Na Univerzitetu Crne Gore održan međunarodni HERE seminar “Nastava i učenje zasnovani na istraživanju: od nacionalne i institucionalne politike do prakse

Organizatori seminara su Evropska komisija, Univerzitet Crne Gore i Nacionalna Erasmus+ kancelarija, u okviru programa Erasmus +, kroz akciju podrške politikama obrazovanja. Seminar je okupio 70 učesnika iz zemalja članica Evropske Unije, regiona zapadnog Balkana, zemalja bliskog istoka i centralne Azije, kao i regiona sjeverne Afrike.

Seminar su otvorili prof. dr Danilo Nikolić, rektor  Univerziteta Crne Gore, Mubera Kurpejović, Generalni direktor  Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i Vanja Drljević, Direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije.

 “Ova tema je važna za stratešku budućnost razvoja Univerziteta Crne Gore, posebno sa aspekta promovisanja Univerziteta Crne Gore kao istražvačka institucije. U predstojećem periodu, Univerzitet će  nastojati da se snažnije fokusira na jačanje istraživanja i inovativnog duha na svim nivoima studija“  kazao je rektor Nikolić.

On je najavio da će buduća Strategija razvoja Univerziteta Crne Gore prepoznati istraživačke aktivnosti i inovativne kapacitete kao osnovu za visoki kvalitet nastave i  naučnoistraživački rad.

“Kao jedini državni univerzitet u zemlji, svjesni smo uloge u obrazovanju mladih ljudi koji se moraju pripremiti tako da mogu da odgovore na zahtjeve i potrebe modernog društva i budućih generacija. Kako bismo to postigli, važno je da stimulišemo istraživački rad sa studentima i aktivno promovišemo  kreatvinost i  inovativnost“, kazao je rektor Nikolić.

Međutim, dodaje on, za ispunjavanje ovakve misije neophodan je pravi model. Upravo zbog toga, objasnio je rektor Nikolić, važni su  seminiri koji okupljaju eksperte iz različitih sredina i generišu ideje i pravce budućeg razvoja.

“Događaj nije manje važan ni u pogledu naših napora za internacionalizaciju, koja bi trebala pridonijeti našem boljom pozicioniranju u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Vidimo to kao priliku za umrežavanje i uspostavljanje potencijalnih novih partnerstva za razmjenu ideja i stručnosti koja će na kraju dovesti do poboljšanja kvaliteta nastave i procesa istraživanja na Univerzitetu Crne Gore – instituciji koja postavlja temelje za razvoj privrede i cjelokupne društvenu zajednice u Crnoj Gori”, rekao je Nikolić.

On je iskazao i zahvalnost crnogorskom HERE Stručnom timu za reformu visokog obrazovanja na ulozi koju su imali u prethodnih nekoliko godina u procesu reformi na Univerzitetu Crne Gore otvarajući brojne diskusije o najvažnim temama u visokom obrazovanja u Crnoj Gori.

Mubera Kurpejović – generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete kazala je da je pored promovisanja istraživanja, važno uvezivanje sa privredom i praktičan istraživački rad u kompanijama koji može dovesti do pomaka u inovacijama i naučnom radu. U skladu sa posljednjim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju, naglasila je ona, praktičan dio nastave je obavezan dio kurikuluma za sve institucije visokog obrazovanja.

Šefica Nacionalne Erasmus+ kancelarije u Crnoj Gori Vanja Drljević je izrazila zadovoljstvo na karakteru seminara koji se neće fokusirati samo na Zapadni Baslkan već je mnogo širih razmjera.

Uloga HERE tima je važna jer je sastavljena od ljudi sa različitih univerziteta, ministarstava i njihova uloga je da skrenu pažnju na važne teme u visokom obrazovanju i pokušaju da utiču na određene odluke u koordinisanom radu, težeći, prije svega, ka boljem sistemu“, zaključila je Drljević iskazavši nadu da će i ovaj seminar učesnike dovesti do važnih smjernica za buduće promjene.

Mreža HERE (Higher Education Refrom Experts) timova je aktivna još od 2008. godine, i ima za cilj da učestvuje u razvoju politika i reformi u oblasti visokog obrazovanja, savjetovanju ustanova visokog obrazovanja po pitanju implementacije reformskih procesa na nacionalnom i institucionalnom nivou i aktivno učestvuje u svim informativnim i promotivnim aktivnostima koji se odnose na reformu visokog obrazovanja.

 Članove HERE tima imenuje Ministarstvo prosvjete uz konsultacije sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom, Delegacijom EU i Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizulenu umjetnost i kulturu iz Brisela (EACEA).

Tokom Seminara primjere dobre prakse u ovoj oblasti će predstaviti predaviači iz Evropske unije, sa renomiranih evropskih univerziteta, kao što su Univerzitet Mari Kiri iz Francuske, Univerzitet Šefild iz velike Britanije, Univerziteta Sapienza iz Rima, Koledža Kork iz Irske, Univerziteta u Rijeci idr.

Cilj samog seminara je da se ostvari napredak u ovoj oblasti, kroz identifikovanje dobrih praksi u strateškim pristupima institucija iz EU, kako bi se pronašao način integrisanja misije istraživanja i obrazovanja. Takođe je bilo važno identifikovanje nacionalnih okvira, politika ili finansiranja koji pružaju podršku, ali i onih koji ometaju razvoj nastave zasnovane na istraživanju.

Seminar je namijenjen nosiocima vodećim pozicija na ustanovama visokog obrazovanja i koji su u mogućnosti da sprovedu politiku koja će imati uticaj na nastavu, učenje i istraživanje. Seminar je takodje otvoren i za studente i predstavnike ministarstava obrazovanja.

Dvodnevni seminar finansira Erasmus + program Evropske unije.