Erasmus+ opšti konkurs za projekte za 2015. godinu

Obavještavamo vas da je novi konkurs za projekte u okviru Erasmus+ programa objavljen 06. oktobra 2014. godine, na web stranici Evropske komisije. Vodič za konkurs je dostupan na linku http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Ovaj konkurs se zasniva na Uredbi (EU) br. 1288/2013 Evropskog parlamenta i Vijeća od 11. decembra 2013. o uspostavljanju programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kao i na godišnjem programu rada Erasmusa+ za 2014. godinu – Međunarodna dimenzija visokog obrazovanja (naslov 4.) te na godišnjem programu rada Erasmusa+ za 2015. godinu. Programom Erasmus+ obuhvaćeno je razdoblje 2014.–2020.

Ovim konkursom obuhvaćene su sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca

 • Mobilnost pojedinaca u oblasti obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • Zajednički magistarski studiji Erasmus Mundus
 • Događaji velikih razmjera evropske volonterske službe

Ključna aktivnost 2 (KA2) – saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

 • Strateška partnerstva u oblasti obrazovanja, osposobljavanja i mladih
 • Koalicije znanja
 • Koalicije sektorskih vještina
 • Jačanje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja
 • Jačanje kapaciteta u oblasti mladih

 Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike

 • Strukturni dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka u oblasti mladih  

 Aktivnosti Jean Monnet

 • Katedre Jean Monnet
 • Moduli Jean Monnet
 • Centri izvrsnosti Jean Monnet
 • Potpora Jean Monnet ustanovama i udruženjima
 • Mreže Jean Monnet
 • Projekti Jean Monnet

 Sport

 • Zajednička partnerstva u oblasti sporta
 • Neprofitni evropski sportski događaji

Za finansiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za finansiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u oblasti mladih.

Učešće u programu je otvoreno sljedećim državama :

28 država članica Europske unije,

zemlje EFTA-e/EGP-a: Island, Lihtenštajn i Norveška,

države kandidati: Turska i bivša jugoslovenska Republika Makedonija.

Neke aktivnosti programa Erasmus+ otvorene su organizacijama iz zemalja partnera, među kojima su i države Zapadnog Balkana.

Detaljni uslovi ovog konkursa, uključujući prioritete, mogu se pronaći u vodiču programa Erasmus+ na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Vodič programa Erasmus+ sastavni je dio ovog konkursa, a uslovi učešća i finansiranja navedeni u vodiču u potpunosti se primjenjuju na ovaj konkurs.