Često postavljana pitanja o Erasmus Mundus programu

OPŠTA PITANJA

A1. Šta je Erasmus Mundus 2009-2013?

A2. Koji su posebni ciljevi programa?

A3. Ko je nadležan za upravljanje programom?

A4. Koji su najznačajniji dokumenti za informisanje o programu?

A5. Koje se vrste akcija podržavaju?

A6. Ko može konkurisati?

A7. Šta pokrivaju Erasmus Mundus stipendije?

A8. Kako program bira discipline?

A9. Šta znači termin “treće zemlje”?

A10. Koje zemlje mogu da učestvuju?

A11. Kako se mogu pronaći informacije o projektima koji su već izabrani u okviru programa?

A12. Da li postoje nacionalni informacioni centri ili kontakt osobe za program?

 B OPŠTA PITANJA ZAINTERESOVANIH ZA APLICIRANJE

 – Ustanove visokog obrazovanja:

 B1. Koje su mogućnosti finansiranja za ustanove visokog obrazovanja?

B2. Koje su mogućnosti finansiranja za istraživačke ustanove?

B3. Koje su mogućnosti finansiranja za organizacije aktivne u oblasti visokog obrazovanja?

B4. Može li isti koordinator konkurisati za više akcija?

  Studenti ili profesori:

 B5. Koje su mogućnosti finansiranja za pojedince?

B6. Koje su različite mogućnosti finansiranja za studente i profesore?

B7. Kako student i profesori mogu konkurisati za stipendije?

B8. Za koliko različitih Erasmus Mundus kurseva studenti mogu konkurisati u jednoj godini?

B9. Druge mogućnosti finansiranja u okviru visokog obrazovanja

 

 A. ODGOVORI NA OPŠTA PITANJA O PROGRAMU

 A1. Šta je Erasmus Mundus 2009-2013?  

Erasmus Mundus je program saradnje i mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja. Njegov cilj je povećanje kvaliteta Evropskog visokog obrazovanja i promovisanje dijaloga i razumijevanja između ljudi i kultura kroz saradnju sa trećim zemljama.Pored toga program doprinosi razvoju ljudskih resursa I kapaciteta za međunarodnu saradnju ustanova visokog obrazovanja u trećim zemljama, povećanjem mobilnosti između Evropske unije i trećih zemalja.

Program je dobio ime po Desideriusu Erasmusu Roterdamskom, holandskom humanisti i teologu iz 15-og vijeka koji je studirao u najboljim monaškim školama širom Evrope. Bio je poznat kao jedan od najbrilijantnih studenata svog vremena. “Mundus” je latinska riječ i znači “svijet”, tako da je Erasmus Mundus program globalnog dometa.   

A2. Koji su posebni ciljevi programa?  

Posebni ciljevi programa su:

– promovisanje strukturne saradnje između ustanova visokog obrazovanja i povećanje kvaliteta Evropskog visokog obrazovanja sa jasnim evropskim dodatnim vrijednostima, prepoznatljivog u i van granica Evropske unije.

– doprinos uzajamnom bogaćenju društava razvojem kvalifikacija pojedinaca, tako da oni posjeduju posebne vještine i međunarodno iskustvo. Ovo se postiže kroz promovisanje mobilnosti za najtalentovanije student i profesore iz trećih zemalja prema Evropskoj uniji i obratno.

– doprinos razvoju ljudskih resursa i kapaciteta za međunarodnu saradnju ustanova visokog obrazovanja u trećim zemljama kroz povećane tokve mobilnosti između EU i ovih zemalja.

– poboljšanje dostupnosti i povećanje profila i vidljivosti Evropskog visokog obrazovanja u svijetu kao i njegove atraktivnosti za državljane trećih zemalja i građane EU.

 A3. Ko je nadležan za upravljanje programom?  

