Prihvatljivi učesnici i aktivnosti u Erasmus Mundus programu

Akcija 1 — Erasmus Mundus zajednički master i doktorski programi

 Akcija 1A – Erasmus Mundus master programi

 Prihvatljivi učesnici i sastav konzorcijuma

EMMC sastav konzorcijuma

– Konzorcijum nadležan za sprovođenje EMMC je sastavljen od aplikanta/ustanove koordinatora i njegovih partnera. U pogledu ugovornih i pitanja finansijskog menadžmenta pomoćni partneri se ne smatraju dijelom konzorcijuma.

– Prihvatljivi konzorcijum se sastoji od punopravnih partnera iz najmanje tri različite evropske zemlje, od kojih najmanje jedna mora biti država članica EU.

 EMMC aplikant/ustanova koordinator

– Aplikant mora imati sjedište u evropskoj državi  i mora biti priznat kao ustanova visokog obrazovanja od strane nadležnih organa u državi u kojoj je njegovo sjedište.

– Djelovi ustanova visokog obrazovanja iz trećih zemalja sa sjedištem u zemljama koje se prihvatljive kao aplikanti ili djelovi evropskih ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u trećim državama nijesu prihvatljivi kao aplikanti.

 EMMC punopravni partneri

– Bilo koja ustanova visokog obrazovanja priznata kao takva od strane nadležnog organa u zemlji  u kojoj je njeno sjedište može djelovati kao punopravni partner u konzorcijumu koji sprovodi EMMC.

EMMC pomoćni partneri

– Bilo koja organizacija koja može doprinijeti promociji, sprovođenju, evaluaciji i održivom razvoju EMMC može učestvovati kao “pomoćni partner” u konzorcijumu.

Od ovih organizacija se očekuje da doprinesu strategijama razvijenim od strane EMMC, naročito u pogledu održivosti kursa (podrška konzorcijumu u sprovođenju, organizaciji i promociji kursa, obezbjeđivanje dodatnih prihoda/resursa kao što su dodatne stipendije za buduće studente, itd.) i zapošljivost studenata (obezbjeđivanje da  akademski sadržaj kurseva bude u skladu sa relevantnim profesionalnim potrebama, doprinos prenosu znanja i vještina, nuđenje komplementarnih kurseva vještina, i/ili mogućnosti stažiranja, itd.).  

Studenti kandidati za  EMMC stipendije

– Jedino kandidati koji su aplicirali i koji su prihvaćeni od EMMC konzorcijuma u skladu sa posebnim aplikacijama za student i kriterijima izbora su prihvatljivi za stipendiju.

– Studenti mogu aplicirati za Erasmus Mundus stipendiju za Erasmus Mundus  zajedničke master programe po sopstvenom izboru ali broj aplikacija je ograničen za najviše  tri različita zajednička programa (master i doktorska zajedno).

– Svaki projekat može dovesti do dodjele samo jednog EU granta za bilo kojeg studenta za isti kurs u toku trajanja odnosnog kursa.

Prihvatljive aktivnosti u EM Akciji 1A

EMMCs se kreiraju i sprovode od strane ustanova visokog obrazovanja iz Evrope i drugih djelova svijeta. Upisani studenti će studirati u najmanje dvije Evropske države zastupljene u konzorcijumu i biće im dodijeljeni zajednički, dvostrani ili višestrani stepeni u ime konzorcijuma nakon uspješnog završetka njihovih studija. 

 EMMC moraju:

– trajati najmanje jednu a najviše dvije akademske godine i stoga moraju nositi između 60 i 120 EcTS kredita na master nivou;

– biti u potpunosti razvijene u vrijeme prijavljivanja i biti spremni za pokretanje u najmanje pet uzastopnih izdanja od akademske godine koja slijedi nakon godine prijavljivanja.(npr. Ako je aplikacija za EMMC podnijeta u aprilu 2011. godine  program mora biti spreman za pokretanje prvog izdanja zajedničkog kursa od avgusta/septembra naredne godine).

– Uključiti studente iz Evrope i trećih zemalja i zadržati svake godine određen broj mjesta za nosioce Erasmus Mundus stipendija; ovaj broj će varirati od godine do godine i biće saopšten izabranim  EMMC konzorcijima u jesen godine koja prethodi odnosnoj akademskoj godini;

– Početi najranije u avgustu “godine n” i završiti se najkasnije do oktobra “godine n+1” (60 ECTS) ili “godine n+2” (120 ECTS); datum završetka ukjlučuje i saopštavanje konačnih rezultata studentima;

– Imati zajedničke kriterije za prijavljivanje studenata, izbor, prijem i ispitivanje; postupak i kriteriji za  izbor studenata moraju biti odobreni od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnosti kulturu prije izdavanja prvog posebnog grant sporazuma; postupak i rok za prijavljivanje studenata treba da bude određen na način da obezbjeđuje studentima sve neophodne informacije i dovoljno vremena da pripreme i podnesu svoje aplikacije ( u principu 4 mjeseca prije krajnjeg roka);

– Dogovoriti se da li da ustanove školarinu u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom  članova konzorcijuma. Kada je školarina ustanovljena, EMMC konzorciji treba da osiguraju da  ista bude transparentna i jasna studentima koji apliciraju; različiti iznosi školarine mogu biti naplaćeni Evropskim i studentima iz trećih zemalja. U određivanju školarina, konzorciji treba da imaju u vidu maksimalan doprinos u troškovima učešća u EMMC uračunatih u stipendiju. Ako je školarina ustanovljena od strane konzorcijuma veća od ovog iznosa, konzorcijum treba da odobri nosiocu Erasmus Mundus stipendije oslobađanje  plaćanja  školarine u iznosu većem od ovog maksimalnog doprinosa.

