Podrška udruženjima

Ova Žan Mone akcija iima za cilj podršku aktivnostima koje sprovodeudruženja aktivna u oblasti studija Evropske unije.

Projekti u okviru akcije Žan Mone podrška udruženjima traju tri godine. 

Žan Mone podržava udruženja čija je osnovna svrha da doprinesu izučavanju procesa Evropske integracije.

Ovakva udruženja treba da budu interdisciplinarna i otvorena za sve zainteresovane profesore, nastavnike i istraživače specijalizovane u pitanjima Evropske unije u relevantnoj zemlji ili regionu. Oni treba da budu predstavnici akademske zajednice u studijama Evropske unije na regionalnom, nacionalnom ili nadnacionalnom nivou.

Podrška se daje jedino udruženjima koja su zvanično registrovana i imaju nezavisan pravni status.

Aplikacije za Žan Mone podršku udruženjima se podnose online Izvšnoj agenciji, za obrazovanje, audivizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA). Dokumenta za prijavu projekata su dostupna na web stranici agencije.