Oslobađanje od plaćanja PDV-a za projekte finansirane od strane Evropske unije – Erasmus+

Procedura oslobađanja od plaćanja PDV-a sprovodi se u skladu sa dinamikom sprovođenja aktivnosti ugovora. S tim u vezi, ugovarač/korisnik granta može podnijeti zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV-a za programe Evropske unije – Erasmus+ za svaki račun pojedinačno.

Dodatno, uz zahtjev se dostavlja i predračun (ili račun u situacijama kada vrijednost prethodno ne može biti utvrđena zbog prirode pružene usluge). Predračun mora da sadrži iznos troškova za izvršenu uslugu/izvedene radove/nabavljenu robu bez PDV-a, iznos PDV-a i ukupan iznos (iznos troškova za izvršenu uslugu/izvedene radove/nabavljenu robu sa PDV-om).
Predračun, pored navedenog, mora sadržati i sljedeće podatke:
– datum izdavanja
– broj
– naziv ugovora
– broj ugovora
– naziv ugovarača ili izdavaoca predračuna
– adresu ugovarača ili izdavaoca predračuna
– PIB ugovarača ili izdavaoca predračuna
– broj žiro-računa ugovarača ili izdavaoca predračuna

Uz Zahtjev za oslobađanje od plaćanja PDV-a ugovarač/korisnik granta dostavlja potvrdu o evidenciji ugovora. Naime, nakon potpisivanja ugovora, ugovarač/korisnik granta je u obavezi da evidentira ugovor u Ministarstvu vanjskih poslova, Generalnom direktoratu za konzularne poslove, koji izdaje pomenutu potvrdu o evidentiranju ugovora.

Tijelo nadležno za sprovođenje procedure oslobađanja od obaveze plaćanja PDV-a za program Erasmus+ je MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE, KULTURE I SPORTA CRNE GORE.

Na osnovu dostavljenog zahtjeva za oslobađanje od plaćanja PDV-a, nadležno tijelo, tj. Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore priprema potvrdu za oslobađanje od plaćanja PDV-a za programe Evropske unije  koju dostavlja ugovaraču/korisniku granta i poreskom organu u roku od 5 dana od dana izdavanja.

Oslobađanje od plaćanja PDV-a vrši se na cjelokupni iznos računa, uključujući EU dio sredstava i sredstva ko-finansiranja. Oslobađanje od plaćanja PDV-a vrši se na nivou pojedinačnih računa, a ne na nivou ugovora.

Nadležno tijelo za izdavanje potvrde i ugovarač/korisnik granta (uvoznik, isporučilac proizvoda, pružalac usluga, odnosno korisnik donacija) su dužni da vode evidenciju o izdatim potvrdama i svrsi na koju se odnosi poresko oslobođenje (naročito po vrsti, količini, vrijednosti proizvoda i usluga).