Konkurs za projekte u okviru programa cjeloživotnog učenja (EAC/S07/12)

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu objavila je konkurs za 2013. godinu za projekte u okviru programa cjeloživotnog učenja. Konkurs je otvoren za centralizovane akcije (multilateralne projekte, multilateralne mreže i prateće mjere) u okviru podprograma i transverzalnih programa.

Program cjeloživotnog učenja je otvoren za sljedeće zemlje:

—    27 zemalja članica Evropske unije,

—    EEA/EFTA zemlje: Island, Lihtenštajn, Norveška,

—    zemlje kandidate: Hrvatska, Turska,

—    švajcarska,

—    Makedonija (akcije kojima upravlja EACEA i neke decentralizovane akcije)

—    Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija (samo u akcijama kojima upravlja EACEA).

Učešće Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore je uslovljeno potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Evropske komisije i nadležnih državnih organa ovih zemalja. Ukoliko do prvog mjeseca od donošenja odluke o dodjeli granta Memorandum o razumijevanju ne bude potpisan, učesnici iz ovih zemalja neće biti finansirani i neće se smatrati dijelom konzorcijuma/partnerstva.  Ustanove iz ovih zemalja ne mogu biti aplikanti.

Akcije

Akcije

Referentni broj konkursa

Rok za apliciranje i objavljivanje rezultata

Status selekcije

Podprogrami:
Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinči Multilateralni projekti, Mreže, Prateće mjere

 

 

 

EAC/S07/12
(2012/C 232/04)

 

 

12:00 noon (CET)
31/01/2013

Rezultati do juna 2013. godine

 

 

Aplikaciona forma će biti dostupna od 28. septembra 2012. godine

 

Transverzalni programi:
KA1 (Politička saradnja i inovacije), KA2 (Jezici), KA3 (ICT), KA4 (Diseminacija i korišćenje rezultata )
Multilateralni projekti, Mreže, Prateće mjere

 

12:00 noon (CET)
28/2/2013

Rezultati do juna 2013. godine

 

 

Aplikaciona forma će biti dostupna od 28. septembra 2012. godine

 

Sva ključna dokumenta u vezi sa konkursom su objavljena od strane DG EAC i dostupne su  na veb stranici DG EAC, a to su sljedeća dokumenta:

  • Konkurs
  • Strateški prioriteti
  • Vodič za program cjeloživotnog učenja – Dio I – Osnovne odredbe
  • Vodič za program cjeloživotnog učenja – Dio IIa – Podprogrami i akcije
  • Vodič za program cjeloživotnog učenja – Dio IIb – Objašnjenje akcija

Helpdesk i informacije za aplikante

Podprogrami

Comenius: EACEA-LLPCOMENIUS@ec.europa.eu

Erasmus:

Leonardo da Vinči: EACEA-Leonardo-da-Vinci@ec.europa.eu

Grundtvig: EACEA-LLPGRUNDTVIG@ec.europa.eu

Transverzalni programi

KA1 – Politička saradnja i inovacije:

KA2 – Jezici: EACEA-LANGUAGES@ec.europa.eu

KA3 – ICT: EACEA-ICT-LLP@ec.europa.eu

KA4 – Diseminacija i korišćenje rezultata: EACEA-LLP-KA4@ec.europa.eu