Uslovi učešća u projektima izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanji

Partnerske zemlje koje mogu da učestvuju

Partnerske zemlje koje pripadaju regionima 1 do 4 i 6 do 11 (vidjeti dio koji se odnosi na “Zemlje koje mogu da učestvuju” u dijelu A programskog Vodiča.

Organizacije koje mogu da učestvuju

Organizacije učesnici mogu biti:

 • Javne ili privatne organizacije koje nude stepene visokog obrazovanja ili druge priznate kvalifikacije na tercijarnom nivou obrazovanja (definisane kao ustanove visokog obrazovanja i kao takve priznate od nadležnih tijela).

ili

 • Javne ili privatne organizacije aktivne na tržištu rada ili u oblasti obrazovanja, obuke i mladih. Na primjer, ovakve organizacije mogu biti:

– javna, privatna mala, srednja ili velika preduzeća (uklučujući društvena preduzeća);

– javna tijela na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou uključujući ministarstva);

– socijalni partneri ili drugi predstavnici radnog života, uključujući privredne komore, zanatska/profesionalna udruženja i udruženja trgovaca;

– istraživački instituti;

– fondacije;

– škole/instituti (na svim nivoima, od predškolskog do srednjoškolskog, uklkučujući stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih);

– neprofitne organizacije, udruženja, NVO (uključujući nacionalne ili međunarodne asocijacije ili mreže ustanova visokog obrazovanja, udruženja studenata ili nastavnika, itd.);

– organizacije kulture, biblioteke, muzeji;

–  tijela za karijerno savjetovanje, profesionalno savjetovanje i usluge informisanja;

Svaka organizacija koja učestvuje mora biti osnovana u programskoj zemlji ili u partnerskoj zemlji koja može da učestvuje.

Ustanove visokog obrazovanja sa sjedištem u programskoj zemlji moraju posjedovati validnu Erasmus Povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). Ustanove visokog obazovanja iz partnerskih zemalja ne moraju posjedovati ECHE. Ipak, za Specijalnu komponentu mobilnosti, ustanove visokog obrazovanja iz partnerskih zemalja moraju imati uspostavljen međuinstitucionalni sporazum sa partnerskom ustanovom visokog obrazovanja, koji sadrži principe povelje.

Fakulteti/škole/koledži/centri ili druge jedinice, koje su dio ustanova visokog obrazovanja ali uspostavljene kao nezavisni pravni subjekti se ne smatraju učesnicima koji mogu da učestvuju (čak iako posjeduju PIC–Participant Identification Code), osim ako mogu da obezbijede posebnu izjavu potpisanu od strane rektora/predsjednika ustanove visokog obrazovanja kojom se ovalšćuju da obavežu cijelu ustanovu u konkretnom projektu.

Udruženja ili organizacije ustanova visokog obrazovanja posvećene promovisanju, unapređenju i reformi visokog obrazovanja kao i saradnji u okviru Evrope i između Evrope i drugih djelova svijeta su prihvatljivi učesnici. Ukoliko ovakva udruženja, organizacije ili mreže takođe pokrivaju druge sektore obrazovanja i obuke, glavni fokus njihovih aktivnosti mora biti na visokom obrazovanju. Udruženje, organizacija ili mreža ustanova visokog obrazovanja će se računati kao jedan pravni subjekt/partnerska ustanova i djelovati u ime njenih članova, što znači da će se tretirati kao jedan subjekt iz zemlje u kojoj je njeno sjedište. Jedino oni članovi koji su osnovani u programskoj ili prihvatljivoj partnerskoj zemlji mogu koristiti grant.

Međunarodne vladine organizacije mogu učestvovati kao partneri u projektima Izgradnje kapaciteta na bazi samofinansiranja.

Ko može aplicirati:

Sljedeće vrste organizacija učesnika mogu aplicirati za grant:

 • ustanove visokog obrazovanja;
 • udruženja ili organizacije ustanova visokog obrazovanja;
 • jedino u strukturnim projektima: pravno priznate nacionalne ili međunarodne rektorske organizacije, organizacije nastavnika i studenata.

Broj zemalja i ustanova učesnika u projektima

Projekti izgradnje kapaciteta moraju poštovati sljedeće kriterijume:

 • Konzorcijumi moraju uključiti najmanje onoliko ustanova visokog obrazovanja iz partnerskim zemalja koliko ima ustanova visokog obrazovanja iz programskih zemalja;
 • Najmanje jedna prihvatljiva partnerska zemlja mora biti uključena u projekat. Ukoliko projekat uključuje više od jedne partnerske zemlje, ove zemlje mogu biti iz istog regiona ili iz različitih regiona koje pokriva ova akcija;
 • Projekti koji uključuju partnere iz Regiona 4 (Ruska Federacija) moraju uključiti još najmanje jednu partnersku zemlju. Projekti koji uključuju partnere iz Regiona 8 (Latinska amerika), moraju uključiti još najmanje dvije partnerske zemlje iz tog regiona u projekat.
 • Najmanje dvije ustanove visokog obrazovanja iz svake prihvatljive partnerske zemalje koja učestvuje u projektu;
 • U partnerskim zemljama u kojima je broj ustanova visokog obrazovanja manji od 5 ili u slučajevima kada na jednoj ustanovi studira više od 50% studentske populacije u zemlji, primjenjuje se derogacija od pravila i aplikacije za nacionalne projekte (projekti u kojima učestvuje jedna partnerska zemlja) u kojima učestvuje samo jedna ustanova iz ovih zemalja će biti prihvaćene; U multi-country projektima (projekti u kojima učestvuje više partnerskih zemalja), uslov da „Konzorcijumi moraju uključiti najmanje onoliko ustanova visokog obrazovanja iz partnerskim zemalja koliko ima ustanova visokog obrazovanja iz programskih zemalja”, mora biti ispunjen;
 • Najmanje dvije programske zemlje sa najmanje jednom ustanovom visokog obrazovanja iz svake od programskih zemalja koje učestvuju u projektu;

Kada je udruženje, organizacije ili mreža ustanova visokog obrazovanja uključeno u projekat, zahtjevi koji se odnose na minimalan broj organizacija učesnika moraju biti ispunjeni, računajući udruženje, organizaciju ili mrežu kao samo jeddnog partnera iz zemlje u kojoj je njeno sjedište.Svi partneri moraju podnijeti mandat patpisan između koordinatra i svakog od partnera, kojim se potvrđuje da partneri ovlašćuju koordinatora da djeluje u njihovo ime i za njihov račun u potpisivanju ugovora sa Izvršnom Agencijom za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnosti kulturu (EACEA) u slučaju odabira projekta. Mandat potpisan od strane pravnog zastupnika partnerske organizacije će biti aneks Ugovora o grantu i stoga ima pravnu snagu. Obrazac mandata koji obezbjeđuje Agencija  mora biti korišćen u svim slučajevima bez izmjena i podešavanja. Mandat mora biti obezbijeđen korišćenjem obrazca objavljenog sa zvaničnim dokumentima konkursa.

Izuzetak za strukturne projekte

Pored navedenih zahtjeva, Strukturni projekti moraju takođe uključiti, kao partnere, Ministarstva nadležna za visoko obrazovanje u svakoj prihvatljivoj partnerskoj zemlji koja učestvuje u projektu.