UČEŠĆE CRNE GORE U ERASMUS+ PROGRAMU

Ustanove koje imaju pravo da učestvuju u projektima Erasmus+ moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (zemlje Evropske unije, Sjeverna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija), dok su pojedini djelovi programa, naročito oni koji se odnose na visoko obrazovanje, otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja. Partnerske zemlje mogu biti one koje se nalaze u susjedstvu Evropske unije, među njima i Crna Gora, ali i mnoge  druge zemlje svijeta.

Za promovisanje i sprovođenje programa Erasmus+ u Crnoj Gori, u oblasti obrazovanja, nadležna je Nacionalna Erasmus+ kancelarija u Crnoj Gori.

Program Erasmus+ ima tri ključne aktivnosti i dva posebna dijela (Žan Mone i Sport). Ustanove iz Crne gore mogu da učestvuju u određenim vrstama projekata u svakom od tri dijela programa Erasmus+.

U nastavku se nalazi pregled mogućnosti učešća Crne Gore u djelovima programa za oblast obrazovanja:

KA1 – Akademska mobilnost studenata i zaposlenih na ustanovama visokog obrazovanja

Ustanove iz Crne Gore mogu učestvovati u projektima Erasmus+ za mobilnost na nivou visokog obrazovanja (univerziteti), dok za ostale nivoe obrazovanja to nije moguće.

KA1 – Erasmus Mundus zajednički master programi

Ustanove visokog obrazovanja iz Crne gore mogu biti partneri u projektima za kreiranje zajedničkih master programa sa ustanovama visokog obrazovanja iz zemalja Evropske unije.

KA2 projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmjenu dobrih praksi

Ustanove iz Crne Gore mogu da učestvuju u svima akcijama ključne aktivnosi 2, ali najveće mogućnosti se pružaju u projektima izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.

Razlikuju se  dva modaliteta učešća institucija u ključnoj aktivnosti 2 programa Erasmus+:

  1. punopravno učešće u svojstvu partnera na projektu ili koordinatora projekta; ova mogućnost se odnosi na projekte KA2 izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.
  2. učešće u ulozi partnera na projektu, ali pod uslovom da  ustanove iz Crne Gore donose konzorcijumu projekta dodatnu vrednost. Ova mogućnost se odnosi na KA2 – Saveze znanjaKA2 – Saveze sektorskih vještina i KA2 – Strateška partnerstva.

Crna Gora može da učestvuje i u mreži eTwinning za škole i predškolske ustanove, koja je jedan od internet portala za saradnju u oblasti obrazovanja i mladih, i dio ključne aktivnosti 2.

Ključna aktivnost 3

Crna Gora može da učestvuje u projektima za podršku obrazovnih politika, u skladu sa uslovima konkursa.

Učešće Crne Gore u evropskoj mreži za podršku karijernom vođenju i savjetovanju Euroguidance,  kao i učešće u mreži Eurydice koja pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi  sastavni je dio ključne aktivnosti 3. 

Žan Mone

Ustanove iz Crne gore mogu da učestvuju u svim vrstama projekata kao i ustanove iz cijelog svijeta. Žan Mone je jedini dio programa Erasmus+ u kojem su mogući unilateralni, odnosno projekti koji se realizuju na samo jednoj ustanovi.