– Obezbijediti da su svi punopravni partneri  u poziciji da budu ustanove domaćini za  EMMC studente i dostave najmanje broj ECTS kredita naveden u daljem tekstu;

– Biti kreirani na način da dopuste studentima da provedu dio studija u najmanje dvije Evropske države zastupljene u konzorcijumu; svaki od ovih obaveznih perioda mobilnostimora uključiti obim studija/istraživanja ili sa ovim izjednačenim (npr. terenski rad, laboratorijske aktivnosti, radni angažman ili tezu istraživanja, isl.) koja odgovara najmanje:

– 15 ECTS kredita ili jedno tromjesečje za ustanovu visokog obrazovanja iz treće zemlje koja je punopravan  partner ili

– 20 ECTS za jednogodišnji EMMCs i 30 ECTS za EMMCs u dužem trajanju u slučaju Evropske ustanove visokog obrazovanja.

– Bez obzira na jezik nastave, obezbijediti korišćenje najmanje dva Evropska jezika koja se govore u zemljama koje su studenti posjetili tokom svojih EMMC studija i po potrebi, ponuditi jezičku pripremu i pomoć studentima,naročito putem kurseva organizovanih od strane ustanove u pitanju;

– Garantovati u ime konzorcijuma dodjelu zajedničkih, dvostranih ili višestranih stepena svim uspješnim studentima; program koji su rezultirali dodjelom zajedničkih diploma biće promovisani; ovi stepeni moraju biti priznati ili akreditovani od od strane Evropskih država u kojima je sjedište ustanova koje učestvuju u programu. Ovaj uslov kvalifikovanosti mora biti ispunjen najkasnije u vrijeme upisivanja prvih Erasmus Mundus studenata; neuspjeh u ovome može voditi do otkazivanja finansiranja programa.

– Imati uspostavljenu šemu osiguranja koja garantuje das u student adekvatno zaštićeni u slučaju nezgode, povrede, bolesti isl. dok učestvuju u EMMC.

–Sprovesti neophodne mjere da pomognu A kategoriji studenata i naučnika iz trećih zemalja da dobiju vize i boravišne dozvole;

– Biti zasnovani na EMMC sporazumu potpisanom od strane odgovarajućeg upravnog tijela partnerskih ustanova visokog obrazovanja i pokrivati sve važne aspekte sprovođenja, finansiranja i praćenja kursa;

– Ponuditi neophodne kapacitete studentima (npr. međunarodnu kancelariju, smještaj, podučavanje, pomoć u vezi sa dobijanjem viza isl.) uključujući kada je neophodno usluge članovima porodica stipendista i stipendistima sa posebnim potrebama.

EMMC studenti nosioci Erasmus Mundus stipendija moraju:

– Obavezati se da učestvuju u master programima u skladu sa uslovima definisanim od strane konzorcijuma u Ugovoru o studiranju.Neizvršenje ovoga može voditi otkazivanju stipendije;

– Provesti period svojih studija u najmanje dva punopravna partnera sa sjedištem u različitim evropskim zemljama. Ove zemlje moraju biti različite od zemlje u kojoj je nosilac stipendije stekao svoju zadnji stepen; obavezni period mobilnost ne može biti zamijenjen virtualnom? mobilnošću, niti mogu biti u ustanovama izvan konzorcijuma;

– Provesti većinu perioda  studija/ predavanja/ istraživanja u evropskim državama zastupljenim u konzorcijumu. Ipak, ako EMMC konzorcijum uključuje partnere iz trećih zemalja (ili kao punopravni partner ili pomoćni partner):

– Nosioci stipendija A kategorije  mogu provesti period učenja/obuke/istraživanja/ terenskog rada  od maksimalno jednog tromjesečja (3 mjeseca ili ekvivalent od 15 ECTS) u ovim trećim zemljama, pod direktnim nadzorom jednog od partnera u konzorcijumu i jedino ako je ova zemlja različita od zemlje porijekla studenta; prekoračenje u trajanju ovog perioda ili vrijeme provedeno u zemlji porijekla studenata ne može biti pokriveno EMMC stipendijom;

– Nosioci stipendia B kategorije mogu provesti najmanje jedno tromjesečje ili ekvivalent od najmanje 15 ECTS i do polovine svojih master studija u ovim trećim zemljama, pod direktnim nadzorom jednog od partnera odnosnog konzorcijuma; prekoračenje u trajanju ovog perioda ne može biti pokriveno EMMC stipendijom.

– Za obje kategorije (A i B) stipendija, najmanje trajanje od jednog tromjesečja (15 ECTS) treba da odgovara jednom uzastopnom boravku kod punopravnog/pomoćnog partnera u trećoj zemlji.

EMMC naučnici nosioci  Erasmus Mundus stipendija moraju:

–       Obavezati se da aktivno učestvuju u aktivnostima master kurseva;

–       Provesti najmanje dvije nedjelje i najviše tri mjeseca u partnerskoj ustanovi visokog obrazovanja;

–       Izvoditi nastavne/istraživačke/mentorske aktivnosti:

1. u partnerskim ustanovama visokog obrazovanja iz Evrope (za naučnike iz ustanova visokog obrazovanja iz trećih zemalja),

      2. u punopravnim ili pomoćnim partnerima iz trećih zemalja ( za naučnike iz ustanova visokog obrazovanja iz Evrope);

– Donijeti konkretnu dodatnu vrijednost za kurs ili studente (kroz predavanje posebnih predmeta, vođenje i učešće na seminarima ili radionicama, praćenje i mentorstvo studentskih istraživanja/projektnih aktivnosti, učešće u razmatranju teza, priprema novih nastavnih modula, isl.);

Doprinijeti, nakon njihovih naučnih, promovisanju i širenju Erasmus Mundus programa u cjelini, i odnosnog EMMC posebno, u njihovoj ustanovi visokog obrazovanja i zemlji porijekla.

