EACEA organizovala institucionalnu posjetu Univerzitetu Crne Gore

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA), je 29-30, juna 2017. godine, zajedno sa Nacionalnom Erasmus+ kancelarijom i spoljnim ekspertom je u u sklopu svoje monitoring politike organizovala institucionalnu posjetu Univerzitetu Crne Gore, kako bi ocijenila uticaj EU projekata na reformu visokog obrazovanja i održivost rezultata realizovanih projekata

Cilj posjete bio je uvid u održivost realizovanih Tempus i Erasmus + projekata i nihovog dugoročnog uticaja na politiku reformi u visokom obrazovanju, u smislu rezultata koje su projekti imali na kvalitet nastavnog procesa, nastavnog osoblja, studente, menadžment univerziteta, i sistemske reforme na UCG. Posjeta je uključila sastanak s menadžmentom Univerziteta, administrativnim i projektnim koordinatorima, finansijskim sektorom, studentima, i ostalim osobljem univerziteta, kao i spoljnim saradnicima.