Centri izvrsnosti

Žan Mone centar ekselentnosti je centralna tačka kompetencije i znanja na temu Evropske unije. Projekti Centara ekselentnosti traju tri godineAkademsku odgovornost za Centar  mora preuzeti nosioc postojeće Žan Mone katedre.

Žan Mone centar ekselentnosti okuplja ekspertizu i kompetencije eksperata na visokom nivou (uključujući koordinatore Žan Mone katedri i/ili Žan Mone modula) i imaju za cilj razvijanje sinergije između raznih disciplina i izvora u Evropskim studijama, kao i kreiranje zajedničkih transnacionalnih aktivnosti i strukturalnih veza sa akademskim institucijama u drugim zemljama. Oni takođe omogućavaju otvorenost prema građanskom društvu.

Žan Mone centri ekselentnosti imaju za cilj da dopru do studenata sa fakulteta koji se inače ne bave pitanjima Evropske unije,  kao  i do kreatora politika, javnih službenika, organizovanog građnskog društva i opšte javnosti u cjelini.

Aplikacije za Žan Mone centre ekselentnosti se podnose online Izvšnoj agenciji, za obrazovanje, audivizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA). Dokumenta za prijavu projekata su dostupna na web stranici agencije.