EMMC – kriteriji dodjeljivanja

Izbor EMMCs je proces nadmetanja organizovan od strane agencije (EACEA) i zasnovan na ocjenjivanju kvaliteta predloga sa akademske i organizacione tačke gledišta. Ovo ocjenjivanje je zasniva na sledećih pet kriterija (za svaki kriterijum dodjele, aplikaciona forma uključuje posebna pitanja koja detaljno upućuju na odnosna pitanja):

Kriteriji Težina
1. Akademski kvalitet 30%
2. Integisanost kursa 25%
3. Upravljanje kursom, mjere održivosti i primjetnosti 20%
4. Studentski kapaciteti i praćenje 15%
5. Osiguranje kvaliteta i evaluacija 10%
Ukupno 100%

Akcija 1B – Erasmus Mundus zajednički doktorski programi

Prihvatljivi učesnici i sastav konzorcijuma

Sastav EMJD konzorcijuma

– Konzorcijum nadležan za sprovođenje EMJD se sastoji od organizacije aplikanta i njegovih partnera. U pogledu ugovornih pitanja i pitanja finansijskog menadžmenta pomoćni partneri se ne smatraju dijelom konzorcijuma.

– Prihvatljivi konzorcijum se sastoji od najmanje tri ustanove visokog obrazovanja (punopravni partneri) koje imaju pravo da izdaju doktorske stepene, sa sjedištem u različitim Evropskim zemljama, od kojih najmanje jedna mora biti  EU država članica.

EMJD aplikant / ustanova koordinator

– Aplikant mora biti ili:

– Ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u Evropskoj zemlji, koja ima pravo da izdaje doktorske stepene, i koja je kao takva akreditovana od strane nadležnog organa odnosne države.

– ili Doktorska/ Diplomska/Istraživačka škola ili istraživačka organizacija sa sjedištem u evropskoj državi, koja ima pravo da izdaje doktorske stepene i oja je kao takva priznata od strane nadležnih organa pdnosne države.

Djelovi ustanova visokog obrazovanja iz trećih zemalja sa sjedištem u drugim zemljama nijesu prihvatljivi kao aplikanti.

EMJD punopravni partneri  

Bilo koja organizacija, naročito ustanove visokog obrazovanja, doktorske/diplomske/ istraživačke škole i istraživačke organizacije, koje doprinose direktno i strukturno sprovođenju EMJD za prihvatljive kandidate i obezbjeđuju nastavne i module obuke ili istraživačke mogućnosti mogu biti punopravni partneri. Od punopravnih partnera se očekuje da igraju strukturnu ulogu  u upravljačkim strukturama EMJD.

EMJD pomoćni partneri

– Bilo koja druga organizacija uključena u sprovođenje ili praćenje EMJD može se smatrati “pomoćnim partnerom” u konzorcijumu.  Ovo se odnosi posebno na društveno – ekonomske partnere (npr. privredna preduzeća, posebno mala i srednja, državni organi i organizacije, neprofitne ili dobrotvorne organizacije, isl.) koje mogu predložiti, podržati i pratiti u srednjoročnoj i dugoročnoj perspektivi specifične istraživačke projekte, doprinijeti prenosu znanja i rezultata kao i procesa inovacija, pomoći u promovisanju, sprovođenju, evaluaciji i održivom razvoju EMJD.

Prihvatljive aktivnosti u EM akciji 1B

EMJDs se kreiraju i sprovode od strane konzorcija ustanova visokog obrazovanja i društveno – ekonoskih partnera iz Evrope i drugih djelova svijeta. Upisani doktorski kandidati dobijaju visoko kvalitetnu obuku i sprovode svoje istraživačke aktivnosti u najmanje dvije evropske zemlje zastupljene u konzorcijumu; nakon uspješnog završetka programa, dodjeljuje im se u ime konzorcijuma dvostrani, višestrani ili zajednički doktorski stepen.

EMJD moraju:

–       Biti dizajnirani kao programi obuke i istraživanja koji će biti završeni od strane kandidata u periodu od najviše 4 godine.

–       Biti potpuno razvijeni u vrijeme apliciranja i spremni za pokretanje za najmanje pet uzastopnih izdanja od akademske godine koja slijedi nakon godine prijavljivanja (npr. EMJD aplikacija podnijeta u aprilu 2011. godine mora započeti prvo izdanje zajedničkog programa od avgusta/septembra naredne godine).

–       Uključiti doktorske kandidate iz Evrope i trećih zemalja i zadržati svake godine određen broj mjesta za nosioce Erasmus Mundus stipendija; ovaj broj varira od godine do godine I saopštava se izabranim EMJD konzorcijima u jesen godine koja prethodi sledećem izdanju zajedničkog programa.

–       Osigurati da , na godišnjoj osnovi, svi regrutovani kandidati započnu svoje doktorske aktivnosti između avgusta “godine n” i marta “godine n+1” I da završe ove aktivnosti ( uključujući i odbranu teze) najkasnije do oktobra “godine n+4”.

–       Imati zajedničke upravljačke structure sa zajedničkim procedurama prijema, izbora, nadzora, praćenja i ocjenjivanja.

–       Dogovoriti se da li da ustanove školarinu, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom svojih članova. Kada je školarina ustanovljena, EMJD konzorciji treba da osiguraju da  ista bude transparentna i jasna doktorskim kandidatima; U određivanju školarina, konzorciji treba da imaju u vidu utvrđeni dodijeljen konzorcijumu za troškove učešća doktorskih kandidata. Ako je školarina ustanovljena od strane konzorcijuma veća od ovog iznosa, konzorcijum treba da odobri nosiocu Erasmus Mundus stipendije oslobađanje  plaćanja  školarine u iznosu većem od ovog utvrđenog doprinosa.

–       Uključiti periode obuke/istraživanja u najmanje dvije evropske zemlje zastupljene u konzorcijumu. Svaki od ovih perioda mobilnosti mora služiti ispunjenju programa i trajati najmanje šest mjesesci (akumulirano ili uzastopno).

–       Osigurati da kandidati provedu najmanje dvije trećine svojih studija u Evropiu periodu pokrivenom stipendijom.

–       Garantovati u ime konzorcijuma dodjelu zajedničkog, dvostranog ili višestranog stepena za sve uspješne kandidate; programi koji rezultiraju dodjeli zajedničkih diploma će biti promovisani, ovi stepeni moraju biti priznati ili akreditovani od evropskih zemalja u kojima su sjedišta ustanova koje učestvuju u programu;

–       Ponuditi “ugovore o zapošljavanju” svojim nosiocima Erasmus Mundus stipendija, izuzev u određenim dokumentovanim slučajevima kada nacionalni propisi zabranjuju ovu mogućnost. Ako ovakvi ugovori ne mogu biti dodijeljeni (ovo mora biti opravdano u aplikacionoj formi), EMJD konzorcijum može izabrati drugi pristup kompatibilan sa nacionalnom legislativom i neophodnom visinom socijalne sigurnosti za nosioca stipendije.