Evropska komisija je odgovorna za pokretanje Erasmus Mundus programa (2009-2013. Komisija upravlja budžetom i postavlja prioritete, ciljeve i kriterije programa.Dalje, ona vodi i nadgleda opštu implementaciju, praćenje i evaluaciju programa na evropskom nivou. Agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA) je nadležna za sprovođenje Erasmus Mundus programa. Agencija objavljuje poseban konkurs i nadležna je za cijeli tok projekata, uključujući selekciju, dodjelu granta i monitoring.

 A4. Koji su najznačajniji dokumenti za informisanje o programu?

Programski vodič sadrži opšte informacije o različitim akcijama i uslovima konkurisanja za projekte.

Pored toga, objavljuju se Konkursi, u cilju preciziranja aktivnosti i budžetskih sredstava za određene akcije. Aplikanti treba da pročitaju programski vodič u vezi sa određenim konkursom.

Za svaki godišnji konkurs, Vodič za akciju 2 sadrži detalje o budžetu i prioritetima, za geografsku grupu koju pokriva Akcija 2.

Za projekte izabrane za finansiranje, finansijski i administrativni priručnici za tri akcije ( Akcija, Akcija2, Akcija3), sadrži ključne informacije o administrativnim pitanjima. Oni se mogu pronaći na odgovarajućim stranicama konkursa.

Odluka br. 1298/2008/EC(link) (OJ 240 19.12.2008, p.83) o osnivanju Erasmus Mundus programa 2009-2013, usvojena od strane Evropskog parlamenta i Savjeta 16.12.2008.

 A5. Koje se vrste akcija podržavaju?

Erasmus Mundus program podržava tri akcije:

AKCIJA 1- podržava visoko kvalitetne zajedničke master kurseve (Action 1A) i doktorske programe (Action 1B) organizovane od strane konzorcija Evropskih a takođe  i od ustanova visokog obrazovanja iz trećih zemalja i stipendije za student/doktorske candidate iz Evrope i trećih zemalja za pohađanje ovih master kurseva i doktorskih programa.

Kratkoročne stipendije za profesore iz trećih zemalja i Evrope za istraživanje ili predavanje kao dio zajedničkih master programa.

 AKCIJA 2:- podržava partnerstva sa zemljama pokrivenim Instrumentom za evropsko susjedstvo i partnerstvo (ENPI), Instrumentom za razvoj saradnje (DCI), Instrumentom za predpristupnu pomoć (IPA), Evropskim fondom za razvoj, kao i sa zemljama i teritorijama pokrivenim Instrumentom za industrijalizovane zemlje, uključujući I stipendije za mobilnost na različitim akademskim nivoima.

 AKCIJA 3 – podržava promovisanje projekata sa internacionalnom dimenzijom u svim aspektima visokog obrazovanja, povećanje atraktivnosti Evrope kao obrazovne destinacije i centra izvrsnosti na svjetskom nivou.

 A6. Ko može konkurisati?

Erasmus Mundus Program 2009-2013 je otvoren za ustanove visokog obrazovanja, za druge organizacije aktivne u oblasti visokog obrazovanja i istraživanja kao i za student, doktorske candidate, predavače, istraživače i univerzitetsko osoblje (akademsko i/ili administrativno) iz svih djelova svijeta. Mogućnosti finansiranja su sledeće:

 (A) Ustanove visokog obrazovanja organizovane u konzorcije/partnerstva:

Ustanove visokog obrazovanja mogu učestvovati u:

Konzorcijima za razvoj i sprovođenje zajedničkih master/doktorskih programa (Akcija 1);

Partnerstvima (Akcija 2);

Konzorcijima za razvoj i sprovođenje promotivnih projekata (Akcija 3).

 (B) Druga tijela:

1) Druga javna ili privatna tijela aktivna u oblasti visokog obrazovanja mogu učestvovati u:

Konzorcijima za razvoj i sprovođenje zajedničkih master/doktorskih programa (Akcija 1).

Konzorcijima za razvoj i sprovođenje promotivnih porojekata (Akcija 3).

Preduzeća i drugi poslodavci mogu učestvovati u konzorcijima za razvoj i sprovođenje zajedničkih doktorskih programa (Akcija 1).

