Na Univerzitetu Crne Gore nabavljena oprema za studente s oštećenjem vida i sluha

„Pored programa mobilnosti studenata koji su počeli sa radnom praksom kod poslodavaca u Sarajevu i Novom Sadu, nabavka ove opreme predstavlja najvažniji mjerljivi rezultat Trans2Work projekta”, ocijenila je Tatijana Dlabač, ispred Univerziteta Crne Gore.

Nabavka opreme je ujedno, dodaje Dlabač, rezultat trogodišnjeg napora i nastojanja Univerziteta Crne Gore da se obezbijede što bolji uslovi za rad studenata s invaliditetom.

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, kao jedan od partnera na projektu, pružio je podršku u realizaciji ovih aktivnosti na projektu.

„S obzirom na brojnost studenata sa invaliditetom koji studiraju na organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore u Podgorici, s ciljem djelimičnog uklanjanja operativnih barijera s kojima se studenti sa invaliditetom svakodnevno susreću, ova oprema je ustupljena na korišćenje Centralnoj univerzitetskoj biblioteci čiji prostorni kapaciteti omogućavaju najširu korisničku dostupnost“, saopštila je Dlabač.

Kompjutersku i specijalizovanu opremu čine: desktop računar, tablet, računarski program za uvećanje/čitanje teksta, naočare za virtuelnu realnost, elektronska lupa za uvećanje teksta za osobe sa oštećenjem vida, softverski sistem za sintezu govora na maternjem jeziku, čitač ekrana, prenosiva induktivna petlja za osobe sa oštećenjem sluha, video kamere, bežični mikrofon, Brajev redak za osobe sa oštećenim vidom, LED televizor sa titlovanjem, audio-video aplikacija ili server koji omogućava titlovanje za osobe sa oštećenim sluhom (gestovni prevod ili prevod na znakovni jezik), softver za pripremu teksta za Brajev štampač, kao i Brajev štampač.