–       Osigurati pismenom potvrdom da je dobijeno povoljno mišljenje od relevantnih etičkih komiteta, i gdje je primjenjivo, regulatorna odobrenja nadležnih nacionalnih ili lokalnih vlasti u zemlji u kojoj istraživanje treba da se sprovede prije početka bilo kojeg odobrenog istraživanja koje zahtijeva ovakvo mišljenje ili odobrenje. Kopija zvaničnog odobrenja relevantnih nacionalnih ili lokalnih etičkih komiteta treba takođe biti dostavljena agenciji, ako je zahtijevano.

–       Biti zasnovan EMJD sporazumu potpisanom od strane odgovarajućih nadležnih organa punopravnih partnerskih ustanova i pokrivati najznačajnije aspekte sprovođenja i praćenja programa.

–       Bez obzira na jezik nastave, obezbijediti korišćenje najmanje dva evropska jezika koja se govore u zemljama u kojima je sjedište ustanova visokog obrazovanja uključenih u program i po potrebi, ponuditi jezičku pripremu i pomoć doktorskim kandidatima, naročito putem kurseva organizovanih od strane ustanove u pitanju;

Iako su svi domeni istraživanja i tehnološkog razvoja prihvatljivi za finansiranje, obim ovih domena treba da bude jasno definisan u aplikaciji. Predloženi EMJDs treba da pokrivaju utvrđene i priznate oblasti izvrsnosti u kojima su nove paradigme i novi pristupi potrebni. Zasnovani na bottom-up pristupu, aplikanti će biti slobodni da utvrde ove oblasti.

EMJD – kriterijumi dodjeljivanja

Izbor EMJDs je process nadmetanja organizovan od strane agencije (EACEA) i zasnovan na ocjenjivanju kvaliteta predloga sa akademske, istraživačke i organizacione tačke gledišta.. Ovo ocjenjivanje je zasnovano na sledećih pet kriterija (za svaki kriterijum dodjele, aplikaciona forma uključuje posebna pitanja upućujući detaljno svako odnosno pitanje):

Kriteriji Težina
1. Akademski i istraživački kvalitet 25%
2. Iskustvo i sastav partnerstva 25%
3. Evropske integracije i funkcionisanje programa 20%
4. Mjere za candidate nagrađene EMJD stipendijama 15%
5. Upravljanje, održivost i osiguranje kvaliteta programa 15%
Ukupno 100%

Agencija je ustanovila sistem elektronskog podnošenja aplikacija. Ova forma (uključujući anekse) se smatra definitivnom aplikacijom.

Jedino aplikacije podnešene prije isteka krajnjeg roka i u skladu sa zaahtjevima određenim u relevantnoj aplikacionoj formi će biti prihvaćene. Aplikacije podnešene na papiru, putem fasa ili direktno e-mailom neće biti razmatrane.

Akcija 2 — Erasmus Mundus Partnerstva

Sastav partnerstva i prihvatljivi učesnici

Partnerstvo se sastoji od najmanje:

-Pet evropskih ustanova visokog obrazovanja koje posjeduju Erasmus Mundus povelju iz najmanje tri različite države članice EU;

-Ustanova visokog obrazovanja iz trećih zemalja usmjerenih u odgovarajući lot.

U cilju obezbjeđivanja zdravog upravljanja partnerstvom od strane aplikanta, maksimalna veličina partnerstva je ograničena na 20 partnera. 

Aplikanti/ ustanova koordinator

Aplikanti moraju:

1. Biti pravna lica (“legal entity”);

2. Biti ustanove visokog obrazovanja. Da bi bile prihvatljive kao ustanove visokog obrayovanja , aplikanti  moraju imati programe na dodiplomskom, diplomskom i doktorskom nivou visokog obrazovanja koji vode kvalifikacijama priznatim od nadležnih organa u njihovim zemljama; one mogu imati naziv “univerzitet” ili neki drugi relevantan naziv ( npr. “politehnika”, “koledž”, “institut”, isl). Djelovi ustanova visokog obrazovanja iz trećih zemalja sa sjedištem u prihvatljivim Evropskim zemljama  ili djelovi Evropskih ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u trećim zemljama nijesu prihvatljivi kao aplikanti;

3. Biti registrovane u jednoj od Evropskoj zemlji.

4. Biti direktno odgovorne za upravljanje aktivnostima sa svojim partnerima, nedjelujući kao posrednik;

5. posjedovati Erasmus povelju prije datuma objavljivanja konkursa.

Partneri

Partneri moraju:

1. Biti pravna lica (“legal entity”);

2. Biti ustanove visokog obrazovanja. Da bi bile prihvatljive kao ustanove visokog obrazovanja , aplikanti  moraju imati programe na dodiplomskom, diplomskom i doktorskom nivou visokog obrazovanja koji vode kvalifikacijama priznatim od nadležnih organa u njihovim zemljama; one mogu imati naziv “univerzitet” ili neki drugi relevantan naziv ( npr. “politehnika”, “koledž”, “institut”, isl). Djelovi ustanova visokog obrazovanja iz trećih zemalja sa sjedištem u prihvatljivim Evropskim zemljama  ili djelovi Evropskih ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u trećim zemljama nijesu prihvatljivi kao partneri;

3. Biti registrovane u jednoj od zemalja koje su konkursom određene kao prihvatljive. Obaveza posjedovanja Erasmus povelje ne odnosi se na partnerske univerzitete iz trećih zemalja.

Pomoćni članovi

Druge vrste organizacija iz prihvatljivih zemalja mogu biti uključene u projekte. Ovakve organizacije igraju aktivnu ulogu u projektu ali one nijesu korisnici i ne mogu dobiti sredstva iz granta. Pomoćni članovi ne moraju da ispune kriterijume koji se aplikanta i partnere.

