Erasmus+ konkurs za podršku Bolonjskim reformama u EHEA zemljama

Obavještavamo Vas da je objavljen poziv za nadležne organe u visokom obrazovanju na nacionalnom nivou za podnošenje prijedloga projekata u okviru programa Erasmus+, čiji je cilj pružanje podrške reformama bolonjskog procesa u visokom obrazovanju (EACEA/35/2018).

Erasmus+ programske zemlje mogu učestvovati u projektu kao podnosioci prijava, dok partnerske zemlje mogu uzeti učešće isključivo kao partneri u projektima odabranim u okviru otvorenog poziva EACEA/35/2018. Nadležni organi za visoko obrazovanje iz Crne Gore (Ministartsvo prosvjete) može učestvovati kao su-korisnik u projektu ali ne i kao podnosilac projekta.

Cilj pomenutog Poziva u okviru programa Erasmus+ je pružanje podrške sprovođenju smjernica bolonjskog procesa, (odnosi se na prvi dio ovog Poziva). Sprovođenje ovih ključnih odrednica mora biti urađeno putem “transnacionalnih aktivnosti vršnjačke podrške” koje imaju za cilj neku od zemalja članica Evropskog prostora visokog obrazovanja, pritom dajući doprinos najmanje jednoj od tri “vršnjačke grupe” osnovane u okviru Grupe za praćenje bolonjskog procesa. Ove “transnacionalne aktivnosti vršnjačke podrške” (npr. vršnjačko učenje, vršnjačko savjetovanje, vršnjačko obnavljanje itd.), treba da uključe i nacionalne nadležne organe i zainteresovane strane na nacionalnom nivou, (ustanove visokog obrazovanja, profesore, studente, itd.), i gdje je to potrebno, savjetodavne članove bolonjskog procesa.

Poziv za podnošenje prijedloga je otvoren, a rok za podnošenje prijava je 23. oktobar 2018. godine.

Za sve detaljnije informacije o uslovima konkursa i načinu apliciranja molmo da pogledate Poziv za podnošenje prijedloga, koji je dostupan na sljedećem link-u:

Kao što je to navedeno u Paris Ministerial Communiqué –u, sprovođenje reformi u okviru bolonjskog procesa je i dalje neujednačeno.

U cilju suočavanja s identifikovanim problemima, kao i u cilju sprovođenja ključnih odrednica bolonjskog procesa, u okviru  Paris Communiqué-a je odobren novi “pristup strukturne vršnjačke podrške”. Stoga će tri “bolonjske vršnjačke grupe” imati za cilj:

-uspostavljanje sistema koji se sastoji od 3 ciklusa i koji je u skladu sa sveobuhvatnim okvirom kvalifikacija Evropskog prostora visokog obrazovanja, kao i prvim i drugim ciklusom studija određenim od strane “Evropskog sistema za prenos i prikupljanje bodova”

-usaglašenost s Lisabonskom konvencijom o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja

-razvoj osiguranja kvaliteta u skladu sa “Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja”

Mogućnosti koje se nude u okviru ovog Poziva mogu pružiti podršku kroz projekte Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju.