Nove mjere za projekte Evropske unije povodom novonastale situacije sa virusom korona

U cilju usvajanja mjera koje su preduzeli nadležni organi na nacionalnom nivou, a u svrhu zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona, konsultovana je Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu u Briselu, u pogledu potencijalnog efekta ovih mjera na projekte koji se finansiraju iz fondova EU, a čija implementacija može biti otežana ili djelimično spriječena novonastalom situacijom.

 

Stoga Vas obaviještavamo da su sve organizacije učesnice u projektima mobilnosti u obavezi da pojedinačno kontaktiraju pojedince koji trenutno borave na mobilnosti, ili planiraju da, u sledećih nekoliko nedjelja krenu na mobilnost ili se vrate iz zemlje koja je pogođena ovim virusom, kao i da informišu učesnike da su dužni da poštuju zvanične propise koji su usvojeni od strane nadležnih organa na lokalnom nivou. Obaviještavamo Vas da je potrebno da se predviđene mobilnosti odvijaju regularno, u mjeri u kojoj je to moguće, a na organizacijama učesnicama je odluka o samom toku i načinu odvijanja aktivnosti, sve dok se poštuje okvir mjera koje su donijeli nadležni organi. Ukoliko im je potreban neki drugi vid dodatne pomoći, učesnici u mobilnosti se mogu obratiti ambasadama ili konzulatima u zemlji u kojoj trenutno borave.

 

Takođe napominjemo da svi sklopljeni ugovori o mobilnosti sadrže i stavku “force majeure”, tj. viša sila, koja se odnosi na ograničenja po pitanju mobilnosti. Postojanje razloga za primjenjivanje pravila u okviru ove stavke mora biti naknadno provjereno, i opravdano za svaki pojedinačni slučaj, što će biti predmet analize prilikom procjene troškova i dodjele finansijskih sredstava.

 

Više informacija o novonastaloj situaciji i novim mjerama možete pronaći na sajtu Evropske komisije, kao i na sledećem link-u: https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus