Oslobađanje od obaveze plaćanja novčanih naknada za učešće zemalja Zapadnog Balkana u mrežama i platformama

Obavještavamo Vas o izmjenama povodom uplate novčanih naknada za učešće zemalja Zapadnog Balkana u mrežama i platformama.

Naime, tokom trajanja prethodnog ciklusa programa Erasmus+ (2014.-2020. godine), zemlje Zapadnog Balkana (koje učestvuju kao partnerske zemlje u programu Erasmus+), bile su u obavezi da izvrše simboličnu uplatu kako bi pristupile, odnosno učestvovale u raznim mrežama ili platformama.

Međutim, u skladu s odredbama pravnog okvira novog ciklusa programa Erasmus+ (2021.-2027. godine), ovakva praksa se više neće primjenjivati. Dakle, u narednom periodu, Evropska komisija neće zahtijevati uplate od strane pravnih lica iz trećih zemalja (odnosno partnerskih zemalja programa Erasmus+) za učešće u mrežama i platformama.