Saradnja u oblasti sporta

OTVOREN POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA IZGRADNJU KAPACITETA U OBLASTI SPORTA 

 

Projekti jačanja kapaciteta projekti su međunarodne saradnje koji su zasnovani na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u oblasti sporta u programskim zemljama i trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Cilj im je pružanje podrške sportskim aktivnostima i politikama u oblasti sporta u trećim zemljama koje nisu pridružene programu kao sredstvo promovisanja vrijednosti i obrazovnih alata za promovisanje ličnog i društvenog razvoja pojedinaca i izgradnju povezanijih zajednica.

CILJEVI AKTIVNOSTI

– povećanje kapaciteta sportskih organizacija na lokalnom nivou

– podsticanje bavljenja sportom i fizičkom aktivnošću u trećim zemljama koje nisu pridružene programu

– promovisanje inkluzije kroz sport

– promovisanje pozitivnih vrijednosti kroz sport (kao što su načelo poštene igre, tolerancija, timski duh)

– podsticanje saradnje među različitim regijama svijeta putem zajedničkih inicijativa

TEMATSKE OBLASTI / POSEBNI CILJEVI

Prijedlozi treba da budu usmjereni na određena tematska područja utvrđena u fazi izrade programa. Posebno su relevantne, npr., sledeće oblasti:

– promovisanje zajedničkih vrijednosti, nediskriminacije i rodne ravnopravnosti putem sporta

– razvoj vještina (putem sporta) potrebnih za poboljšanje društvene uključenosti ranjivih kategorija (npr. nezavisnost, vođstvo itd.)

– integracija migranata

– pomirenje nakon sukoba

AKTIVNOSTI

Predložene aktivnosti moraju biti direktno povezane s opštim i posebnim ciljevima aktivnosti, tj. moraju odgovarati jednom ili više prethodno navedenih tematskih područja i moraju biti detaljno opisane u opisu projekta koji obuhvata cijelo razdoblje sprovođenja. Na kraju, u kontekstu ove međunarodne aktivnosti na svjetskom nivou, projektne aktivnosti moraju biti usmjerene na izgradnju i jačanje kapaciteta sportskih organizacija, prvenstveno u trećim zemljama koje nisu pridružene programu iz regije 1 koje aktivnost obuhvata.

Finansirani projekti uključivaće širok spektar aktivnosti saradnje, razmjene, komunikacije i drugih aktivnosti uključujući npr:

– stvaranje i razvoj mreža među organizacijama/zemljama/regijama

– razvoj i sprovođenje razmjene najbolje prakse/ideja

-sprovođenje zajedničkih sportskih aktivnosti i propratnih obrazovnih događaja

– pokretanje, ispitivanje, razmjenu i sprovođenje novih metoda, alata, postupaka i materijala za neformalno učenje putem praktičnog osposobljavanja i mobilnosti sportskog osoblja

– jačanje svijesti o problemu diskriminacije ugroženih kategorija u sportu

– podršku izgradnji angažovanog i aktivnog civilnog društva.

Koje vrste organizacija su kvalifikovane za učešće u projektu?

Svaka javna ili privatna organizacija sa svojim povezanim subjektom (ako postoji), aktivna u području sporta, sa sjedištem u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu, a ispunjava uslove za učešće u ovoj aktivnosti. Organizacija se prijavljuje u ime svih organizacija uključenih u projekat i mora imati sjedište u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu, a ispunjava uslove za učešće u ovoj aktivnosti.

Svaka javna ili privatna organizacija koja radi s mladima ili za mlade izvan formalnog okruženja i ima sjedište u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili u trećoj zemlji koja nije pridružena programu iz regije 1.

Takve organizacije mogu, na primjer, biti:

– javno tijelo nadležno za sport na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou

– sportska organizacija na lokalnom, regionalnom, evropskom ili međunarodnom nivou

– nacionalni olimpijski odbor ili nacionalni sportski savez

– organizacija koja predstavlja pokret „sport za sve”

– organizacija aktivna u području promovisanja fizičkih aktivnosti

– organizacija koja predstavlja sektor aktivnog slobodnog vremena

Mogu biti uključena javna ili privatna preduzeća (mala, srednja ili velika), uključujući socijalna preduzeća. Stoga, iako je ova aktivnost prije svega usmjerena na udruženja, nevladine organizacije i uopšteno neprofitne organizacije, profitne organizacije mogu biti uključene ako se dokaže da to donosi dodatu vrijednost projektu. Međutim, u cilju izgradnje kapaciteta zadaci koordinacije moraju biti ograničeni na neprofitne organizacije.

Broj i profil organizacija učesnica

Projekti jačanja kapaciteta transnacionalni su i uključuju najmanje četiri organizacije iz najmanje tri zemlje: najmanje jedna organizacija iz dvije države članice EU i treće zemlje pridružene programu te najmanje dvije organizacije iz najmanje jedne kvalifikovane treće zemlje koja nije pridružena programu iz regije 1. Broj organizacija iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu ne smije biti veći od broja organizacija iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu.

Podnošenje projektnih prijedloga

Projekti jačanja kapaciteta mogu trajati jednu, dvije ili tri godine. Trajanje se mora odabrati u fazi prijave, u zavisnosti od cilja projekta i predviđenih aktivnosti.

Prijava se podnosi Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu u Briselu, a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 7. april 2022. godine.

Finansijska sredstva
Iznos finansijskih sredstava koja se dodjeljuje po projektu iznosi najmanje 100 000 EUR, a najviše 200 000 EUR.

Detaljnije informacije o ovom pozivu možete pronaći na stranici 325 programskog vodiča

 

 

 

 

 

 

Sport u okviru programa Erasmus+

Poglavlje sport u okviru Erasmus+ programa ima za cilj da podrži evropska partnerstva u masovnim (rekreativnim) sportovima kako bi se postigli sljedeći ciljevi:

 • Prevencija prekograničnih prijetnji integritetu sporta, kao što su doping, namještanje mečeva, nasilje, kao i svi oblici netolerancije i diskriminacije;
 • Promovisanje i podrška dobrom upravljanju u sportu i dualnim karijerama sportista;
 • Pomovisanje volonterskih aktivnosi u sportu, zajdno sa socijalnom  inkluzijom, jednakim mogućnostima i svijesti o značaju fizičke aktivnosti za poboljšanje zdravlja, kroz povećano učešće i jednak pristup sportu za sve.

Kroz Erasmus+ program sprovode se sljedeće akcije u oblasti sporta:

Erasmus+ takođe podržava akcije koje imaju za cilj odlučivanje na bazi činjenica (studije, prikupljanje podataka, istraživanja, itd.), promovisanje dijaloga sa relevantim zainteresovanim stranama na Evropskom nivou (EU Sport Forum, EU Presidency events, konferencije, sastanci, seminari, itd.). Ove događaje organizuje Evropska komisija direktno ili preko Izvršne agencije.

Akcije u oblasti sporta treba da doprinesu implementaciji Evropske nedjelje sporta, inicijative pokrenute od strane Komisije u cilju promovisanja sporta i fizičke aktivnosti u Evropskoj uniji, u svijetlu opadajućeg nivoa učešća.

Više informacija o Evropskoj nedjelji sporta

ERASMUS+: PARTNERSTVA SARADNJE U SPORTU

Partnerstva saradnje nude mogućnosti za razvoj, transfer i/ili implementaciju inovativnih proizvoda i/ili angažovanje u intenzivnim aktivnostima diseminacije i korišćenja postojećih proizvoda ili inovativnih ideja u različitim oblastima u vezi sa sportom i fizičkom aktivnosti. Ona uključuju različite organizacije i aktere u sportu i izvan sporta, uključujući posebno javna tijela na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i Evropskom nivou, sportske organizacije, organizacije povezane sa sportom i obrazovne institucije.

Projekti partnerstava saradnje imaju za cilj:

 • Ohrabrivanje učešća u sportu i fizičkoj aktivnosti, a posebno kroz podršku realizaciji  EU smjernica za fizičku aktivnost, Evropske nedjelje sporta;
 • Promovisanje obrazovanja kroz sport, sa posebnim akcentom na razvoj vještina, kao i podršku implementaciji EU smjernica za dualnu karijeru sportista; volonterske aktivnosti u sportu;
 • Borbu protiv dopinga, prije svega u rekreativnom okruženju;  namještanja mečeva; nasilja i rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu;
 • Poboljšanje dobrog upravljanja u sportu;
 • Ohrabrivanje socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti u sportu.

Partnerstva saradnje uključuju najmanje 5 organizacija iz 5 različitih programskih zemalja. Ne postoji ograničenje u pogledu maksimalnog broja partnera. Ipak, budžet za upravljanje i realizaciju projekta je ograničen (i jednak broju od 10 partnera). Sve organizacije koje učestvuju u projektu moraju biti identifikovane u vrijeme podnošenja prijave za grant.

Aktivnosti se moraju realizovati u zemljama (jednoj ili više) iz kojih su organizacije uključene u projekat.

Sve detaljne informacije o ovoj akciji mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Izvršne agencije:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

ERASMUS+: MALA PARTNERSTVA SARADNJE U SPORTU

Mala partnerstva saradnju omogućavaju organizacijama da:

 • razviju i obnove mreže;
 • povećaju svoje kapacitete da djeluju na međunarodnom nivou;
 • razmijene dobre prakse, supotstave ideje i metode u različitim oblastima povezanim sa sportom i fizičkom aktivnosti.

Mala partnerstva saradnju uključuju različite organizacije, kao što su javna tijela na lokalnom, reionalnom i nacionalnom nivou, sportske organizacije, organizacije povezane sa sportom i obrazovne institucije.

Mala partnerstva saradnje prije svega imaju za cilj:

 • Ohrabrivanje socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti u sportu;
 • Promovisanje Evropskih tradicionalnih sportova i igara;
 • Podršku mobilnosti volontera, trenera, menadžera i osoblja neprofitnih sportskih organizacija;
 • Zaštitu sportista, posebno najmlađih, od zdravstvenih i sigurnosnih opasnosti poboljšanjem uslova za treniranje i takmičenje;
 • Promovisanje obrazovanja kroz sport sa posebnim fokusom na razvoj vještina.

Mala partnerstva saradnje treba da promovišu stvaranje i razvoj transnacionalih mreža u oblasti sporta. Mala partnerstva saradnje treba takođe da podstiču sinergiju između lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih politika za promovisanje sporta i fizičke aktivnosti i da ističu izazove u vezi sa sportom.

Mala partnerstva saradnju treba da uključe najmanje jedan lokalni ili regionalni sportski klub. Ona uključuju najmanje tri organiacije iz 3 različite programske zemlje. Ne postoji ograničenje u pogledu maksimalnog broja partnera. Ipak, budžet za upravljanje i realizaciju projekta je ograničen (i jednak broju od 5 partnera). Sve organizacije koje učestvuju u projektu moraju biti identifikovane u vrijeme podnošenja prijave za grant.

Aktivnosti se moraju realizovati u zemljama (jednoj ili više) iz kojih su organizacije uključene u projekat.

Evropska komisija, preko Izvršne agencije sprovodi jedan godišnji poziv za odabir projekata.

Sve detaljne informacije o ovoj akciji mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Izvršne agencije:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

NEPROFITNI EVROPSKI SPORTSKI DOGAĐAJI

Cilj ove akcije je da podrži:

 • Volonterizm u sportu;
 • Socijalnu inkluziju kroz sport;
 • Jednakost polova u sportu;
 • Fizičku akivnost za unapređenje zdravlja;
 • Implementaciju Evropske nedjelje sporta.

Evropska komisija, preko Izvršne agencije sprovodi jedan godišnji poziv za odabir projekata.

U okviru neprofitnih Evropskih sportskih događaja, indikativna raspodjela budžeta za različite događaje je:

 • približno 30% za događaje za realizaciju Evropske nedjelje sporta;
 • približno 70% za događaje koji nijesu povezani sa Evropskom nedjeljom sporta (npr. u vezi sa volonterizmom u sportu, socijalnom inkluzijom kroz sport, jednakosti polova u sportu, fizičkom aktivnosti za poboljšanje zdravlja).

Četiri događaja okvirno treba da budu izabrana za implementaciju Evropske nedjelje sporta. Oni treba da su usmjereni na teme utvrđene za Evropsku nedjelju sporta (i to: obrazovanje, radno mjesto, sportovi na otvorenom, sportski klubovi, fitness centri).

Osam događaja okvirno koji nijesu povezani sa Evropskom nedjeljom sporta treba da bude izabrano. U vezi sa gore pomenutim temama (npr. volonterizam, socijalna inkluzija, jednakost polova, fizička akivnost za unapređenje zdravlja), najmanje jedan događaj treba da bude usmjeren na spoljašnju imenziju sporta (npr. sportska diplomatija) i najmanje jedan treba da bude usmjeren na ulogu “grassroots sport” u podršci ciljevima ove akcije (volonterizam, socijalna inkluzija, jednakost polova, fizička akivnost za unapređenje zdravlja).

Sve detaljne informacije o ovoj akciji mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Izvršne agencije:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

Pronalaženje partnera i rezultati pojekata

https://sporttool.teamwork.fr/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/