Erasmus+: Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja

Erasmus+: Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja nadograđuju se na  uspjehe prethodnih programa Alfa, Edu-link i Tempus, i čiji su ciljevi: 

 • Podrška modernizaciji, dostupnosti i internacionalizaciji visokog obrazovanja u partnerskim zemljama;
 • Promovisanje saradnje između programskih zemalja i kvalifikovanih /prihvatljivih partnerskih zemalja (kao i između prihvatljivih partnerskih zemalja međusobno);
 • Promovisanje dobrovoljnog približavanja sa kretanjima u visokom obrazovanju u EU;
 • Promovisanje kontakata između ljudi, interkulturalne svijeti i razumijevanja.

 Šta podržavaju ovi projekti

Projekti izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti saradnje, zasnovani na multilateralnim partnerstvima, prvenstveno između ustanova visokog obrazovanja iz programskih i partnerskih zemalja.

Zajednički projekti djeluju na mikro nivou i namijenjeni su posebno ustanovama visokog obrazovanja u partnerskim zemljama koje mogu da učestvuju u Programu.

Oni su usmjereni na modernizaciju i reformu ustanova visokog obrazovanja kroz aktivnosti kao što su:

 • Razvijanje novih kurikuluma ili unapređivanje postojećih;
 • Unapređivanje sistema upravljanja i menadžmenta;
 • Izgradnja odnosa između ustanova visokog obazovanja i društveno-ekonomskih aktera.

 Strukturni projekti djeluju na makro nivou i usmjereni su na nacionalne sisteme i politike visokog obrazovanja u partnerskim zemljama. Oni uključuju aktivnosti kao što su:

 • Modernizacija politika, upravljanja i menadžmenta sistema visokog obrazovanja;
 • Jačanje odnosa između sistema visokog obrazovanja i šireg društveno-ekonomskog okruženja.

Projekti mogu uključiti, kada je to od značaja, i nevladine organizacije, mala i srednja preduzeća i sve druge organizacije koje imaju vezu sa ustanovama visokog obrazovanja.

 Ko može biti korisnik projekata

 U fokusu pojekata izgradnje kapaciteta su prije svega same ustanove visokog obrazovanja. Ipak, akademsko i administrativno osoblje na ustanovama visokog brazovanja, studenti i javne administracije i državni organi (kao što su Ministarstva) mogu biti korisnici ovih projekata.

 Vremenski raspored

Konkurs za Erasmus+ projekte u oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju će biti objavljen na jesen 2014. godine. Nakon toga će biti dostupan i programski vodič za ove projekte.

 Kakva podrška je dostupna

Grant je namijenjen podršci sljedećim troškovima u vezi sa implementacijom projekta:

 • Troškovimaosoblja
 • Putnim troškovima i troškovima boravka
 • Troškovima opreme
 • Ostalim direktnim i indirektnim troškovima.

 Ko se može prijavljivati

Sljedeći tipovi organizacija mogu aplicirati za grant:

 • Ustanove visokog obrazovanja
 • Udruženja ili organizacije ustanova visokog orazovanja
 • Samo za Strukurne projekte: pravno priznate nacionalne ili međunarodne organizacije rektora, nastavnika ili studenata sa sjedištem u programskoj ili partnerskoj zemlji .

 Ova organizacija aplicira u ime svih organizacija koje učestvuju u projektu.

 Kako se vrši odabir aplikacija

Sve projekne prijedloge ocjenjuje Izvršna agencija, isključivo na osnovu kriterijuma koji se propisuju konkursom.

 Ocjenjivanje podrazumijeva:

 • formalnu provjeru kako bi se  potvrdilo da li su poštovani kriterijumi prihvatljivosti i isključenja;
 • vrednovanje kvaliteta da bi se ocijenilo do koje mjere su organizacije koje učestvuju ispunile kriterijume selekcije i da li projekat ispunjava kriterijume za dodjelu granta. Ovo ocjenjivanje kvaliteta se sprovodi uz podršku nezavisnih eksperata.

Kvalitet prihvatljiih aplikacija će se ocjenjivati na osnovu sljedećih kriterijuma:

 1. Značaj projekta
 2. Kvalitet plana projekta i implementacije
 3. Kvalitet projektnog tima i dogovora o saradnji
 4. Impakt nemam adekvatnu rijec za ovo osim opisno, diseminacija i održivost

 Šta se dešava ukoliko aplikacije budu izabrane

Sve aplikacije će primiti pisano obavještenje o ishodu procedure selekcije kao i povratnu informaciju o ocjeni njihove aplikacije.

Za aplikacije koje su izabrane za finansiranje od strane EU, EACEA će kontaktirati aplikante u slučaju da se bude zahtijevala bilo koja dalja radnja prije dodjele ugovora.

EACEA će pripremiti ugovor o grantu sa detaljnim uslovima i nivou finansiranja.

Sve dodatne informacije će biti dostupne u vrijeme objavljivanja konkursa.