Objavljeni su rezultati selekcije aplikacija u okviru konkursa za Žan Mone aktivnosti 2018 (EAC/A05/2017). Ukupno su odobrene sa finansiranje 232 aplikacije.

U okviru Erasmus+ Žan Mone fonda izabrano je 180 aplikacija, od kojih 122 aplikacije za Žan Mone module, katedre i centre izvrsnosti, 51 aplikacija Žan Mone projekte i mreže, kao i 7 aplikacija u okviru akcije Podrška udruženjima.

Pored navedenog, 52 aplikacije su izabrane za EU kofinansiranje u okviru fonda Partnerskog Instrumenta.

Organizacije iz Crne Gore su uključene u jedan Žan Mone projekat “UN agenda 2030 – EU agenda 2025: Kroz integraciju prema održivosti u Crnoj Gori”. Projektom koordinira Crnogorska Panevropska Unija.

Lista izabranih aplikacija je dostupna na web stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA).