethodnog programa Erasmus–cjeloživotno učenje. Kombinovanje studiranja i obuke u inostranstvu u okviru jedne mobilnosti je nova mogućnost koju nudi Erasmus+. U ovom slučaju, minimalno trajanje je 3 mjeseca (ili jedan akademski period/trimestar), a maksimalno je 12 mjeseci. Ova minimalna i maksimalna trajanja su ista bez obzira na to kako se vrijeme dijeli na obje aktivnosti. Erasmus+ omogućava studentima da studiraju ili obavljaju praksu u inostranstvu više puta, ukoliko se poštuje studijski ciklus od maksimalno 12 mjeseci (tj. do 12 mjeseci na nivou Bachelora uključujući studije kratkog ciklusa, do 12 mjeseci za Master nivo, i do 12 mjeseci na nivou Doktorskih studija). Ako još niste postigli maksimum od 12 mjeseci, ponovo možete studirati ili obaviti praksu u istom ciklusu studija. Ako ste već postigli limit, moći ćete da se prijavite za dodatne studijske periode ili obuke u inostranstvu nakon što diplomirate u sljedećem ciklusu studija. Ne zaboravite da stupite u kontakt sa vašom institucijom visokog obrazovanja pošto je odgovorna za odabir učesnika i može postaviti dodatne kriterijume (npr. dati prednost studentima koji nemaju iskustva sa Erasmus+ programom).

 1. Na koji način se podnosi prijava za učešće u mobilnosti?

Zainteresovani za studije/praksu moraće da se prijave preko svoje matične institucije, bez obzira za koju vrstu aktivnosti mobilnosti su zainteresovani. Kancelarija za međunarodnu saradnju u okviru matične institucije posjeduje sve detalje o uslovima za učešće u aktivnostima koje se odnose na Erasmus+ mobilnost: detalje o procesu selekcije, dokumentima koja treba pripremiti, mjestima na koja možete ići i zahtjeve koji se moraju poštovati tokom perioda boravka u inostranstvu.

 1. Šta je ugovor o učenju, odnosno o obavljanju prakse?

Prije nego što mobilnost započne, institucije koje primaju/ šalju, zajedno sa učesnikom (studentom ili osobljem), moraju se složiti sa aktivnostima koje će učesnik preduzeti tokom perioda mobilnosti. Ugovor o učenju definiše studijski program koji će pratiti student, definiše ciljane ishode učenja i precizira formalne odredbe o priznavanju.

 1. Šta je ugovor o grantu?

Ugovor o grantu utvrđuje finansijsku podršku i ugovore o isplati učesniku (studentu ili osoblju). Za razliku od drugih dokumenata, ugovor se potpisuje između učesnika i institucije programske zemlje. Ugovor se mora potpisati s obje strane prije početka mobilnosti. Erasmus+ grant može se uplatiti učesniku samo kada je ovaj ugovor potpisan. Nacionalna agencija za Erasmus+ i institucija programske zemlje obezbjeđuju Ugovor o grantu.

 1. Kako student zna koje ispite može da polaže?

Prije početka mobilnosti, obavezno je da student obavi razgovor sa prodekanom za nastavu na svom fakultetu, kako bi se dogovorili o ispitima koje bi student mogao da polaže, a koji bi po njegovom povratku bili priznati na matičnoj ustanovi.

 1. Šta garantuje priznavanje ispita nakon povratka sa razmjene?

Student prije odlaska na mobilnost potpisuje ugovor o učenju, koji garantuje priznavanje kredita od strane institucije koja šalje studenta.

 1. Šta se dešava kada se obavi mobilnost i student vrati na matičnu instituciju?

Student nastavlja svoje redovno školovanje.

 1. Šta su Erasmus Mundus Zajedničke Master Studije?

Erasmus Mundus Zajedničke Master Studije su integrisani međunarodni studijski programi visokog kvaliteta obima od 60, 90 ili 120 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Programe realizuju međunarodni konzorcijumi insitucija visokog obrazovanja iz različitih zemalja i, gdje je to relevantno, drugi obrazovni i/ili ne-obrazovni partneri sa specifičnom ekspertizom i interesovanjem za studijska područja / stručne oblasti obuhvaćene zajedničkim programom. U konzorcijumu moraju biti najmanje tri institucije visokog obrazovanja iz programskih zemalja. Osim ove tri institucije visokog obrazovanja, mogu biti i dodatne institucije iz programske ili parterske zemlje. Studije se odvijaju u najmanje dvije različite programske zemlje. Dio studija takođe se može održati u instituciji iz partnerske zemlje. Erasmus Mundus Zajedničke Master Studije pružaju mogućnost stipendija za odlične studente širom svijeta kako bi pokrili putne troškove, troškove učestvovanja i troškove života tokom čitavog trajanja studija.

 1. Kako se prijaviti za Erasmus Mundus zajedničke master programe i koji su kriterijumi za prijavu?

Za Erasmus Mundus Zajedničke Master Studije morate se prijaviti individualno (prijavljivanje se ne vrši preko Vaše matične ustanove visokog obrazovanja), odnosno direktno kod konzorcijuma koji realizuje studije kako biste saznali više o uslovima učešća. Sve informacije o EM JMD, kao i listu zajedničkih EM JMD programa možete naći na sljedećem website-u: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarshipscatalogue_en

 1. Za koliko Erasmus Mundus Zajedničkih Magistarskih Studija može aplicirati student?

Student može aplicirati za najviše tri programa Erasmus Mundus zajedničkih magistarskih studija u jednoj godini selekcije.

 1. Šta se dobija nakon završetka zajedničkog master programa?

Završetkom EM Zajedničkog master studija dobija se zajednička diploma izdata od strane svih institucija visokog obrazovanja koje su uključene u konzorcijum tog master programa.

 1. Kako se prijavljuju kandidati za doktorske studije koji žele da provedu dio doktorskih studija u inostranstvu?

Kandidati za doktorske studije mogu dobiti podršku kroz Marie Skłodowska-Curie Akcije u okviru programa Horizon 2020.

 1. Kome se obratiti za Marie Skłodowska-Curie stipendije?

Nacionalne kontakt tačke (National Contact Points (NCP) mogu pružiti dodatne informacije. Njihova glavna uloga je usmjeravanje potencijalnih aplikanata u odabiru odgovarajućih vrsta akcija, savjetovanje o administrativnim procedurama i ugovornim pitanjima, pružanje pomoći u pisanju predloga, distribuiranje dokumentacije (obrasci, smjernice, priručnici itd.) i pomoć pri traženju partnera. Njihovi kontakt detalji se mogu naći na H2020 Participant Portal. Više informacija o kursevima i aplikaciji možete pronaći ovdje: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_ compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php Osim Erasmus+, možete pogledati pojedinačne mogućnosti granta za istraživanje, dostupne u okviru akcija Marie-Skłodowska-Curie, dio programa EU za istraživanje “Horizon 2020“.