Nova studija “Mapiranje mobilnosti u Evropskom visokom obrazovanju

Obavještavamo Vas da je objavljena nova studija Evropske komisije "Mapiranje mobilnosti u Evropskom visokom obrazovanju". Studiju su izradili ACA (Academic Cooperation Association) i UNCHER (University of Kassel) u saradnji sa DAAD i CampusFrance, koji su članovi ACA, ako i HIS (Hanover).

ACA je asocijacija nacionalnih organizacija iz Evrope i izvan njenih granica koje finansira i podržava međunarodnu saradnju u obrazovanju kroz organizovanje raznih aktivnosti, kao što su studije, evaluacije i publikacije, međunarodne konferencije i seminari, povezivanje sa važnim vladinim  i organizacijama civilnog društva isl.

             “Mapiranje mobilnosti” je nastavak  EURODATA studije iz 2006. godine koju je takođe objavila ACA. Kao i EURODATA, ova studija pruža detaljne i ažurirane podatke o studentskoj mobilnosti u , iz i između 32 Evropske zemlje. Posebno je važno što ova studija pravi razliku između stranaca i stvarno mobilnih studenata, kao i između studija za sticanje stepena (diploma mobility) i privremene (kredit) mobilnosti, odnosno mobilnosti za razmjenu. Studija takođe prati napore međunarodnih institucija koje se bave sakupljanjem podataka, kao što su OECD, UNESCO i EUROSTAT, u pogledu diferencijacije i kvaliteta podataka o mobilnosti i sumira globalno dostupno znanje o mobilnosti osoblja.Ova studija sadrži i detalnju studiju slučaja u 11 Evropskih zemalja. Rezultati studije pokazuju da je više od polovine stranih studenata upisano u Evropi. U proteklih 9 godina njihov broj je povećan za 80%, i iznosi oko 1,5 miliona.Najveći broj studenata dolazi iz neevropskih zemalja, posebno iz Azije. Međutim ¼ ovih studenata u stvari nijesu mobilni, jer oni već žive u zemljama u kojima studiraju, iako imaju strani pasoš.Broj stranih studenata se radikalno razlikuje od zemlje do zemlje.Njihov broj posebno je veliki na Kipru, Velikoj Britaniji, švajcarskoj i Austriji, a veoma mali u Poljskoj i Sloveniji.Mobilnost studenata iz Evropskih zemalja je nejednako raspoređena, i uglavnom je iz jedne u drugu Evropsku zemlju. Manje od 15% Evropskih studenata odlazi na studije van Evrope.

            Studija je trenutno dostupna u elektronskom izdanju na linku http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc922_en.htm, a u decembru tekuće godine biće objavljeno štampano izdanje koje će pripremiti njemački DAAD, član ACA asocijacije. Publikacija će biti besplatna.