Ključna akcija 3: Podrška reformama obrazovne politike

Ključna akcija 3 obezbjeđuje grantove za mnoštvo akcija sa ciljem stimulisanja inovativne politike razvoja, dijaloga i sprovođenja politike, i razmjene znanja u oblasti obrazovanja, obuke i mladih.

Većinom ovih akcija upravlja EACEA. Najvećim brojem akcija u okviru KA3 se upravlja izvan  opšteg godišnjeg konkursa za projekte.

Tri glavna instrumenta kojima se upravlja kroz posebne konkurse su:

  • Buduće inicijative koje daju podršku projektima saradnje koji gledaju u budućnost u odnosu na kretanja politike i eksperimente evropske politike vođene od strane organizacija na visokom nivou i državnih organa za stimulisanje inovativnih politika i pripremanje njihove implementacije.
  • Saradnja civilnog društva obzbjeđuje podršku za Evropske nevladine organizacije i široke mreže EU aktivne u oblasti obrazovanja, obuke i mladih sa ciljem povećanja svijesti o Evropskim politikama i podsticanja saradnje sa državnim organima.

Detaljne informacije su objavljene na web stranici EACEA.

Sredstva se takođe dodjeljuju za konkurse za tendere i rezervisane konkurse:

  • Studije i istraživanja čiji je cilj povećanje znanja u oblasti obrazovanja, obuke i mladih kroz prikupljanje dokaza i analize;
  • Evropski alati politike za poboljšanje priznavanja vještina, kvalifikacija i diploma, olakšavanjem prenosa kredita, i podrškom upravljanju i rukovođenju vještinama,  Bolonjskom procesu i osiguranjem kvaliteta, itd;
  • Saradnja sa međunarodnim organizacijama za podsticanja političkog dijaloga sa partnerskim zemljama, za promovisanje međunarodne privlačnosti Evropskog visokog obrazovanja u svijetu i za podršku mrežama eksperata za reformu visokog obrazovanja (HERE) u partnerskim zemljama u susjedstvu EU.

Erasmus povelja za visoko obrazovanje omogućava učešće ustanova visokog obrazovanja iz zemalja učesnica u aktivnostima Erasmus+ programa. Erasmus povelja za visoko obrazovanje predstavlja akreditaciju ustanova visokog obrazovanja za učešće u aktivnostima mobilnosti i saradnje u okviru Erasmus+ programa.

Ko može biti korisnik

Ustanove visokog obrazovanja u sa sjedištem u zemljama učesnicama i prepoznate od strane nadležnih državnih organa kao kvalifikovane/prihvatljive da učestvuju u programu. Za detaljnije pojednosti o prihvatljivosti pogledati član 2 REGULATIVE (EU) br. 1288/2013 EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVJETA od 11. decembra 2013. godine koja uspostavlja ‘Erasmus+’: program Unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport i ukida Odluke br. 1719/2006/EC, br. 1720/2006/EC i br. 1298/2008/EC

Ko može aplicirati

Aplikacije za ECHE mogu podnositi ustanove visokog obrazovanja osnovane u zemljama koje su kvalifikovane za učešće u ovom konkursu.

Ustanove visokog obrazovanja kao što je propisano u članu 2 Erasmus+ pravnog osnova

Nijesu prihvatljivi konzorcijumi ustanova.

Sve detaljne informacije možete pronaći u Vodiču za aplikante.

Kako se vrši odabir aplikacija

Primljene aplikacije se ocjenjuju prema kriterijima prihvatljivosti i dodjeljivanja.

Kriterijiumi dodjeljivanja za ocjenu aplikacije od strane nezavisnih eksperata su:

1. Pridržavanje principa ECHE.

2. Kvalitet aplikacije

a. Jasnost i iscrpnost odgovora. Jasno opravdanje u slučaju da pitanje nije relevantno za organizaciju koja aplicira.

b. Usklađenost dogovora o mobilnosti i saradnji planiranih od strane ustanove visokog obrazovanja sa ECHE principima.

3. Jasnost Erasmus političke izjave i usklađenost između institucionalnog profila i prioriteta sa dogovorima o mobilnosti i saradnji.

Konačna odluka o dodjeli Povelje ili odbijanju aplikacije će biti donijeta od strane Evropske komisije na osnovu preporuka eksperata i ECHE komiteta za evaluaciju, koga čine zvaničnici Evropske komisije i Izvršne agencije.

Šta se dešava ukoliko aplikacije budu izabrane

Kandidat dobija zvanično obavještenje o rezultatima selekcije. Lista uspješnih kandidata se objavljuje na web stranici EACEA. Povelja u elektronskom formatu se putema e-maila šalje uspješnim aplikantima.