Erasmus Mundus nacionalne stukture mogu učestvovati u konzorcijima za razvoj i sprovođenje promotivnih projekata (Akcija 3).

 2) Druga tijela koja mogu biti djelimično značajna za ciljeve i aktivnosti programa:

Pridruženi partneri iz prihvatljivih zemalja mogu biti ukjučeni u partnerstva (Akcija 2). Oni igraju aktivnu ulogu u akciji ali oni nijesu korisnici granta i ne mogu dobiti sredstva iz granta. 

 (C) Studenti i profesori

Studenti mogu dobiti stipendije za dodiplomske studije (Akcija 2) i master studije (Akcije 1 i 2); Doktorski kandidati mogu dobiti stipendije za doktorske studije (Akcije 1 i 2), Post-doktorske studije (Akcija 2);

Profesori i istraživači mogu dobiti stipendije za periode predavanja i istraživanja (Akcije 1 i 2);

Drugo univerzitetsko osoblje može dobiti stipendije u okviru Akcije 2.

 A7. Šta pokrivaju Erasmus Mundus stipendije?

Za akciju Akciju 1 + 2

Troškove menadžmenta/administracije (paušalna suma)

Stipendija za pojedinačne studente, doktorante, akademsko osoblje, putni troškovi, školarine, osiguranje, mjesečni džeparac

 Za akciju 3

Obuhvata stvarne troškove zasnovane na principu ko – finansiranja (najviše 75%) prihvatljivih troškova.

 A8. Kako program bira discipline?

Ne postoje prioritetne akademske discipline.Ipak, u predlogu (aplikaciji) se mora pokazati njen značaj i akademski kvalitet ( povećani značaj je dat ovim aspektima u kriterijima dodjele). Određene geografske grupe u Akciji 2 postavljaju još ograničeniji obim akademskih disciplina koje mogu biti pokrivene šemom mobilnosti.

 A9. Šta znači termin “treće zemlje”?

U skladu sa članom 2 Odluke (No 1298/2008/EC) o uspostavljanju Erasmus Mundus 2009-2013 programa, termin “treća zemlja” znači zemlja koja nije Evropska zemlja.

Još preciznije, program razlikuje tri  grupe zemalja:

  • Zemlje članice Evropske unije;
  • Druge zemlje ili potencijalne kandidate po mogućnosti na istom osnovu kao i zemlje članice (u ovu kategoriju sapadaju Island, Norveška, Lihtenštajn, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo pod rezlucijom savjeta bezbjednosti UN 1244/99, Makedonija, Crna Gora, Srbija, Turska i Švajcarska);
  • Treće zemlje.

Informacije o najnovijem statusu evropskih/trećih zemalja možete pronaći u pojmovniku programskog vodiča.

Zemlje iz druge kategorije će se smatrati “evropskim zemljama” jedino ako je sporazum (ili memorandum o razumijevanju ili Odluka EEA zajedničkog komiteta) kojim se utvrđuje učešće odnosne zemlje u Erasmus Mundus programu na snazi u momentu donošenja odluke o selekciji projekata. Ako to nije slučaj, odnosna zemlja se smatra “trećom zemljom”.

Organizacije iz trećih zemalja mogu učestvovati i koristiti sve tri akcije programa, ali ne mogu djelovati kao aplikanti ili korisnici, za razliku od organizacija iz Evropskih zemalja.

Termin treće zemlje treba da bude shvaćen u kontekstu saradnje, gdje odnosne zemlje djeluju kao “treće strane” u sporazumu između Evropske unije i evropskih zemalja. Ovaj termin nema značenje u vezi sa tzv. “zemljama trećeg svijeta”. 

 A10. Koje zemlje mogu da učestvuju?

Za određene akcije, pročitajte programski vodič (link).

 A11. Kako se mogu pronaći informacije o projektima koji su već izabrani u okviru programa?

Lista projekata izabranih u okviru programa za svaku određenu akciju se objavljuje na veb stranici Agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu .

 A12. Da li postoje nacionalni informacioni centri ili kontakt osobe za program?

Da, postoje Erasmus Mundus nacionalne kancelarije za kontakt i informisanje (“nacionalne structure”) u zemljama članicama EU i u EEA – EFTA zemljama kao i delegacije Evropske unije u trećim zemljama. Oni daju informacije o programu na nacionalnom nivou. 

 B. ODGOVORI NA OPŠTA PITANJA ZAINTERESOVANIH ZA APLICIRANJE:

 Ustanove  visokog obrazovanja:

 B1. Koje su mogućnosti finansiranja za ustanove visokog obrazovanja?

 Evropske ustanove visokog obrazovanja mogu podnijeti:

– aplikaciju za Akciju 1 koja predlaže zajedničke programe na master i doktorskom nivou razvijene u saradnji sa partnerskim univerzitetima iz Evrope i , ako je od značaja, iz trećih zemalja.

Ako se vaš predlog izabere, Erasmus Mundus će finansirati projekat tokom pet uzastopnih godina (pod uslovom produženja programa poslije 2013.godine) s ciljem da:

doprinese sprovođenju zajedničkih programa i upravljanju troškovima;

ponudi stipendije za studente/doktorske kandidate iz Evrope i trećih zemalja upisane na zajedničke programe;

ponudi kratkotrajne stipendije za naučnike iz Evrope i trećih zemalja sprovede nastavne i istraživačke aktivnosti u sklopu zajedničkih programa.

– aplikaciju za Akciju 2 koja se odnosi na strukturna partnerstva saradnje usmjerena na određene neevropske zemlje/regione i koja su sastavljena od ustanova visokog obrazovanja iz Evrope i trećih zemalja iz određenog geografskog područja, sa ciljem nuđenja potpunih i kratkoročnih stipendija za studente, naučnike i stručnjake iz trećih zemalja i, ako je prihvatljivo iz određenih Evropskih zemalja.

– aplikaciju za Akciju 3 podnijetu u ime partnerstva/mreže ustanova visokog obrazovanja i drugih organizacija aktivnih u oblasti visokog obazovanja iz Evrope i trećih zemalja, s ciljem povećanja atraktivnosti evropskog visokog obrzovanja i omogućavanja saradnje sa ostatkom svijeta.

 B2. Koje su mogućnosti finansiranja za istraživačke organizacije?

Program je otvoren za sve javne i private istraživačke organizacije koje mogu doprinijeti njegovim ciljevima, prije svega u pogledu povećanja kvaliteta visokog obrazovanja i komplementarnosti između visokog obrazovanja, istraživanja i razvojnih aktivnosti.

Ove organizacije mogu učestvovati u svim Akcijama programa, ali jedino mogu podnijeti aplikaciju i koordinirati projektima u okviru Akcije 1B (pod uslovom da imaju pravo da izdaju doktorske stepene) i Akcije 3.  

B3. Koje su mogućnosti finansiranja za organizacije aktivne u oblasti visokog obrazovanja?

Iako je većina Erasmus Mundus aktivnosti usmjerena prema ustanovama visokog obrazovanja i pojedincima na ovim ustanovama, program je otvoren i za druge organizacije, koje su direktno ili indirektno aktivne u oblasti visokog obrazovanja. Ovi mogu biti: javno administrativna tijela, nevladine organizacije, socijalni partneri, profesionalne organizacije, privredne komore, preduzeća itd.

Ove organizacije mogu učestvovati kao partneri ili pridruženi članovi u sve tri Akcije programa i mogu podnijeti aplikaciju i koordinirati projektima u okviru Akcije 3.

 B4. Može li isti koordinator konkurisati za više akcija?  

Erasmus Mundus program ne sadrži odredbe koje sprečavaju koordinatora da koordinira i EM master programom i EM zajedničkim doktorskim programom. Ipak, iskustvo pokazuje da je upravljanje EM zajedničkim programima često prilično zahtjevno. Stoga, kumuliranje različitih odgovornosti koordinatora ne treba da dovede do gubitka kvaliteta vođenja programa. Preporučuje se da u fazi apliciranja, koordinatori koji se mogu naći u ovakvoj situaciji, obezbijede dokaze da će imati pomoć od strane neophodnog osoblja na oba programa. (EMMC i EMMD).

