Ovim pozivom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja i osposobljavanja (rok za podnošenje prijava: 1. februar 2018 godine)

Mobilnost pojedinaca u području mladih 1. februar, 26. april i 4. oktobar 2018. godine)

Mobilnost pojedinaca u oblasti stručnog, školskog i obrazovanja odraslih (1. februar 2018. godine)

Erasmus Mundus zajedničke magistarske studije  (15. februar 2018. godine)

Ključna aktivnost 2 (KA2) – saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja (21. mart 2018. godine)

Strateška partnerstva u području mladih (1. februar, 26. april i 4. oktobar 2018. godine)

Savezi znanja (28. februar 2018. godine)

Savezi sektorskih vještina (28. februar 2018. godine)

Izgradnja kapaciteta u području visokog obrazovanja (8. februar 2018. godine)

Izgradnja kapaciteta u području mladih (8. mart 2018. godine)

Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike

Sastanci mladih i donosilaca odluka u području mladih (1. februar, 26 april i 4. oktobar 2018. godine)

 Aktivnosti Žan Mone

Katedre Jean Monnet, moduli Jean Monnet, Centri izvrsnosti Jean Monnet, podrška uduženjima, Mreže Jean Monnet, projekti Jean Monnet (22. februar 2018. godine)

Sport

Zajednička partnerstva (5. april 2018. godine)

Mala zajednička partnerstva (5. april 2018. godine)

Neprofitni evropski sportski događaji (5. april 2018. godine)

Tekst konkursa je dostupan na linku.

Prioriteti za projekte izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju su dostupni na linku.

Za finansiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za finansiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih.

Sljedeće države mogu u potpunosti učestvovati u aktivnostima programa Erasmus+: 28 država članica Europske unije, zemlje EFTA-e/EGP-a (Island, Lihtenštajn i Norveška), države kandidatkinje: Turska i bivša jugoslovenska republika Makedonija.

Neke aktivnosti programa Erasmus+ otvorene su organizacijama iz partnerskih zemalja. Pogledajte vodič programa Erasmus+ za dodatne pojedinosti o oblicima učešća.

Ukupan budžet za ovaj konkurs Erasmus+ programa iznosi oko 2 490,9 milona eura.