Mobilnost studenata i nastavnika u visokom obrazovanju

Erasmus+ je program Evropske unije namijenjen povezivanju i saradnji u oblasti obrazovanja, mladih i sporta na osnovu finansiranih projekata u periodu od 2014. do 2020. godine. Ovaj program je naslijedio i objedinio ranije programe Evropske unije Tempus, Program za cjeloživotno učenje, Mladi u akciji i Erasmus Mundus i namenjen je kako pojedincima, tako i institucijama i organizacijama.

Kada su u pitanju mogućnosti koje su dostupne pojedincima u vezi sa komponentom obrazovanje, ovaj program i njegova ključna aktivnost 1 (KA1) podržavaju projekte za međunarodnu kreditnu mobilnost, koji omogućavaju značajan broj studentskih razmjena i mobilnosti nastavnog i administrativnog osoblja sa ustanova visokog obrazovanja iz Crne Gore u programske zemlje (zemlje Evropske unije i Island, Norveška, Lihtenštajn, Makedonija i Turska).

Pored projekata za međunarodnu kreditnu mobilnost, a isto u okviru ključne aktivnosti 1, Erasmus+ obuhvata i Erasmus Mundus zajedničke master programe, koji su nastali u okviru prethodnog programa Erasmus Mundus, i koji omogućavaju studiranje i sticanje master diploma na evropskim univerzitetima.

Zemlje koje učestvuju u Erasmus+ programu dijele se na programske (programme countries) i partnerske (partner countries). U programske zemlje spadaju zemlje Evropske unije, Island, Norveška, Lihtenštajn, Makedonija i Turska, a u partnerske zemlje sve ostale zemlje kojima je otvoreno učešće u programu. Crna Gora je trenutno partnerska zemlja, kao dio regiona Zapadnog Balkana. 

Mobilnosti u okviru Erasmus+ programa funkcionišu po principu bilateralnosti.

To znači da se ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori i neki univerzitet iz partnerske zemlje povežu posebnim ugovorom i na taj način omoguće i osiguraju međusobne razmjene svojih studenata i osoblja zaposlenog na tim ustanovama. Osim što se omogućava mobilnost, ugovorom se definišu i studijske oblasti u kojima će ustanove razmjenjivati studente, kvote za mobilnost, sva prava i obaveze obje institucije, kao i položaj studenata (osoblja) tokom trajanja razmjene. Svaka stanova visokog obrazovanja iz Crne Gore može da potpiše više ugovora o saradnji sa različitim univerzitetima iz programskih zemalja, što znači da studenti (osoblje) imaju više prilika i veću mogućnost izbora u ostvarivanju mobilnosti.

Erasmus+ program omogućava stipendiran boravak i studiranje na nekoj od ustanova visokog obrazovanja iz programskih zemalja u okviru studentske razmjene na svim nivoima studija (osnovne, master, doktorske) ili boravak nastavnog ili administrativnog osoblja zaposlenog na ustanovi visokog obrazovanja u Crnoj Gori. Za studente to praktično znači boravak u trajanju od jednog ili dva semestra, u okviru kojeg se slušaju predavanja i polažu ispiti koji će biti priznati po povratku na matičnu ustanovu u Crnoj Gori. Za nastavno i administrativno osoblje boravci su kraći (od pet dana do dva mjeseca), a njihova svrha je učestvovanje u nastavi, realizacija predavačkih aktivnosti ili profesionalno usavršavanje.