Studenti i profesori:

 B5. Koje su mogućnosti finansiranja za pojedince?  

Akcije 1 i 2 pružaju finansijsku podršku pojedincima iz Evrope i trećih zemalja, što omogućava da ovi pojedinci završe studije, sprovedu predavanja ili istraživanja u okviru izabranog kozorcija ili partnerstva. Postoje različite mogućnosti za bečelor student, master student, doktorske candidate, postdoktorske candidate, naučno/akademsko osoblje ili administrativno osoblje na ustanovama visokog obrazovanja.

Pojedinci zainteresovani za Erasmus Mundus stipendije moraju aplicirati direktno kod konzorcijuma u Akciji 1 odnosno partnerstva u Akciji 2 po svom izboru i proći kroz postupak selekcije koji organizuju partneri uključeni u projekat. Ovaj postupak selekcije će biti organizovan u skladu sa procedurama i kriterijima definisanim od strane konzorcijuma/partnerstva i unparijed odobrenim od strane Agencije (EACEA). Liste konzorcija i partnerstava su dostupne na sledećoj adresi:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

Ove liste se ažuriraju uvijek kada se biraju novi konzorciji ,slijedeći konkurse.

 B6. Koje su različite mogućnosti finansiranja za studente i profesore?  

Ako ste bečelor student možete aplicirati za Akciju 2, strand 1.

Ako ste master student možete aplicirati za Akciju 1A (Erasmus Mundus master programi), i za Akciju 2, strands 1 i 2.

Ako ste  doktorski kandidat možete aplicirati za Akciju 1B i Akciju 2, strands 1 i 2.

Ako ste  postdoktorski kandidat možete aplicirati za Akciju 2, strands 1 i 2.

Ako ste naučno/akademsko osoblje možete aplicirati za Akciju 1AAkciju 2 strands 1 i 2.

Ako ste administrativno osoblje sa ustanova visokog obrazovanja možete aplicirati za Akciju 2, strands 1 i 2.

 B7. Kako student i profesori mogu konkurisati za stipendije?

Pojedinci zainteresovani za Erasmus Mundus stipendije moraju aplicirati direktno kod konzorcijuma u Akciji 1 odnosno partnerstva u Akciji 2 po svom izboru i proći kroz postupak selekcije koji organizuju partneri uključeni u projekat. Kompletna lista je dostupna na EACEA veb stranici:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php

 B8. Za koliko različitih Erasmus Mundus kurseva studenti mogu konkurisati u jednoj godini?

U okviru Akcije 1, možete aplicirati za najviše 3 različita zajednička programa (master program i/ili zajednički doktorati kombinovano) po jednoj godini. Stoga se od Vas obično traži da navedete u aplikacionoj formi da li ste aplicirali za više programa.

U okviru Akcije 2 (nekadašnji prozor za spoljnu saradnju) broj aplikacija po pojedincu za godišnju selekciju nije ograničen, tako da možete aplicirati za sve projekte za koje ispunjavate uslove. Ipak, ako ste već korisnik jedne aktivnosti mobilnosti u okviru jedne selekcione godine, više nijeste prihvatljivi za mobilnost u okviru projekata tokom te selekcione godine.

Naravno, ako ste izabrani, možete učestvovati samo u jednoj razmjeni, kao I dobiti samo jedan grant.

 B9. Druge mogućnosti finansiranja u okviru visokog obrazovanja

Evropa nudi širok spektar kurseva programa visokog obrazovanja, tako da  stipendije od nacionalnih, regionalnih ili drugih sredstava mogu takođe biti dostupne.Vi se možete interosavati za korišćenje ovih stipendija i izvora finansiranja na veb stranici “Studiranje u Evropi”, koja pruža spektar korisnik informacija za student i linkove programa, univerziteta i nacionalnih agencija.

http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/index_en.html