Mladi

OTVOREN POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA IZGRADNJU KAPACITETA U OBLASTI MLADIH

 

Projekti jačanja kapaciteta su projekti međunarodne saradnje zasnovani na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u oblasti mladih u zemljama učesnicama u programu i trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Cilj ovih projekata je unaprijeđivanje međunarodne saradnje i dijaloga o politikama u oblasti mladih i neformalnog učenja kao pokretač održivog socioekonomskog razvoja i dobrobiti mladih i njihovih organizacija.

 

CILJEVI AKTIVNOSTI

 • unaprijeđenje kapaciteta organizacija koje se bave mladima izvan formalnog obrazovanja
 • promovisanje aktivnosti neformalnog učenja u trećim zemljama koje nisu pridružene programu, posebno za mlade s manjim mogućnostima, u cilju poboljšanja nivoa kompetencija i aktivnog učešća mladih u društvu
 • pružanje podrške razvoju rada s mladima u trećim zemljama koje nisu pridružene programu kako bi se poboljšao kvalitet i priznavanje
 • unaprijeđenje razvoja, istraživanja i pokretanja programa mobilnosti u svrhu neformalnog učenja u trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • pružanje doprinosa sprovođenju strategije EU za mlade (2019. – 2027.), uključujući 11 evropskih ciljeva za mlade
 • unaprijeđivanje saradnje među različitim regijama svijeta kroz sprovođenje zajedničkih inicijativa
 • poboljšanje sinergije i komplementarnosti s formalnim obrazovnim sistemima i/ili tržištem rada

 

TEMATSKE OBLASTI / POSEBNI CILJEVI

Prijedlozi treba da budu usmjereni na jedno ili više sledećih tematskih područja:

 • političko djelovanje i dijalog sa donosiocima odluka
 • uključivanje mladih s manjim mogućnostima
 • demokratija, vladavina prava i vrijednosti
 • osnaživanje/angažman/zapošljavanje mladih
 • mir i pomirenje nakon sukoba
 • životna sredina i klima
 • borba protiv diskriminacije i rodna ravnopravnost
 • digitalne i preduzetničke vještine

 

AKTIVNOSTI

Predložene aktivnosti moraju biti direktno povezane s opštim i posebnim ciljevima aktivnosti, tj. moraju odgovarati jednom ili više prethodno navedenih tematskih oblasti i moraju biti detaljno opisane u opisu projekta koji obuhvata cijeli period sprovođenja. Takođe, u kontekstu ove međunarodne aktivnosti na globalnom nivou projektne aktivnosti moraju biti usmjerene na izgradnju i jačanje kapaciteta organizacija mladih i mladih, prvenstveno u trećim zemljama koje nisu pridružene programu koje aktivnost obuhvata.

Primjeri aktivnosti:

 • razvoj alata i metoda za društveni i stručni razvoj osoblja koje radi s mladima i razvoj trenera
 • razvoj neformalnih metoda učenja, posebno onih koje podstiču sticanje/poboljšanje kompetencija, uključujući vještine medijske pismenosti
 • stvaranje novih oblika praktičnog učenja i simulacije situacija iz stvarnog života u društvu
 • stvaranje novih oblika rada s mladima, posebno strateška primjena otvorenog i fleksibilnog učenja, virtuelne saradnje, otvorenih obrazovnih sadržaja i bolje iskorišćavanje potencijala IKT-a
 • organizacija događanja/seminara/radionica/razmjene dobre prakse u svrhu saradnje, umrežavanja, informisanja i uzajamnog učenja
 • organizacija aktivnosti mobilnosti za mlade i/ili osobe koje rade s mladima kako bi se testirali alati i metode razvijeni u okviru partnerstva.

Aktivnosti mobilnosti moraju biti sekundarne u odnosu na glavne ciljeve aktivnosti i moraju biti ključne za postizanje tih ciljeva.

 

Koje vrste organizacija su kvalifikovane za učešće u projektu?

Organizacije koje mogu biti uključene kao koordinatori:

Nevladine organizacije (uključujući evropske nevladine organizacije za mlade i nacionalna vijeća mladih) koje su aktivne u oblasti mladih – javna tijela na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou. Organizacija se prijavljuje u ime svih organizacija učesnica uključenih u projekat i mora imati sjedište u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu, a ispunjava uslove za učešće u ovoj aktivnosti.

Koje vrste organizacija su kvalifikovane za učešće u projektu?

Svaka organizacija, javna ili privatna, sa svojim povezanim subjektima (ako postoje), koja radi s mladima ili za mlade izvan formalnog okruženja i ima sjedište u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu iz regija 1 i 3 (vidjeti odjeljak „kvalifikovane zemlje” u dijelu A ovog vodiča). Takve organizacije mogu, na primjer, biti:

 • neprofitne organizacije, udruženja, nevladine organizacije (uključujući evropske nevladine organizacije za mlade)
 • nacionalna vijeća mladih
 • javna tijela na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou
 • obrazovne ustanove ili naučni instituti
 • fondacije

Mogu biti uključena javna ili privatna preduzeća (mala, srednja ili velika), uključujući socijalna preduzeća. Stoga, iako je ova aktivnost prije svega usmjerena na udruženja, nevladine organizacije i uopšteno neprofitne organizacije, profitne organizacije mogu biti uključene ako se dokaže da to doprinosi dodatoj vrijednosti projekta. Međutim, u cilju izgradnje kapaciteta, zadaci koji se odnose na koordinaciju moraju biti ograničeni na neprofitne organizacije.

 

Broj i profil organizacija učesnica

Projekti izgradnje kapaciteta transnacionalni su i uključuju najmanje jednu organizaciju iz dvije zemlje države članice EU i/ili treće zemlje pridružene programu i dvije organizacije iz najmanje jedne kvalifikovane zemlje koja nije pridružena programu (tj. najmanje četiri organizacije iz najmanje tri zemlje). Broj organizacija iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu ne smije biti veći od broja organizacija iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu.

 

Podnošenje projektnih prijedloga

Projekti izgradnje kapaciteta mogu trajati 1, 2 ili 3 godine. Trajanje projekta se mora odabrati u fazi prijavljivanja, u zavisnosti od cilja projekta i predviđenih aktivnosti.

Prijava se podnosi Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu u Briselu, a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 7. april 2022. godine.

 

Finansijska sredstva

Iznos finansijskih sredstava koja se dodjeljuju po projektu iznosi najmanje 100 000 EUR, a najviše 300 000 EUR.

Detaljnije informacije o ovom pozivu možete pronaći na stranici 317 programskog vodiča