Pomoćni članovi moraju biti pomenuti u aplikaciji i njihova uloga u projektu mora biti opisana. U posebnim slučajevima pomoćni član može biti ustanova domaćin, na primjer ako je period stažiranja predviđen kao dio studija.

Neke vrste pomoćnih članova koji bi mogli biti posebno značajni za ciljeve i aktivnosti ovog programa su: preduzeća, privredne komore, regionalne ustanove visokog obrazovanja koje ne pripadaju nijednom nacionalnom sistemu ali su formalno priznate od strane jedne od prihvatljivih zemalja, nacionalne i međunarodne neprofitne organizacije koje se bave izbjeglicama, korisnicima azila, raseljenom populacijom i domoradačkom populacijom. Od pomoćnih članova se očekuje da doprinesu prenosu znanja i rezultata, i da pomognu u promociji, sprovođenju, evaluaciji i održivom razvoju projekata. 

Evropski studenti

Studenti dodiplomskih i master studija kao doktorski postdoktorski kandidati iz Evrope moraju ispuniti sledeće kriterije prihvatljivosti:

1. Moraju biti državljani jedne od prihvatljivih Evropskih zemalja;

2. Moraju biti registrovani  na jednoj od Evropskih ustanova visokog obrazovanja u okviru partnerstva;

Studenti koji ispunjavaju sledeće uslove takođe mogu aplicirati:

– Studenti koji apliciraju za mobilnost u okviru master programa koji su stekli prvi stepen visokog obrazovanja ili priznat ekvivalentan nivo obrazovanja od Evropske ustanove visokog obrazovanja u okviru konzorcijuma tokom iste akademske godine koja se poklapa sa početkom perioda prihvatljivosti projekta;

– Studenti koji apliciraju za mobilnost na doktorskom nivou koji su stekli drugi stepen visokog obrazovanja ili priznat ekvivalentan nivo obrazovanja od Evropske ustanove visokog obrazovanja u okviru partnerstva tokom iste akademske godine koja se poklapa sa početkom perioda prihvatljivosti projekta;

– Studenti koji apliciraju za postdoktorsku mobilnost koji su stekli doktorat u prethodne dvije godine i moraju imati podršku Evropske ustanove visokog obrazovanja u okviru partnerstva za sprovođenje postdoktorske mobilnosti. Ovo može biti za istraživanje, obuku i prisustvovanje visoko specijalizovanim kursevima.

3. Moraju imati dovoljno znanje jezika na kojem se izvode kursevi ili jednog od jezika koji se trenutno govori u državi domaćinu.

4. Studenti na dodiplomskim studijama moraju imati uspješno završenu najmanje jednu godinu studija.  Na prvom nivou visokog obrazovanja.

Studenti iz trećih zemalja

Studenti dodiplomskih i master studija, kao i doktorski i postodoktorski kandidati iz trećih zemalja moraju ispuniti sledeće uslove da bi bili prihvatljivi:

1. Moraju biti državljani jedne od trećih zemalja iz odgovarajućeg lota;

2. Nemaju boravište iliu da nijesu obavljali svoju glavnu djelatnost (studije, rad, isl) ukupno više od 12 mjeseci u toku poslednjih pet godina u jednoj Evropskoj zemlji u vrijeme podnošenja aplikacije za partnerstvo;

3. Za ciljnu grupu 1 (TG1): studenti treba da budu registrovani na jednoj od tri ustanove visokog obrazovanja u okviru partnerstva u vrijeme podnošenja njihove aplikacije za partnerstvo. Studenti dodiplomskih studija moraju imati uspješno završenu najmanje jednu godinu studija u njihovoj domaćoj ustanovi;

4. Za ciljnu grupu 2 (G2): studenti treba da budu ili registrovani  na ustanovi visokog obrazovanja (koja nije uključena u partnerstvo) iz treće zemlje ili imati stečen univerzitetski ili ekvivalentan stepen od strane ustanova iz ovih trećih zemalja.

5. Za ciljnu grupu 3 (TG3): studenti treba da budu državljani jedne od trećih zemalja ili biti dio ranjivih ciljnih grupa.

6. Moraju imati dovoljno znanje jezika na kojem se organizuje kurs ili jednog od jezika koji se trenutno govore u zemlji domaćinu.

Akademsko i administrativno osoblje

Da bi bilo prihvatljivo akademsko i administrativno osoblje mora ispunjavti sledeće uslove:

1. Moraju biti državljani jedne od prihvatljivih zemalja;

2. Moraju raditi ili biti asistenti na ustanovi visokog obrazovanja u okviru partnerstva; Dodjeljivanje mobilnosti mora biti zasnovano na partnerskom sporazumu između članova partnerstva; 

Prihvatljive aktivnosti

Projekat uključuje organizaciju i sprovođenje studentske i mobilnosti osoblja na svim nivoima visokog obrazovanja, pripremu obrazovanja/obuke i drugih usluga stranim studentima i predavanje/obuku i istraživačke zadatke i druge usluge osoblju iz zemalja obuhvaćenih projektom.

Aktivnosti se moraju održati u jednoj od prihvatljivih zemalja obuhvaćenih posebnim vodičem za konkurs a koje učestvuju u partnerstvu. Organizacija mobilnosti treba da startuje u godini apliciranja. Partnerstvo može organizovati studentsku mobilnost u nekoliko kohorti prema sledeće redosledu:

Prva kohorta – mobilnost može startovati u septembru godine “n”. Poslednji datum za početak mobilnosti može biti 31. decembar godine “n+1”. Bilo koja dugoročna mobilnost (npr. 36 mjeseci) mora početi u prvoj kohorti, da bi se osiguralo da datum završetka bude u okviru prihvatljivog perioda.

Druga kohorta – mobilnost može početi od septembra u godini “n+1”, Poslednji datum početka mobilnosti može biti 31. decembar godine “n+2”.

Treća kohorta – mobilnost može startovati od septembra u godini “n+2”. Poslednji datum početka mobilnosti može biti 31. decembar godine “n+3”.

Mobilnost osoblja može početi u bilo koje vrijeme u toku trajanja projekta i mora se završiti u okviru perioda prihvatljivosti projekta.

Aplikanti treba da zablježe da ukoliko njihov se njihov predlog odobri, oni će trebati da podnesu agenciji listu studenata i osoblja izabranih za stipendiranje kao i rzervnu listu prikazivajući ime, pol, ciljnu grupu, nacionalnost, ustanovu koja šalje i ustanovu domaćina, oblast studija, vrstu mobilnosti i trajanje. Pored toga, informacije o ukupnom broju primljenih aplikacija po vrsti mobilnosti, zemlji porijekla i polu moraju biti obezbijeđene. Lista vrsta mobilnosti mora biti podnijeta najmanje 15 dana prije početka  sprve mobilnosti svake vrste, a potpuna lista  svih mobilnosti najkasnije do 1-og septembra godine “n+1” za prvu kohortu, godine “n+2” za drugu kohortu i godine “n+3” za treću kohortu. Projekat se sastoji od dva glavna dijela:

 • Organizacije mobilnosti;
 • Pojedinačne mobilnosti za studente i osoblje.

Cilj organizacije mobilnosti je stvaranje optimalnih uslova, kroz mjere podrške kvalitetu, za studente i osoblje da provedu period studija/predavanja/istraživanja/obuke na partnerskim univerzitetima u drugim zemljama koje učestvuju u projektu.

U cilju organizovanja mobilnosti partnerstvo mora:

Sastaviti Memorandum o razumijevanju između partnera s ciljem dostizanja zdravog upravljanja partnerstvom i isticanja svih aspekat povezanih sa organizacijom šeme mobilnosti. Memorandum o razumijevanju treba da uspostavi:

 • Ulogu partnera, i njihovu pojedinačnu uključenost  u organizacione aktivnosti (aktivnosti prmjetnosti, komunikaciona strategija, pripremne akademske aktivnosti, kao i druge);
 • Procedure i kriterije za izbor kandidata (npr. Centralizovani mehanizni izbora koji se primjenjuju od svih partnera). Ovi mehanizmi uzimaju u obzir različite kriterije da bi se primijenili za različite ciljne grupe);
 • Definisanje posebnih akademskih aranžmana (npr. za studente: dogovoreni kriterijumi ispitivanja, akademsko priznavanje dijela studija u inostranstvu; za osoblje: uključivanje predmeta koji se predaju u redovnom programu ustanove domaćina; aranžmani za studente i ocjenjivanje predmeta, programi obuke isl.);
 • Jasni finansijski aranžmani između partnera u pogledu troškova organizacije i upravljanja stipendijom.

Razviti jasnu strategiju promovisanja i primijetnosti partnerstva, uključujući posebno vebsajt posvećen partnerstvu koji se eksplicitno na Akciju 2 – Erasmus Mundus partnerstva i obezbjeđuje sve neophodne informacije o partnerstvu sa akademske, finansijske i  administrativne tačke gledišta. Ovo mora sadržati postizanje čvrste strategije umrežavanja što je moguće više Univerziteta u odnosnim trećim zemljama i ugroženih grupa posebno kada su ovi postavljeni kao prioriteti u trećim zemljama.

Postaviti mehanizme za izbor studenata, istraživača, profesora i osoblja u visokom obrazovanju koji garantuju transparentnost procesa izbora i jednak tretman pojedinačnih aplikacija;

Postaviti procedure i kriterije za izbor studenata i osoblja da učestvuju pojedinačnim aktivnostima mobilnosti.Partnerstva moraju garantovati minimum trajanja od najmanje 45 dana od objavljivanja svakog konkursa za  izražavanje zainteresovanosti za podnošenje aplikacija od stipendiranih kandidata. Aplikacione procedure i rokovi treba da budu određeni na način da obezbjeđuju kandidatima unaprijedsve neophodne informacije I dovoljno vremena da  pripreme i podnesu svoje aplikacije.

Obraćati pažnju na “cross-cutting” pitanja kao što su jednaka zastupljenost polova, jednake mogućnosti i učešće ugroženih grupa (studenata sa invaliditetom, ekonomski ugroženih studenata). Zahtijevaju se jasne odredbe o uključivanju da bi se  omogućilo stvarno učešće ugroženih grupa u ovom program;

Predvidjeti mjere u cilju sprečavanja brain-drain efekta za treće zemlje koje učestvuju u šemi mobilnosti;

Obezbijediti adekvatnu jezičku podršku;

Ponuditi neophodne kapacitete studentima (npr. međunarodnu kancelariju, smještaj, podučavanje, pomoć pri dobijanju viza i boravišnih dozvola, isl.) uključujući  kada je neophodno usluge članovima porodice stipendiste i stipendistima sa posebnim potrebama;

Postaviti šemu osiguranja koja garantuje studentima adekvatnu zaštitu u slučaju nezgode, povrede, bolesti, isl. dok učestvuju uErasmus Mundus akciji 2 –STRAND1;

Postići sporazume sa studentima na individualnom radnom programu i na radu koji zahtijevaju polaganje bilo kakvih ispita ili drugih oblika ocjenjivanja (npr. ugovore o studiranju);

Olakšati akademsko priznavanje dijela studija, obuke, istraživanja i nastave (preko ECTS – Evropski sistem prenosa kredita ili drugi kompatibilan system u cilju stvaranja i /ili sprovođenja  zajedničke prostora visokog obrazovanja. U ovom smislu, to je minimalni zahtjev za sve partnered da računaju dio studija u inostranstvu kao integralni dio studijskog programa. Potpuno akademsko priznavanje će biti dato od  od domaće ustanove za period studija (uključujući ispite ili druge oblike ocjenjivanja) provedene u ustanovi domaćinu. Na kraju perioda studija u inostranstvu ustanova domaćin će obezbijediti incoming student i poslati ustanovi visokog obrazovanja sa prepisom ocjena potvrđujući da je program uspješno završen. Dodjela dodatka diploma se takođe preporučuje;

Izrada sporazuma sa profesorima o fondu časova koje predaju gostujući koji čine dio predmeta koji se ocjenjuju kao dio stepena/diploma ponuđene od ustanove domaćina;

Predvidjeti dogovore za praćenje odlazećih student;

Postaviti unutrašnju evaluaciju i mehanizme za ocjenjivanje kvaliteta;

Razvijati strategiju održivosti objašnjavajući na koji način ove razmjene mobilnosti mogu koristiti stvaranju trajnih veza sa trećim zemljama, kako oni mogu odgovoriti socijalnim, ekonomskim i poltičkim potrebama odnosnih trećih zemalja I kako će oni pomoći širenju evropskih društvenih i demokratskih vrijednosti.

Pojedinačna mobilnost

Postoje tri ciljne grupe za tokove pojedinačne mobilnosti  i pet različitih vrsta pojedinačne mobilnosti za studente i osoblje.

Ciljna grupa

Ciljni korisnici

Vrste mobilnosti

Države pojedinaca koji učestvuju u mobilnosti

CILJNA GRUPA 1

Državljani trećih zemalja iz određenog geografskog lota koji su registrovani u jednoj  od ustanova visokog obrazovanja u trećoj državi koja je član partnerstva.

Državljani evropskih zemalja koji su registrovani u jednoj od Evropskih ustanova visokog obrazovanja koja je član partnerstva.

dodiplomska,

master,

doktorska,

post-doktorska, osoblja

Treće zemlje odnosnog lota i Evropske zemlje

CILJNA GRUPA 2

Državljani trećih zemalja iz određenog geografskog lota, koji su registrovani u ustanovi visokog obrazovanja u ovim zemljama koja nije uključena u partnerstvo, ili koji su stekli univerzitetski ili ekvivalentan stepen od ustanove u ovim zemljama.Ovo uključuje mogućnost obezbjeđivanja mobilnosti za državljane trećih zemalja koji rade u javnoj administraciji, javnim i privatnim preduzećima.

master,

doktorska,

post-doktorska

Jedino trće zemlje iz odnosnog lota.

CILJNA GRUPA 3

Državljani trećih zemalja iz određenog geografskog lota koji su u posebno teškim situacijama iz socijalnih i političkih razloga. Na primjer: 1) koji imaju status izbjeglica ili korisnici azila (međunarodnog ili u skladu sa nacionalnim propisima jedne evropske zemlje prijema) ili 2)može biti dokazano da su oni bili objekat neopravdanog isključenja sa fakulteta na rasnoj, etničkoj, vjerskoj, političkoj, polnoj ili seksualnoj osnovi ili 3)  pripadnici urođeničke populacije koja je ciljna grupa posebne nacionalne politike ili IDPs (interno raseljenih lica)

Dodiplomska,

master,

doktorska,

post-doktorska

Jedino treće zemlje iz odnosnog lota.

 

Ciljna grupa 1 mora predstavljati najmanje 50% pojedinačne mobilnosti pokrivene projektom;

Studenti i osoblje iz trećih zemalja treba da predstavlja najmanje 70% pojedinačne mobilnosti pokrivene projektom;

Evropski studenti i osoblje ne mogu preći 30% pojedinačne mobilnosti pokrivene projektom.

Uopšte, promovisna mobilnost se dijeli između sledećih vrsta mobilnosti: dodiplomska, master, doktorska, postdoktorska I mobilnost osoblja.

Aplikanti moraju naznačiti u svojim prijavama broj mobilnosti, ciljne grupe i tematske cjeline koje žele da pokriju.

Trajanje

Trajanje projekta može varirati u zavisnosti od odnosnog geografskog lota ali ne može preći 48 mjeseci.

Partnerstvo može odlučiti o trajanju mobilnosti u okviru granica postavljenih u tabeli ispod:

Vrsta pojedinačne mobilnosti

CILJNA GRUPA 1

CILJNA GRUPA 2

CILJNA GRUPA 3

Dodiplomska

Od 1 akademskog semestra do 1 akademske godine (10 mjeseci najviše)

Nije primjenjiva

Od 1 akademskog semestra do 3 akadermske godine (34 mjeseca najviše)

Master

 • Od 1 akademskog semestra do 1 akademske godine (10 mjeseci najviše)
 • Od 1 akademske godine do 2 akademske godine (24 mjeseca najviše)

Od 1 akademskog semestra do 2 akademske godine (24 mjeseca najviše)

Od 1 akademskog semestra do 2 akademske godine (24 mjeseca najviše)

Doktorska

6-36 mjeseci

6-36 mjeseci

6-36 mjeseci

Postdoktorska

6-10 mjeseci

6-10 mjeseci

6-10 mjeseci

Mobilnost osoblja

1-3 mjeseca

Nije primjenjiva

Nije primjenjiva

Kriteriji dodjele  

Aplikacije u okviru Erasmus Mundus akcije 2-STRAND 1 se ocjenjuju naspram sledećih kriterija:

Kriteriji Težina
1. Relevantnost 25 %
2. Kvalitet 65 %
2.1. Sastav partnerstva i mehanizmi saradnje 20 %
2.2. Organizacija i sprovođenje mobilnosti 25 %
2.3. Kapaciteti za student/osoblje i praćenje 20 %
3. Održivost 10 %
Ukupno 100 %

Akcija 3 — Promocija evropskog visokog obrazovanja

 Prihvatljivi učesnici

– Aplikant/ustanova koordinator mora biti iz Evropske zemlje;

– Mreže ustanova visokog obrazovanja se smatraju kao jedan pojedinačni učesnik;

– Prihvatljivi organizacije učesnici mogu biti:

–       Ustanove visokog obrazovanja iz svih zemaalja svijeta;

–       Erasmus Mundus konzorciji

–       javna ili privatna tijela u oblasti visokog obrazovanja iz svih zemalja svijeta;

–       Erasmus tematske mreže izabrane u okviru Erasmus stranda programa cjeloživotnog učenja ( one se smatraju kao jedna organizacija učesnik).

Nacionalne organizacije koje djeluju kao Erasmus Mundus nacionalne strukture nijesu prihvatljive kao učesnici u projektima Akcije 3. 

Minimalni uslovi za sastav partnerstva:

–       Partnerstvo za projekte povećanja atraktivnosti i promovisanja  mora biti sastavljeno od prihvatljivih organizacija iz najmanje tri zemlje prihvatljive kao aplikanti i od najmanje jedne ustanove iz treće zemlje

–       za Internacionalizciju Erasmus tematskih mreža, mreža i 15 prihvatljivih organizacija iz najmanje 10 različitih trećih zemalja.

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti akcije 3 mogu se održavati bilo gdje u svijetu.

Kao opšte pravilo, projekti u okviru akcije 3 moraju:

–       imati jasnu evropsku dimenziju i širok geografski okvir;

–       imati jasnu internacionalnu (treće zemlje) dimenziju;

–       doprinijeti uspostavljanju interkulturalnog dijaloga i uzajamnog razumijevanja između kultura;

–       osigurati da  se ne preklapaju sa drugim EU programima u oblasti visokog obrazovanja; projekti koji primarno spadaju u okvir drugih EU programa (npr. cjeloživotno učenje, Tempus, mladi u akciji, građani za Evropu, itd.) neće biti finansirani;

–       imati jasne ciljeve koji odgovaraju prikazanim potrebama, jasno definisanim outputima i očekivanim ishodima i uključiti plan za obezbjeđivanje održivosti projekta i njegovih rezultata nakon prestanka finansiranja;

–       trajati između 12 i 36 mjeseci i početi svoje aktivnosti u godini prijavljiva. Jedino u slučaju postojanjanja opravdanih razloga, nepoznatih aplikantu u vrijeme apliciranja i unaprijed formalno odobreni od strane agencije (EACEA) trajanje projekta može biti najduže 12 mjeseci..

Sledeći tipovi projekata nijesu prihvatljivi:

–       projekti koji se bave informativnom kampanjom za pojedinačne Erasmus Mundus zajedničke programe;

–       projekti čiji je cilj razvoj novih Erqasmus Mundus zajedničkih programa;

–       projekti koji promovišu pojedinačne univerzitete/Erasmus Mundus nacionalne strukture.

Primjeri prihvatljivih aktivnosti i projekata:

 • projekti koji se odnose na zemlje ili grupe koje imajumeđunarodne tokove studenata;
 • projekti čiji je cilj razvijanje informacionih i komunikacionih sredstava dizajniranih da povećaju internacionalnu primjetnost evropskog visokog obrazovanja;
 • podržavanje događaja, kampanja ili putokaza za širenje i korišćenje rezultata prikupljenih projekata i potencijalnih trećih zemalja korisnika sa posebnim akcentom na promovisanje evropskog visokog obrazovanja;
 • projekti kreirani da poboljšaju pristupačnost evropskog visokog obrazovanja, da olakšaju mobilnost u Evropu za student iz trećih zemalja, ili da poboljšaju usluge stranim studentima;
 • razvoj informacione opreme ili inovativnih instrumenata na sledećim temama:
 • pristup evropskim ustanovama visokog obrazovanja i evropskim zemljama: study visa issues, university entry levels, priznavanje stepena i kvalifikacija;
 • poboljšanje kvaliteta usluga obezbijeđenih studentima i doktorskim kandidatima, kao što su akademsko savjetovanje i vođenje, olakšavanje mobilnosti u okviru Evrope i logistički kapaciteti (smještaj, osiguranje,viza/boravišna dozvola);
 • metode čiji je cilj integrisanje studenata iz različitog kulturnog i religijskog podneblja: kreiranjea materijala za kulturnu pripremu, savjetodavne usluge, materijali za jezičku pripremu;
 • informisanje, promovisanje i širenje događaja (seminara, radionica, konferencija itd.) u vezi sa :

–       mogućnostima programa ponuđenih Evropskim i neevropskim studentima i doktorskim kandidatima;

–       priznavanjem evropskih kvalifikacija izvan Evrope;

–       priznavanjem u Evropi kvalifikacija stečenih u trećim zemljama;

–       korišćenjem Evropskog okvira kvalifikacija, ECTS, Dodatka diploma, itd.;

–       Erasmus Mundus programima i njihovim rezultatima;

–       strategijama za uspostavljanje veza i korišćenjem potencijalne sinergije između visokog obrazovanja i istraživanja i između visokog obrazovanja i biznisa/preduzeća.

Prihvatljive aktivnosti sprovedene u kontekstu internacionalizacije Erasmus Mundus tematskih mreža:

–       moraju se odnositi na dimenziju mreža trećih zemalja, lokalne potrebe partnera iz trećih zemalja i biti zasnovane razmjeni iskustava između uključenih ustanova;

–       treba da imaju za cilj ili razvijanje/povećanje internacionalne dimenzije u okviru akademskih disciplina, skupa disciplina ili multidisciplinarnih oblasti, ili poboljšanje i modernizovanje posebnih aspekata organizacije,menadžmenta ili finansiranja visokog obrazovanja;

–       ne mogu se održati posle prestanka granr sporazuma Erasmus Mundus tematskih mreža sa kojima su povezani.

Erasmus Mundus studentske asocijacije i asocijacije svršenih studenata

Aplikanti se mogu uključiti u Erasmus mundus sudentske i alumni  asocijacije kada je to relevantno.

Kriteriji dodjele  

Aplikacije u okviru Akcije 3 se ocjenjuju naspram sledećih kriterija:

Kriteriji Težina
1. Relevantnost projekta za Erasmus Mundus program 25 %
2. Očekivani uticaj projekta na povećanje privlačnosti evropskog visokog obrazovanja u svjetskim okvirima 25 %
3. Aranžmani za širenje rezultata projekta i iskustava, osiguranje kvaliteta i planovi za održivost I dugoročno korišćenje rezultata 15 %
4. Satav konzorcijuma i mehanizmi saradnje 15 %
5. Radni plan i budžet 20 %
Ukupno 100 %