Obavještavamo vas da je objavljen konkurs za projekte u okviru Žan Mone programa.

Glavna aktivnost Žan Mone programa je Žan Mone akcija 1 i ima za cilj da podigne svijest i znanje o evropskim integracijama kroz promovisanje učenja, istraživanja i razgovora o istoriji, politici, ekonomiji i pravu Evropske unije i odnosima Evropske Unije sa ostalim djelovima svijeta. Žan Mone akcija namijenjena je isključivo ustanovama visokog obrazovanja, koje moraju biti zvanično akreditovane od strane država u kojima su osnovane i moraju imati odgovarajući pravni status prije učešća u programu.

Selekcija projekata obavlja se preko godišnjeg konkursa, kojim u ime Evropske komisije upravlja Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA). Rok za podnošenje prijava za konkurs koji je u toku je 15. februar 2011. godine.

Univerziteti iz svih država svijeta imaju pravo prijavljivanja za Žan Mone projekte. Žan Mone Mreža je trenutno aktivna u 68 država na pet kontinenata. Od 2007. godine Žan Mone program je integrisan u širi program cjeloživotnog učenja.

U okviru Žan Mone programa postoji sedam različitih aktivnosti (Žan Mone moduli, katedre, „ad personam“ katedre, Žan Mone centri ekselentnosti itd). Međutim, preporučljivo je da ustanove iz Crne Gore krenu sa prijavljivanjem za Žan Mone module.Ovi moduli predstavljaju kratke kurseve o evropskim integracijama, uključujući i odnose Evropske unije sa drugim djelovima svijeta.

Sve detaljnije infomacije o konkursu kao i prijavni formular za Žan Mone program su dostupni na veb stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_jean_monnet_action_ka1_2011_en.php